ČESTITKA POVODOM USKRSA

Gradonačelnik Darko Tomaš i predsjednik Skupštine grada, Željko Simić uputili su najiskrenije čestitke sveštenstvu i svim vjernicima koji Uskrs slave po gregorijanskom kalendaru.

„U vremenima izazova, Vaša posvećenost i duhovno vodstvo predstavljaju svjetlo koje nas ujedinjuje i osnažuje. Vaša ljubaznost i briga dodaju toplinu i svjetlost našem gradu.

Neka Uskrs bude prilika za zajedničko slavlje, molitvu i zahvalnost za sve darove koje nam život pruža. Radost Uskrsa neka ispuni Vaše srce i srca svih Vaših vjernika, šireći mir i ljubav našom zajednicom. Sretan i blagoslovljen Uskrs!“ , navodi se u zajedničkoj čestitki.

JAVNI KONKURS ZA PODNOŠENjE PRIJAVA ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJA ZA TEHNIČKI PREGLED OBJEKATA IZGRAĐENIH NA PODRUČJU GRADA PRNjAVOR

Na osnovu člana 142. stav (7) Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19) i člana 7. stav (3) Pravilnika o vršenju tehničkog pregleda objekta i osmatranju tla i objekata u toku njihove upotrebe („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 100/13), Odjeljenje za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Prnjavor, objavljuje

JAVNI   KONKURS

ZA PODNOŠENjE PRIJAVA ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJA ZA TEHNIČKI PREGLED OBJEKATA

IZGRAĐENIH NA PODRUČJU GRADA PRNjAVOR

I

Pozivamo zainteresovana fizička i pravna lica da podnesu prijave za učešće u radu Komisija za tehnički pregled objekata izgrađenih na području grada Prnjavor i to iz sljedećih oblasti i struka:

  • arhitekture,
  • građevinarstva,
  • elektrotehnike,
  • mašinstva i
  • saobraćaja.

II

Na javni konkurs mogu se prijaviti pravna i fizička lica odgovarajuće struke sa jednom od licenci izdatih od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, i to: licencom za reviziju tehničke dokumentacije, licencom za izradu tehničke dokumentacije i licencom za izvođenje radova koji su predmet tehničkog pregleda.

III

 Lica koja budu ispunila uslove javnog konkursa, učestvovaće u radu Komisije za tehnički pregled objekata, koju rješenjem formira organ Gradske uprave nadležan za izdavanje graeđvinskih i upotrebnih dozvola. Stručna komisija se sastoji od najmanje tri člana, a broj članova i njihov sastav zavisi od vrste i složenosti objekta i vrste radova koji su predmet tehničkog pregleda. Članovi stručne komisije u svakom pojedinačnom predmetu imenuju se sa liste pravnih i fizičkih lica koja će biti objavljena po zaključenju ovog javnog konkursa.

IV

 Uz prijavu na javni konkurs neophodno je navesti tačnu adresu i opštinu/grad stanovanja/sjedišta, broj telefona, naziv poslovne banke i broj transakcijskog računa.

  1. Fizička lica su uz prijavu dužna dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o stečenom visokom obrazovanju,

b) ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

v) ovjerenu fotokopiju odgovarajuće licence iz tačke II javnog konkursa,

g) ovjerenu fotokopiju lične karte i

d) potpisanu izjavu kojom podnosilac izjavljuje da će blagovremeno pismenim putem obavijestiti Odjeljenje za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Prnjavor o svom izuzeću u slučaju kada bude imenovano, a nalazi se u najbližem srodstvu sa investitorom objekta koji je predmet tehničkog pregleda, da je učestvovalo u građenju objekta, u vršenju stručnog nadzora, da je zaposleno kod organa za izdavanje građevinske dozvole i da je kao stručno lice zaposleno kod izvođača radova, a nije učestvovalo u izgradnji objekta.

  1. Pravna lica su uz prijavu dužna dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a)  ovjerenu fotokopiju izvoda iz sudskog registra,

b) ovjerenu fotokopiju licence iz tačke II javnog konkursa,

v) spisak stalno zaposlenih fizičkih lica u pravnom licu koja mogu biti angažovana za vršenje poslova tehničkog pregleda, potpisan i ovjeren od strane ovlašćenog lica u pravnom licu i ovjerenu kopiju dokumentacije navedenu u tački 1. za ta fizička lica,

g) izjavu, potpisanu i ovjerenu od strane ovlašćenog lica u pravnom licu da će blagovremeno obavijestiti Odjeljenje za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Prnjavor, da protiv pravnog lica nije izrečena zaštitna mjera obavljanja djelatnosti, da nije stavljena van snage ili umanjena licenca, da nije učestvovalo u građenju objekta i u vršenju stručnog nadzora.

V

 Prijave se podnose u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim novinama, neposredno u šalter sali ili poštom na adresu:

Grad Prnjavor

Gradska uprava Grada Prnjavor

Odjeljenje za prostorno uređenje

Karađorđeva broj 2, 78430 Prnjavor

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Javni konkurs objaviće se u dnevnim novinama „EuroBlic“, na internet stranici i na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Prnjavor.

O ispunjenosti uslova za rad u Komisiji za tehnički pregled objekata, odlučiće posebna komisija obrazovana od strane Odjeljenja za prostorno uređenje. 

VI

Nakon komisijskog pregleda i obrade pristiglih prijava, usvojena lista pravnih i fizičkih lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje tehničkog pregleda objekata biće objavljena u „Službenom glasniku Grada Prnjavor“, na internet stranici i na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Prnjavor, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana zaključenja javnog konkursa.

Dokumentacija priložena uz prijavu ostaje u internoj evidenciji organa i ne vraća se podnosiocu.

VII

Lista pravnih i fizičkih lica za učešće u radu Komisija za tehnički pregled objekata važi dvije godine od dana utvrđivanja, nakon čega se ponovno provodi javni konkurs. Kandidati sa liste pravnih i fizičkih lica koji ispunjavaju uslove iz ovog javnog konkursa dužni su, u periodu u kojem budu obavljali poslove tehničkog pregleda objekata, ovom organu blagovremeno prijavljivati sve promjene koje se odnose na adresu, broj telefona i transakcijskog računa, kao i eventualnu privremenu ili trajnu spriječenost za obavljanje navedenih poslova. Članovi Komisije koji budu postupali suprotno odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19), odredbama Pravilnika o vršenju tehničkog pregleda objekta i osmatranju tla i objekata u toku njihove upotrebe („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 100/13) i  rješenju o imenovanju komisije, gube pravo da vrše tehnički pregled objekata i biće skinuti sa liste lica koja ispunjavaju uslove.

 

V.D. NAČELNIK ODJELjENjA                                                                                                                                                                                                        _____________________

                                                                                                                                                                Brano Žunić, dipl. pravnik

 

 

DANAS ISPLATA STIPENDIJA ZA MJESEC MART

Za 264 učenika i studenta sa područja grada Prnjavor koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije za školsku 2023/2024. godinu danas je isplaćena stipendija za mjesec mart.

I ove, kao i prošle godine, stipendistima će biti isplaćeno ukupno deset stipendija. Podsjećamo da se stipendije ne isplaćuju za mjesece jul i avgust.

PRIJEM ZA POBJEDNIKE KONKURSA “PRNjAVOR, MOJ GRAD”

Grad Prnjavor je danas nagradio autore tri najbolja rada na konkursu za najbolju kratku priču na temu „Prnjavor, moj grad“.

Prvo mjesto osvojila je Jovana Pakuševski, učenica drugog razreda Gimnazije, drugo mjesto Nikolina Samac, učenica četvrtog razreda Gimnazije, dok je treće mjesto osvojila Sara Vrhovac, učenica ekonomske škole CSŠ „Ivo Andrić“.

„Zahvaljujem se svim učesnicima koji su uzeli učešće u konkursu i dali svoj doprinos u promociji, prije svega ljubavi prema našem gradu. I u narednom periodu nastavićemo da sličnim projektima motivišemo mlade ljude, da svojim radom i glasom kreiraju bolji i ljepši ambijent za naš Prnjavor“, rekao je gradonačelnik Darko Tomaš.

Grad Prnjavor je povodom 21. februara, Međunarodnog dana maternjeg jezika raspisao konkurs za najbolju kratku priču i pozvao mlade od 13 do 19 godina koje vole pisati, da se pridruže konkursu i pokažu svoju kreativnost i vještinu pisanja. Na adresu Gradske uprave Grada Prnjavor stigle su 34 prijave, a nakon zatvaranja konkursa, konkursa komisija je odabrala tri najbolja rada.

Tri najbolja rada su nagrađena novčanim nagradama, a pobjednička priča je vlasništvo Grada i koristiće se u promotivnom materijalu.

ODRŽAN RADNI SASTANAK NA TEMU BFC SEE SERTIFIKACIJE

Danas je, u prostorijama Gradske uprave, održan radni sastanak na temu resertifikacije gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u Jugoistočnoj Evropi, prema međunarodnom BFC SEE standardu. Sastanku su, osim gradonačelnika i gradskog tima za sprovođenje programa, prisustvovale predstavnice Privredne komore Republike Srspke (Tehnički sekretarijat) i evaluatori BFC SEE procesa.

Regionalna mreža za povoljno poslovno okruženje u Jugoistočnoj Evropi, koja je uspostavljena 2012. godine, predstavlja jedinstvenu platformu za unapređenje konkurentnosti i usklađivanje uslova poslovanja u regionu kroz realizaciju BFC SEE programa sertifikacije, koji je u međunarodnim okvirima prepoznat kao pokazatelj efikasne lokalne administracije i povoljne investicione klime u Jugoistočnoj Evropi.

 

 

ZA DEVET PROJEKATA I ČETIRI MIKROBIZNISA 34.000 KM

Fondacija „Mozaik“ i Grad Prnjavor potpisali su danas ugovore za realizaciju devet projekata i četiri mikrobiznisa mladih sa područja Prnjavora za šta će ukupno biti izdvojeno 34.000 KM.

Mikrobiznisi su pojedinačno podržani sa 8.000 KM, od čega je Fondacija „Mozaik“ izdvaja 6.000 KM, a Grad 2.000 KM.

„U narednih šest mjeseci nosioci mikrobiznisa stiču uslove da dobiju još po 3.000 KM ukoliko se registruju i počnu sa radom“ , rekao je gradonačelnik Tomaš.

Tomaš je zahvalio Omladinskoj banci, svim njenim članovima, kao i Fondaciji „Mozaik“ sa kojom Grad Prnjavor već pet godina uspješno sarađuje i rješava konrektne probleme na terenu koje mladi prepoznaju kao važne za lokalnu zajednicu.

Direktor programa Omladinske banke Fondacije „Mozaik“ Željko Pauković izrazio je zadovoljstvo što se saradnja sa Gradom Prnjavor nastavlja do 2026. godine.

„Sa sredstvima od oko 120.000 KM podržaćemo projekte mladih i mikrobiznise. Ove godine smo povećali iznose za mikrobiznise sa 2.000 KM na 5.000 KM čime doprinosimo većem interesu mladih za zapošljavanje, a kroz projekte se rješavaju problemi koje su mladi ljudi prepoznali u svojoj sredini“ , kaže Pauković.

Jedan od odobrenih projekata je i projekat Gimnazije Prnjavor, a radi se o projekatu „Jama za skok u dalj“ čija je vrijednost 1.800 KM.

DANAS ISPLATA SUBVENCIJE ZA BORAVAK DJECE U PRIVATNIM PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

Za 232 roditelja sa područja grada Prnjavor koji su ostvarili pravo na dodjelu subvencije za boravak 280 djece u privatnim predškolskim ustanovama, danas je isplaćena subvencija za mjesece januar i februar 2024. godine.

Ističemo da je javni poziv otvoren tokom cijele godine, te pozivamo roditelje koji se još nisu prijavili da to učine putem šalter sale Gradske uprave Grada Prnjavor.

U narednih par dana biće isplaćena subvencija za mjesec mart, a potom redovno do petnaestog u mjesecu za svaki mjesec boravka djeteta u privatnoj predškolskoj ustanovi.

U NEDJELjU AUDICIJA ZA MUZIČKO TAKMIČENjE “RITAM EVROPE”

Prnjavor, i ove godine učestvuje u muzičkom takmičenju „Ritam Evrope“.
Pozivamo mlade od 14 do 21 godinu koji imaju talenat za pjevanje i ples, da se prijave  na audiciju koja će biti održana u nedjelju, 31. marta u 17.00 časova u JU Centar za kulturu i turizam Prnjavor.
Zainteresovani se mogu prijaviti slanjem poruke na instagram nalog @rhythm_of_europe ili broj telefona 00381606555013 (viber/whatsapp).
Prijava treba da sadrži ime i prezime, godinu rođenja i grad. Ukoliko se prijavljuje plesna grupa mogu se prijaviti sa jednog naloga, navodeći podatke za sve članove grupe.
Takmičari se mogu prijaviti i na samoj audiciji.
Takmičari odabrani na audiciji će imati priliku da svoj talenat za pjevanje i plesanje usavršavaju tokom višemjesečnih priprema sa trenerima glasa, kao i umjetničkim direktorima scenskog performansa programa „Ritam Evrope“.

U TOKU AKTIVNOSTI NA PRIJEMU ZAHTJEVA ZA PRIJAVU SJETVENIH POVRŠINA ZASIJANIH MERKANTILNOM PŠENICOM U JESENjOJ SJETVI 2023. GODINE

Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Gradske uprave Grada Prnjavor obavještava poljoprivredne proizvođače (fizička i pravna lica) sa područja Grada Prnjavor da su u toku aktivnosti na prijemu zahtjeva za prijavu sjetvenih površina zasijanih merkantilnom pšenicom u jesenjoj sjetvi 2023. godine.

Pravo na podsticajna sredstva za proizvodnju merkantilne pšenice u 2024. godini ostvaruju registrovani poljoprivredni proizvođači koji ispunjavaju sljedeće uslove:

  • da su zasijali minimalno 1,0 ha merkantilne pšenice na poljoprivrednom zemljištu prijavljenom u RPG kao način korišćenja u 2024. godini,
  • da su u proizvodnom ciklusu primijenili preporučene sjetvene normative od minimalno 200 kg sjemenske pšenice po hektaru.

Kao dokaz o primjeni preporučenih količina deklarisanog sjemena pšenice poljoprivredni proizvođači uz zahtjev za podsticaj moraju priložiti račune o nabavci istog: maloprodajni fiskalni račun uz potpisanu i ovjerenu fakturu koja glasi na ime podnosioca zahtjeva za podsticaj, ili potpisanu i ovjerenu veleprodajnu fakturu na ime podnosioca zahtjeva (pravna lica).

Podsticajna sredstva za proizvodnju merkantilne pšenice planirana su u iznosu od 500 KM/ha.

Zahtjev za podsticaj za proizvodnju merkantilne pšenice poljoprivredni proizvođači mogu popuniti u Odjeljenju za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, a na uvid je potrebno dostaviti potvrdu o registraciji poljoprivrednog gazdinstva (APIF-a) i karticu tekućeg/žiro računa iz banke.

Krajnji rok za prijavu zasijanih površina je 31. mart 2024. godine.

Za sve dodatne informacije poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti u kancelarije odjeljenja ili putem kontakt telefona 051/660-860.

NA SVEČANOJ SJEDNICI URUČENE POVELjE I POHVALE ZASLUŽNIMA ZA RAZVOJ GRADA

Svečanom sjednicom gradske Skupštine na kojoj su uručena najviša priznanja i nagrade zaslužnim pojedincima i organizacijama za poseban doprinos razvoju lokalne zajednice večeras je obilježen 24. mart, Dan grada Prnjavor.

Najviše gradsko priznanje, Povelja zaslužnog građanina sa zlatnim grbom grada Prnjavor, pripalo je atletičarki Jeleni Gajić za zasluge u razvoju sporta i postignute izvanredne rezultate na sportskim takmičenjima.

Gajićeva je novinarima rekla da je počastvovana što je upravo ona dobitnik Povelje.

„Ovo je najviše priznanje koje sam dobila u svojoj dosadašnjoj sportskoj i naučnoj karijeri, jako sam počastvovana, nadam se da ću svojim daljnjim radom opravdati ukazano povjerenje“ , izjavila je Gajićeva novinarima.

Povelja grada Prnjavor sa zlatnim grbom grada Prnjavor uručena je Udruženju Italijana Štivor za poseban doprinos u razvoju grada, a Povelja sa srebrnim grbom grada Prnjavor predsjedniku Organizacije slijepih i slabovidih lica Prnjavor Goranu Vasiću za postignute rezultate u radu.

Pohvale grada dobili su Boro Mijić za nesebičan, human i primjeren rad u oblasti dječije zaštite u predškolskom vaspitanju i obrazovanju i Danijeli Dubravac za značajan doprinos u realizaciji infrastrukturnih projekata iz kategorije boraca i raseljenih lica.

Predsjednik Skupštine grada Prnjavor Željko Simić uputio je svim sugrađanima čestitke u povodu 24. marta uz želju za što jačim i razvijenijim gradom.

On je napomenuo da obilježavanje Dana grada prati niz kulturnih, sportskih i drugih manifestacija, ali i podsjetio da su večerašnjoj svečanoj sjednici prisustvovale delegacije pobratimskih gradova Boskovice iz Češke i Sremski Karlovci iz Srbije čime se saradnja Prnjavora širi i izvan granica Republike Srpske i BiH.

Gradonačelnik Darko Tomaš izrazio je uvjerenje da je Prnjavor u proteklih godinu dana značajno napredovao i zahvalio se svakom pojedincu, privredniku, poljoprivredniku, radniku, borcu koji su doprinijeli razvoju lokalne zajednice.

„Zahvalnost i mojim saradnicima, odbornicima u Skupštini grada koji su dio našeg uspjeha. Vrijeme pred nama garantuje novi investicioni ciklus koji će doprinijeti dodatnom razvoju“ , rekao je Tomaš u izjavi novinarima.

On je precizirao da se trenutno u Prnjavoru gradi više od 10 novih privrednih kapaciteta čija je vrijednost viša od 100 miliona KM, dok će grad imati više od 10 miliona KM javnih investicija.

Svečanoj sjednici Skupštine grada Prnjavor prisustvovala je i ministar finansija u Vladi Republike Srpske Zora Vidović koja je u izjavi novinarima rekla da je Prnjavor uspješan grad koji svake godine ima nešto novo izgrađeno zbog čega su građani bogatiji za nove sadržaje i imaju bolji standard.

„Želim da se tako nastavi i u narednim godinama, da se grad što više razvija, a stanovnici Prnjavora da umjesto odlaska izaberu da ostanu da žive i rade u svom gradu“ , poručila je Vidovićeva.

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić kaže da je za Prnjavor prošlogodišnje dobijanje statusa grada kruna rada lokalne zajednice predvođene gradonačelnikom Tomašem, kao i da je Prnjavor uvijek bio perjanica razvoja Republike Srpske.

„Lokalna zajednica je mnogo uradila na formiranju Poslovne zone nedaleko od ulaza na auto-put, ovdje su uvijek bile velike firme, dolaze kompanije iz Zapadne Evrope , investiraju i otvaraju nova radna mjesta i to pokazuje da je ambijent koji je napravio gospodin Tomaš prepoznat i od privrednika, ali i građana Prnjavora“ , rekao je ministar Šulić.

Svečanoj sjednici prisustvovali su još i ministri Zlatan Klokić i Željka Stojičić, poslanici u NS RS, poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH Snježana Novaković – Bursać, predstavnici opština Čelinac, Stanari i Srbac i gradova Gradiška i Laktaši, kao i brojni predstavnici političkog, vjerskog, kulturnog, sportskog i javnog života grada.

SRNA T.S.