JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONISANjE BORAVKA DJECE U PRIVATNIM PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA NA TERITORIJI GRADA PRNjAVOR

Na osnovu člana 67. Statuta Grada Prnjavor („Službeni glasnik Grada Prnjavor“, broj 11/23) i člana 4. Odluke o subvencionisanju boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama na teritoriji Grada Prnjavor („Službeni glasnik Grada Prnjavor“, broj  1/24), Gradonačelnik Grada Prnjavor raspisuje

JAVNI POZIV

za subvencionisanje boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama na teritoriji Grada Prnjavor

Pravo na subvencionisanje troškova boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama može da ostvari roditelj, staratelj, usvojilac ili hranitelj pod uslovom da:

 • ima prebivalište na području grada Prnjavor,
 • da dijete pohađa privatnu predškolsku ustanovu koja obavlja djelatnost na području Grada Prljavor,
 • da se organizaciona jedinica/objekat nalazi na teritoriji Grada Prnjavor.

Pravo na subvencionisanje ne odnosi se na korisnike subvencije čija djeca su upisana u prvi razred osnovne škole za tekuću godinu.

Uz zahtjev za subvencionisanje troškova boravka djece u privatnoj predškolskoj ustanovi prilaže se sljedeće:

 • Uvjerenje o prebivalištu podnosioca zahtjeva,
 • Ugovor zaključen sa privatnom predškolskom ustanovom sa teritorije Grada Prnjavor,
 • Kopija tekućeg računa podnosioca zahtjeva,
 • Ukoliko je podnosilac zahtjeva staratelj, usvojilac ili hranitelj djeteta, potrebno je dostaviti dokaz koji to potvrđuje.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti u šalter sali Gradske uprave i zvaničnoj veb stranici www.gradprnjavor.com (E-uprava, E-obrasci).

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom podnosi se Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti, sa naznakom “Javni poziv za sufinasiranje boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama“ ili putem pošte na adresu Karađorđeva 2, 78430 Prnjavor.

Grad Prnjavor subvencionisaće troškove boravka djece u iznosu od 50,00 KM mjesečno po djetetu, počev od mjeseca januara zaključno sa decembrom tekuće godine.

Javni poziv biće otvoren do 15.12.2024. godine, a objavljen je na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Prnjavor i veb stranici www.gradprnjavor.com.

Dodatne informacije mogu se dobiti u zgradi Gradske uprave, kancelariji broj 43 i na telefon broj 051/663-740 lokal 212.

JAVNI POZIV 

OBRAZAC ZAHTJEVA

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE ZAHTJEVA ZA DODJELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU

Na osnovu člana 6. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni glasnik Grada Prnjavor“ broj 29/23), Gradonačelnik Grada Prnjavor objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za dostavljanje zahtjeva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku 2023/2024. godinu

Pozivaju se učenici i studenti sa područja grada Prnjavor da podnesu zahtjeve za dodjelu stipendije za školsku 2023/2024. godinu.

(1) Pravo na dodjelu učeničkih stipendija imaju sljedeći učenici srednjih škola:

1) učenici koji pripadaju porodicama ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije invalidnosti,

2) učenici bez oba roditelja,

3) učenici koji su pod starateljstvom Centra za socijalni rad,

4) učenici sa smetnjama u razvoju,

5) učenici koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili uspjeh 5,0

6) učenici bez jednog roditelja sa ostvarenim prosjekom 4,50 ili više u prethodnoj školskoj godini,

7) učenici čija su oba roditelja nezaposlena sa ostvarenim prosjekom 4,50 ili više u prethodnoj školskoj godini i

8) učenici iz porodice sa četvoro i više djece sa ostvarenim prosjekom 4,50 ili više u prethodnoj školskoj godini.

(2) Pravo na dodjelu studentskih stipendija imaju svi redovni studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

1) da imaju prebivalište na području grada Prnjavor najkraće dvije godine prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,

2) da su studenti druge ili viših godina prvog ciklusa studija ili integralnog studija,

3) da studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama, osim studenata koji pripadaju porodicama poginulih i nestalih boraca, kao i porodicama ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije invalidnosti, kao i studenata iz reda romske populacije,

4) da su redovno upisali školsku godinu za koju se dodjeljuje stipendija,

5) da nisu korisnici stipendija iz drugih izvora stipendiranja,

6) da u toku dosadašnjeg studija nisu obnavljali više od jedne godine studija, osim studenata koji su djeca poginulih i nestalih boraca ili ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije, te studenata koji pripadaju porodici sa četvoro i više djece, koji su obnavljali godinu najviše dva puta u toku studija i

7) da imaju prosjek ocjena 7,0 i više, osim studenata koji pripadaju porodicama

poginulih i nestalih boraca, kao i porodicama ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije invalidnosti, studenata koji pripadaju porodici sa četvoro i više djece, kao i studenata iz reda romske populacije.

(3) Pravo na dodjelu stipendija imaju i redovni studenti od prve godine studija koji, pored uslova iz prethodnog stava pod tačkama 1), 3), 4) i 5) ispunjavaju i jedan od sljedećih uslova:

1) da su u srednjoj školi proglašeni za učenika generacije,

2) da su u srednjoj školi završili svaki razred sa prosjekom 5,0,

3) da pripadaju porodicama poginulih i nestalih boraca ili porodicama ratnih

vojnih invalida od I do VI kategorije invalidnosti,

4) da pripadaju porodici sa četvoro i više djece,

5) da su bez oba roditelja,

6) da su lica sa smetnjama u razvoju,

7) da su pod starateljstvom Centra za socijalni rad i

8) da su studenti iz reda romske populacije.

Zahtjevi za dodjelu stipendije podnose se u Šalter sali Gradske uprave Grada Prnjavor i dostavljaju se Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti. Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 A) učenici srednjih škola:

 • uvjerenje o upisu školske 2023/2024. godine,
 • uvjerenje o prebivalištu na području grada Prnjavor, ne starije od 6 mjeseci,
 • ovjerena kopija svjedočanstva za prethodnu školsku godinu,
 • ovjerena izjava da nije korisnik stipendije iz drugih izvora stipendiranja,
 • dokaz da pripada porodici RVI od I do VI kategorije invalidnosti,
 • dokaz da je pod starateljstvom Centra za socijalni rad Prnjavor,
 • dokaz da je učenik bez oba roditelja,
 • dokaz da je lice sa smetnjama u razvoju,
 • dokaz da je dijete čija su oba roditelja nezaposlena (Potvrda sa Biroa),
 • dokaz da je dijete bez jednog roditelja (Izjava o zajedničkom domaćinstvu ili izvod iz MKU) i
 • dokaz da je dijete iz porodice sa četvoro i više djece (Potvrda Udruženja ili izvod iz MKR za braću i sestre).

 B) studenti prve godine studija:

 • uvjerenje o upisu akademske 2023/2024. godine,
 • ovjerene kopije svjedočanstva iz svih razreda srednje škole,
 • dokaz o proglašenju učenikom generacije u srednjoj školi,
 • ovjerena kopija indeksa,
 • uvjerenje o prebivalištu na području grada Prnjavor, ne starije od 6 mjeseci,
 • ovjerena izjava da nije korisnik stipendije iz drugih izvora stipendiranja,
 • dokaz da pripada porodici poginulog/nestalog borca ili RVI od I do VI kategorije invalidnosti,
 • dokaz da je student bez oba roditelja,
 • dokaz da su lica sa smetnjama u razvoju,
 • dokaz da su pod starateljstvom Centra za socijalni rad
 • dokaz da pripada porodici sa četvoro i više djece (Potvrda Udruženja ili izvod iz MKR za braću i sestre) i
 • dokaz da je student iz reda romske populacije (Izvod iz MKR).

V) studenti druge i viših godina studija:

 • uvjerenje o upisu akademske 2023/2024. godine,
 • ovjerena kopija indeksa,
 • uvjerenje o prosjeku ocjena, osim za studente koji pripadaju porodici poginulog ili nestalog borca ili RVI od I do VI kategorije, studente koji pripadaju porodici sa četvoro i više djece, kao i studenata iz reda romske populacije.
 • uvjerenje o prebivalištu na području grada Prnjavor, ne starije od 6 mjeseci,
 • ovjerena izjava da nije korisnik stipendije iz drugih izvora stipendiranja,
 • ovjerena izjava da student nije obnavljao više od jedne godine u toku studija, a za studente koji su djeca poginulih i nestalih boraca ili RVI od I do VI kategorije, te studente koji pripadaju porodici sa četvoro i više djece, ovjerena izjava da nisu obnavljali godinu više od dva puta u toku studija.
 • dokaz da pripada porodici poginulog/nestalog borca ili RVI od I do VI kategorije,
 • dokaz da pripada porodici sa četvoro i više djece (Potvrda Udruženja ili izvod iz MKR za braću i sestre) i
 • dokaz da je student iz reda romske populacije (Izvod iz MKR).

Studenti koji studiraju na nekoj od visokoškolskih ustanova u inostranstvu dužni su dostaviti prevedenu i ovjerenu dokumentaciju iz koje se nedvosmisleno može utvrditi koja su godina studija i koji fakultet. U protivnom, prijava će se smatrati nepotpunom.

Obavještavaju se podnosioci zahtjeva da uz zahtjev dostave jasno vidljivu fotokopiju tekućeg računa, i to punoljetni na lično ime, a maloljetni na ime zakonskog zastupnika.

Svi dokazi iz Javnog poziva dostavljaju se na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

Javni poziv za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku 2023/2024. godinu objavljen je 28.11.2023. godine i traje trideset dana od dana objavljivanja, odnosno, zaključno sa 28.12.2023. godine. Naknadno predate i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon broj: 051/663-740, lokal 212.

JAVNI POZIV – STIPENDIJE 2023/2024.

OBAVJEŠTENjE O ODLASKU NA 90. MEĐUNARODNI POLjOPRIVREDNI SAJAM U NOVI SAD

Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Gradske uprave grada Prnjavora obavještava poljoprivredne proizvođače sa područja grada Prnjavora, koji su registrovali svoja poljoprivredna gazdinstva putem Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF) u skladu sa Uredbom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar korisnika podsticajnih sredstava, da organizuje jednodnevni odlazak na 90. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novi Sad.

Odlazak na sajam planiran je za 21.05.2023. godine (nedjelja), sa polaskom u 02,00 časova sa Trga srpskih boraca u Prnjavoru. Povratak sa sajma je isti dan u 16,00 časova sa centralnog parkinga sajma.

Planirani putni pravac odlaska je Prnjavor – Modriča – Rača – Novi Sad sa povratkom istim putnim pravcem.

Zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu se javiti lično u kancelarije Odjeljenja ili putem kontakt telefona 051/660-860.

GRAD FINANSIRAO ŠKOLU PLIVANjA I OVE GODINE

Za 110 mališana danas je na bazenima “Plava laguna” u Donjoj Ilovi upriličena pod‌jela diploma za uspješno završenu petnaestodnevnu školu plivanja koju je finansirala Gradska uprava Prnjavor.

Obuku mališana realizovali su treneri Sportskog kluba “Prvi korak” iz Prnjavora. Predsjednik kluba Milan Vučenović u izjavi novinarima rekao je da je prvenstveni cilj obuke da se d‌jeca oslobode straha od vode, a da nakon toga slijede učenje pojedinih tehnika plivanja,snalaženje u vodi i usavršavanje. “Većina mališana nauči da se održava na vodi i propliva, a imamo i d‌jecu koja treniraju već 6-7 godina,odlični su plivači i oni se dalje usavršavaju”, pojasnio je on.

Diplome mališanima uručio je gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš. On je napomenuo da je važno da se kod d‌jece razvijaju različite vještine, da imaju koordinaciju pokreta, ali i da treneri škole sporta “Prvi korak” sa d‌jecom rade profesionalno zbog čega imaju punu podršku lokalne vlasti. “To nije njihova jedina aktivnost u toku godine. Oni organizuju i školu skijanja, vaspitavaju d‌jecu i usmjeravaju na pravi put”, istakao je Tomaš.

Drugi ciklus ove škole plivanja na bazenima “Plava laguna” počinje sutra, a prijavljeno je 115 kandidata.

SRNA T.S.

OBILjEŽENA 81 GODINA OD OSLOBOĐENjA GRADA

U Prnjavoru je danas polaganjem vijenaca kod Spomen – bista narodnih heroja, spomenika junacima grada i Spomen – obilježja žrtvama fašističkog terora obilježena 81. godišnjica oslobođenja Prnjavora u Drugom svjetskom ratu.

Gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš kaže da se ne smije zaboraviti istorija koja prati Grad i ljude koji u njemu žive.

“Prnjavor je kao nijedan drugi grad u to vrijeme bio slobodan 626 dana. Ranije je 10. jul proslavljan kao Dan opštine, po njemu su se zvale pojedine ulice i firme” , pojasnio je Tomaš.

Prnjavor je oslobođen 10. jula 1943. godine akcijom Prnjavorskog partizanskog odreda i Pete kozarske udarne brigade.

Ovaj grad dao je četiri narodna heroja i 22 nosioca narodne spomenice.

U TROČLANOM „PREDSJEDNIŠTVU“ SOFIJA, MIA I DANIJEL

Na 16. „Konferenciji beba“ održanoj večeras u Prnjavoru u tročlano „predsjedništvo“ izabrani su Sofija Slijepčević, Mia Moravac i Danijel Živković.

Najstarija beba je Sofija Slijepčević rođena 7. jula 2023. godine , najmlađa beba je Mia Moravac rođena 18. juna ove godine, a beba sa najviše braće i sestara, njih petoro, je Danijel Živković.

Na ovogodišnjoj manifestaciji u Prnjavoru koju organizuje Gradska uprava u saradnji sa Ministarstvom za porodicu, omladinu i sport prijavljeno je 57 beba rođenih u periodu od 5. jula 2023. godine do 7. jula ove godine.

Šejla Živković je majka koja osim sedmomjesečnog Danijela ima još petoro djece uzrasta od sedam do 15 godina. Ona kaže da je u višečlanim porodicama od velikog značaja dobra organizacija i raspodjela posla u domaćinstvu, a poseban doprinos daju starija djeca koja pomažu čuvati mlađu braću i sestre.

Majka najmlađe bebe Dajana Moravac u izjavi novinarima rekla je da je važno da se rađaju djeca i da bi svaka porodica trebala imati barem dvoje djece. Dajana dodaje da je najviše obaveza oko bebe do prve godine života, odnosno dok se ustabili spavanje, vrijeme za jelo i slično, a poslije je sve mnogo lakše i jednostavnije.

U takmičenju beba u puzanju najbrži je bio Danilo Zurnić, čija mama Dajana kroz osmijeh kaže da su se vrijedno pripremali za ovo takmičenje.

„Danilo je prijevremeno rođena beba, jedan mali borac koji je stalno aktivan, zahtijeva mnogo pažnje, vremena i snage“ , ističe ona.

I ove godine u okviru manifestacije održano je takmičenje tata u presvlačenja pelena, a najbrži je bio Milan Malešević, tata osmomjesečne Milice.

On kaže da su pobjedi doprinijele godine iskustva jer osim Milice imaju još dvije kćerke.

„Suprugi i meni životna želja je bila da imamo troje djece i to nam se ostvarilo. Oko čuvanja pomažem koliko mi ostale obaveze dozvoljavaju, a tu su i drugi članovi bliže i šire porodice koji nam pomažu kad god treba“ , pojašnjava Milan.

Predsjednik Skupštine grada Prnjavor Željko Simić u izjavi novinarima rekao je da je „Konferencija beba“ kruna svega što se u toku godine radi za Grad i stanovništvo jer su djeca najveće bogatstvo svake lokalne zajednice.

On je napomenuo da su večeras u gradskom parku „Ljubav, vjera, nada“ podijeljeni i paketi za 62 djece rođene u drugom kvartalu ove godine, a Gradska uprava je njihovim roditeljima danas uplatila po 500 KM kao vid pronatalitetne politike koju su zajedno usvojili gradska Skupština i gradonačelnik Darko Tomaš.

„Danas je isplaćena 31.000 KM za novorođenu djecu u drugom kvartalu tekuće godine. Istrajni smo u ovoj podršci roditeljima, a u narednom periodu nastojaćemo da taj iznos još povećamo“ , rekao je Simić.

U Prnjavoru je od početka godine do danas rođeno 135 beba.

Srna T.S.

OBAVJEŠTENjE POLjOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja Grada Prnjavor da su u skladu sa Programom korišćenja sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2024. godini (“Službeni glasnik Grada Prnjavor”, broj 3/24) planirana novčana sredstva iz budžeta Grada za sljedeće vrste podsticaja:

a)   Podsticaji u stočarstvu:

 • muzne krave, uzgoj krava u sistemu krava tele i uzgoj magarica za proizvodnju mlijeka – minimalno 5 grla,
 • rasplodne junice – minimalno 2 grla,
 • rasplodne svinje – minimalno 7 grla,
 • tovna junad – minimalno 5 grla,
 • tovne svinje – minimalno 30 grla,
 • tov pilića – minimalno 10.000 komada u toku godine,
 • koke nosilje – minimalno 2000 komada,
 • ovčarstvo – minimalno 40 grla,
 • kozarstvo – minimalno 30 grla.

b)   Podsticaji u pčelarstvu:

 • minimalno 30 košnica, odnosno pčelinjih društava.

v)   Podsticaji za integralnu voćarsku i vinogradarsku proizvodnju:

 • za zasnivanje novih zasada jabučastog, koštičavog i koštuničavog voća minimalna površina parcele je 0,2 ha po voćnoj vrsti,
 • za zasnivanje novih zasada jagodičastog i bobičastog voća minimalna površina parcele je 0,1 ha,
 • za zasnivanje novih zasada vinove loze minimalna površina parcele je 0,1 ha.

g)  Podsticaji za integralnu proizvodnju povrća u zatvorenim prostorima i na otvorenom:

 • plastenička proizvodnja – minimalna površina plastenika je 200 m2,
 • staklenička proizvodnja – minimalna površina staklenika je 200 m2,
 • objekti za proizvodnju gljiva – minimalna površina objekta je 100 m2,
 • za proizvodnju povrća na otvorenom minimalna površina parcele zasijane (zasađene) jednom kulturom je za lubenice, dinje, krompir i bundeve 0,5 ha, za krastavce kornišone 0,05 ha, a za ostale povrtarske kulture 0,2 ha po jednoj vrsti.

d)  Podsticaji za integralnu proizvodnju ljekovitog, začinskog i aromatičnog

bilja na otvorenom i u zatvorenim prostorima

 • minimalna površina parcele zasijane (zasađene) jednom vrstom je 0,1 ha

(priznaju se vrste koje se gaje u monokulturi i to samo u godini zasnivanja).

đ)  Novčana sredstva za podsticaje razvoja organske proizvodnje.

e)  Novčana sredstva za vanredne potrebe u poljoprivredi.

ž) Novčana sredstva za hemijsku analizu i kontrolu plodnosti zemljišta.

z)  Novčana sredstva za osposobljavanje degradiranih, zapuštenih, neplodnih i poljoprivrednih zemljišta lošijeg kvaliteta

 • minimalna površina poljoprivrednog zemljišta koja se mora obuhvatiti ovom mjerom je 0,5 ha.

i)  Novčana sredstva za sufinansiranje projekata u poljoprivredi.

j)  Novčana sredstva za inženjere poljoprivrede.

k)  Novčana sredstva za sufinansiranje nabavke i postavljanja protivgradne mreže sa pratećom opremom

 • minimalna površina parcele za jabučasto, koštičavo, jezgrasto voće i vinovu lozu mora da iznosi 0,5 ha po voćnoj vrsti pojedinačno, a za jagodasto/bobičasto voće 0,1 ha po voćnoj vrsti.

Poljoprivredni proizvođači zahtjeve sa pratećom dokumentacijom mogu podnijeti u šalter sali Grada Prnjavor.

Rok za podnošenje zahtjeva za podsticaje za inženjere poljoprivrede i za podsticaje za integralnu proizvodnju povrća u zatvorenim prostorima i na otvorenom je 31. jul 2024. godine, za podsticaje u stočarstvu, pčelarstvu, integralnu proizvodnju ljekovitog, začinskog i aromatičnog bilja na otvorenom i u zatvorenim prostorima 30. septembar 2024. godine, za podsticaje za integralnu voćarsku i vinogradarsku proizvodnju, za podsticaje razvoja organske proizvodnje, za vanredne potrebe u poljoprivredi, za osposobljavanje degradiranih, zapuštenih, neplodnih i poljoprivrednih zemljišta lošijeg kvaliteta i za sufinansiranje nabavke i postavljanja protivgradne mreže sa pratećom opremom je 01. novembar 2024. godine.

Nosioci poljoprivrednog gazdinstva do 35 godina registrovani u skladu sa Uredbom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar korisnika podsticajnih sredstava (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 30/13, 65/13, 20/14 i 57/16), ostvaruju podsticajna sredstva uvećana za dodatnih 10 % u odnosu na obračunatu vrijednost po jednom pojedinačnom zahtjevu.

Žene nosioci poljoprivrednog gazdinstva registrovane u skladu sa navedenom uredbom, ostvaruju podsticajna sredstva uvećana za dodatnih 10 % u odnosu na obračunatu vrijednost po jednom pojedinačnom zahtjevu, pod uslovom da iste imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo minimalno tri posljednje godine.

Takođe, borci Vojske Republike Srpske I i II kategorije i Ratni vojni invalidi I – IV kategorije nosioci poljoprivrednog gazdinstva registrovani u skladu sa navedenom uredbom, ostvaruju pravo na podsticajna sredstva uvećana za dodatnih 10 % u odnosu na obračunatu vrijednost po jednom pojedinačnom zahtjevu (samo po jednom osnovu od ove dvije kategorije), pod uslovom da isti imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo minimalno dvije posljednje godine.

Za sve informacije zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti u kancelarije Odjeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ili putem kontakt telefona 051/660-860.”

KONFERENCIJA BEBA ODRŽAĆE SE U PONEDJELjAK 8. JULA

Gradska uprava Grada Prnjavor u saradnji sa Ministarstvom za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske, u ponedjeljak 08. jula u gradskom parku „Ljubav, vjera, nada“, organizuje manifestaciju pod nazivom „Konferencija beba“.

Program počinje u 18:00 časova, kada će roditelji moći registrovati bebe rođene u periodu od 05.07.2023.  godine do 07.07.2024. godine. Prilikom registracije potrebno je pokazati na uvid rodni list ili neki drugi dokaz o starosti djeteta.

Na manifestaciji je predviđeno obraćanje organizatora, zabavni i takmičarski dio programa, a za učešće u takmičenju tata u presvlačenju pelena potrebno je obezbijediti dječija kolica. Na kraju manifestacije biće izabrano tročlano predsjedništvo, koje čini najmlađa, najstarija i beba sa najviše braće i sestara. Novčane nagrade za najbebe uručiće gradonačelnik Grada Prnjavor.

U toku manifestacije biće uručeni i prigodni pokloni roditeljima novorođenih beba koji su predali zahtjev za jednokratnu pomoć za svako rođeno dijete.

U slučaju loših vremenskih uslova, manifestacija će biti održana u Centru za kulturu.

OBAVJEŠTENjE O PROVOĐENjU SISTEMATSKE DEZINSEKCIJE – ZAPRAŠIVANjE KOMARACA

Obavještava se stanovništvo grada Prnjavor da će se sistematska dezinsekcija, koja se sastoji u zaprašivanju komaraca i krpelja, vršiti u nedjelju, 07.07.2024. godine u periodu od 19.00 do 23.00 časova i ponedjeljak, 08.07.2024. godine u periodu od 05.00 do 06.30 časova, ukoliko to vremenske prilike dozvole.

Dezinsekciju će provoditi preduzeće “Sanitarac” d.o.o. Vlasenica na široj teritoriji grada.

POLAGANjEM VIJENACA OBILjEŽEN DAN BORCA U PRNjAVORU

Polaganjem vijenaca kod spomenika narodnim herojima i spomen-obilježja žrtvama NOR-a u gradskom parku danas je u Prnjavoru obilježen 4. jul, Dan borca.

Predsjednik SUBNOR-a Prnjavor Rade Radonjić rekao je u izjavi novinarima da je važno da se čuva sjećanje na ovako važne istorijske događaje iz Drugog svjetskog rata jer postoji realna opasnost da bi u suprotnom u dogledno vrijeme u zaborav mogla pasti i dešavanja iz poslednjeg odbrambeno – otadžbinskog rata.

I predsjednik gradske Boračke organizacije Prnjavor Perica Đumić mišljenja je da se žrtva Prnjavorčana stradalih u Drugom svjetskom ratu ne može umanjiti u odnosu na zadnji rat.

Đumić je naglasio da je Prnjavor dao više od 700 žrtava u borbi za slobodu i stvaranje nekadašnje Jugoslavije u kojoj su svi narodi živjeli u miru 45 godina.

Obilježavanju Dana borca prisustvovao je i gradonačelnik Darko Tomaš koji je u izjavi novinarima rekao da je 4. jul važan datum za srpski narod i da gradska uprava Prnjavora podržava sve aktivnosti SUBNOR-a.

„Prnjavor iz Drugog svjetskog rata ima četiri narodna heroja i 22 nosioca narodne spomenice. U NOR-u je učestvovalo oko 4.500 boraca iz Prnjavora, oko 700 je poginulo, a oko 1.200 boraca su iz toga rata izašli kao ratni vojni invalidi“, podsjetio je Tomaš.

Vijenci su danas položeni i na Spomenik junacima grada.

Narodni heroji iz Prnjavora u Drugom svjetskom ratu su Rada Vranješević, Stanko Vukašinović, Novak Pivašević i Vid Nježić.

Prnjavor kao važan istorijski datum obilježava i 10. jul, Dan oslobođenja grada u Drugom svjetskom ratu.

SRNA T.S.

OBAVJEŠTENjE ZAINTERESOVANIM GRAĐANIMA ZA ODLAZAK U BRATUNAC 06. JULA

Obavještavamo građane da Grad Prnjavor organizuje besplatan odlazak u Bratunac, u subotu 06. jula 2024.godine, na obilježavanje 32. godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču.

Ovaj događaj je još jedan važan čin u očuvanju kolektivnog pamćenja i kulture sjećanja sa jasnom porukom da su Srbi bili žrtve masovnih zločina u Odbrambeno-otadžbinskom ratu. Molitveno sabranje i pomen će predvoditi Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije sa više arhijereja.

Polazak je 06.07.2024. u 04.00 časa sa autobuske stanice.

Prijave za odlazak su obavezne, a zainteresovana lica mogu se prijaviti na broj telefona 051/660-674, ili u kancelariji Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu do sutra, 05. jula 2024. do 12.00 časova.

PRIJEM ZA POBJEDNIKE REPUBLIČKIH I DRŽAVNIH ŠKOLSKIH TAKMIČENjA

Gradonačelnik Darko Tomaš upriličio je danas prijem za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja lokalne zajednice, pobjednika republičkih i državnih takmičenja u protekloj školskoj godini.

Tomaš je u izjavi novinarima rekao da je ponosan na ove mlade ljude koji su svojim rezultatima na najbolji način predstavili sebe, školu i grad.

„To su uglavnom učenici koji kroz svoje školovanje konstantno ostvaruju uspjeh, svakoga od njih poznajem jer su se vremenom izdvojili i dominiraju u nastavnom predmetu kome su posvećeni“ , kaže Tomaš.

On je napomenuo da podršku lokalne vlasti zaslužuje svaki mladi čovjek koji pokaže dovoljan nivo predanosti i upornosti kroz školovanje i dalje usavršavanje bilo kroz obrazovanje ili posao.

Učenik Osnovne škole „ Miloš Crnjanski“ iz Potočana Darjan Jugović osvojio je prvo mjesto na državnom takmičenju iz informatike u Sarajevu i po treći put se plasirao na Evropsko takmičenje koje će se od 16. do 22. avgusta održati u Moldaviji.

Darjan kaže da je za uspjeh potrebno uložiti mnogo truda i vremena, ali da je svaka pobjeda na takmičenju nova motivacija za dalji rad. On je dodao da je za uspjeh važna i podrška porodice, škole i zahvalio gradonačelniku Tomašu na prijemu i uručenim nagradama.

I Aleksandar Dvorančić koji je kao učenik Muzičke škole „Konstantin Babić“ iz Prnjavora tokom školovanja osvajao brojne nagrade na takmičenjima, a poslednja je sa republičkog takmičenja horova u Banjaluci, mišljenja je da je za dobre rezultate važna podrška okoline, ali je prije svega potrebno dosta rada, priprema i zalaganja.

Aleksandar, koji je završio osnovnu i srednju Muzičku školu na smjeru harmonika planira nastaviti dalje školovanje i usavršavanje na Muzičkoj akademiji.

Među nagrađenim pobjednicima takmičenja su i Anastasija Stojičić, Jovana Radulović, Mihajlo Živanić, Pavle Topić, Miloš Prelić, Mateja Simić i Jovan Čolić.

SRNA T.S.

PODSTICAJI ZA POVEĆANjE PLATA RADNIKA ZA NOVI OBRAČUNSKI PERIOD JANUAR – JUN 2024. GODINE

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske poziva sve privredne subjekte, koji su povećali plate radnicima u periodu od januara do juna 2024. godine, da podnesu Zahtjev za dodjelu podsticaja za povećanje plate radnika.

Zahtjev se podnosi putem aplikacija „e podsticaj” koja se nalazi na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva, a koja je aktivna od 1. jula do 29. avgusta 2024. godine, kada ističe rok od 60 dana za podnošenje zahtjeva.

Za obračunski period januar-jun 2024. godine, privredni subjekt može ostvariti pravo na podsticaj za povećanje plate samo za radnike sa kojima je zasnovao radni odnos najkasnije do prvog dana za mjesec početnog iznosa plate, odnosno najkasnije 1. decembra 2023. godine. Naime, za obračunski period januar-jun 2024. godine, za mjesec početne plate primjenjivati će se iznos plate isplaćen za decembar 2023. godine. Prema zakonskom rješenju, u slučaju da je radniku za mjesec početnog iznosa plate isplaćena plata niža od važeće najniže plate u Republici Srpskoj, pri obračunu iznosa podsticaja uzimaće se trenutno važeća najniža bruto plata u iznosu od 1.344,26 KM (neto plata 900 KM).

Nakon što aplikacija automatski potvrdi da je zahtjev ispravno popunjen i uspješno elektronski dostavljen, privredni subjekt štampa, potpisuje i ovjerava dio zahtjeva koji se odnosi na opšte podatke, te vrši njegovu dostavu Ministarstvu privrede i preduzetništva u pisanoj formi. Zahtjev u pisanoj formi sadrži bar-kod koji se dodjeljuje nakon uspješne elektronske dostave, a smatra se podnesenim kada se Ministarstvu dostavi odštampani dio zahtjeva sa bar kodom.

Podsjećamo privredne subjekte da je kranji rok za podnešenje zahtjeva elektronskim i pisanim putem do 29.08.2024. godine, te ih pozivamo da zahtjeve dostave u propisanom roku.

Budžetom Republike Srpske za 2024. godinu za podsticaje za povećanje plate radnika, planirana su sredstva u iznosu od 15.560.000,00 KM.