JAVNI POZIV ZA BANjSKO LIJEČENjE 25 RATNIH VOJNIH INVALIDA I ČLANOVA PORODICA POGINULIH BORACA SA PODRUČJA OPŠTINE PRNjAVOR

Na osnovu Projekta banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske za 2023. godinu, broj: 16-03/1-1-563-1/23 od 24.01.2023. godine i Javnog poziva, opštinska Komisija za izbor korisnika banjsko-klimatske rehabilitacije r a s p i s u j e:

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva radi upućivanja 25 ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske-opštine Prnjavor u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove

KRITERIJI ZA PRIJAVLjIVANjE

Ovaj poziv se upućuje ratnim vojnim invalidima od I-X kategorije (u daljem tekstu RVI) i članovima porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (u daljem tekstu PPB) opštine Prnjavor, kojima je banjska rehabilitacija neophodna kao nastavak liječenja i oporavka.

PREDMET PRIJAVE I USLOVI ZA PRIJAVU

Predmet prijave po ovom pozivu je potreba za medicinskom, odnosno fizikalnom rehabilitacijom jednog broja ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske kroz banjsko-klimatsko liječenje odnosno rehabilitaciju.

Banjsko-klimatsko liječenje, odnosno rehabilitacija odvijaće se u banjsko-klimatskim zdravstvenim ustanovama Republike Srpske.

Liječenje, odnosno rehabilitacija u banjsko-klimatskim ustanovama obuhvata:

 • smještaj korisnika,
 • ljekarski pregled prilikom prijema,
 • izradu plana i programa rehabilitacije za svakog korisnika posebno,
 • određivanje fizikalne i balneoterapijske procedure (fizikalne terapije-standarna njega uključuje: hidroterapiju u kadama ili bazenu, elektroproceduru, kinezoterapiju (propisane vježbe) i termoterapiju,
 • stalni medicinski nadzor,
 • ljekarski pregled na otpustu sa otpusnicom,
 • ishranu od tri obroka primjernog kvaliteta i kvantiteta,
 • ostali vidovi rekreacije,
 • turističko-rekreativni sadržaji.

Na Javni poziv imaju pravo da se prijave ratni vojni invalidi od I-X kategorije invaliditeta i članovi porodica poginulih boraca, a kojima je banjska rehabilitacija neophodna za nastavak liječenja i oporavka.

Uz pismeni zahtjev potrebno je priložiti sledeće dokaze:

 • Rješenje nadležnog organa o statusu i pripadajućim pravima RVI ili člana porodice poginulog borca, uz uslov da je aktivni korisnik,
 • Rješenje nadležnog organa o kategorizaciji borca,
 • Nalaz i preporuka nadležne zdravstvene ustanove o neophodnosti banjske rehabilitacije ne starije od 6. mjeseci od podnošenja zahtjeva za korištenje banjske rehabilitacije.

Pravo na banjsku rehabilitaciju u 2023. godini nemaju lica koja su to pravo koristili po Projektu banjske rehabilitacije Ministarstva u protekle tri godine, kao i RVI – amputirci i paraplegičari koji su banjsku rehabilitaciju koristili putem Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u istom periodu, u skladu sa pravilnikom Fonda.

Rok za podnošenje pismenog zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja na oglasnim pločama Opštinske uprave opštine Prnjavor, tj. zaključno sa 17.04. 2023. godine. Javni poziv će biti  objavljen u  sredstvima javnog informisanja (Televizija K3, Radio Prnjavor).

Zahtjevi se dostavljaju u šalter sali-prijemnoj kancelariji opštine Prnjavor-Karađorđeva broj 2.

Nepotpune i neblagovremene zahtjeve Komisija neće razmatrati i kao takve će odbaciti.

Na osnovu podnesenih zahtjeva, Komisija će sačiniti Listu izabranih korisnika u skladu sa ovim Projektom i Javnim pozivom i to odvojeno za RVI i odvojeno za PPB.

Komisija za izbor korisnika banjsko-klimatske rehabilitacije će istaći Liste na oglasnim pločama Opštinske uprave opštine Prnjavor i na iste se može podnijeti prigovor u roku od 8 dana od dana isticanja.

Komisija će konačne Liste dostaviti Ministarstvu na saglasnost.

Nakon dobijanja saglasnosti Komisija će obavijestiti kandidate o mjestu i vremenu, te nazivu zdravstvene ustanove u koju se upućuju.

Realizacija Projekta banjske-rehabilitacije trajaće do  31.10.2023. godine i odvijaće se u smjenama svakih 10 dana po utvrđenim spiskovima korisnika.

Pojedinačan boravak korisnika u banjsko-klimatskim ustanovama trajaće 10 dana.

OBAVJEŠTENjE O JAVNOJ RASPRAVI NA NACRT IZMJENE URBANISTIČKOG PROJEKTA “NOVO GRADSKO GROBLjE”

Odjeljenje za prostorno uređenje Opštinske uprave Prnjavor obavještava građane i stručnu javnost da će se dana 07.04.2023. godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Opštine Prnjavor (Bijela zgrada) održati javna rasprava na Nacrt Urbanističkog projekta „Novo gradsko groblje“.

U okviru ove javne rasprave, razmatraće se sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt Urbanističkog projekta „Novo gradsko groblje“.

Sve informacije vezane za javnu raspravu pomenutog Urbanističkog projekta, mogu se dobiti u Odjeljenju za prostorno uređenje, kancelarije br. 4, broj telefona 051/663-162 ili putem e-mail [email protected].

OBAVJEŠTENjE O JAVNOJ RASPRAVI NA NACRT IZMJENE URBANISTIČKOG PROJEKTA “GRADSKO JEZGRO”

Odjeljenje za prostorno uređenje Opštinske uprave Prnjavor obavještava građane i stručnu javnost da će se dana 07.04.2023. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Opštine Prnjavor (Bijela zgrada) održati javna rasprava na Nacrt Izmjene Urbanističkog projekta „Gradsko jezgro“ (Izmjena VII).

U okviru ove javne rasprave, razmatraće se sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt Izmjene Urbanističkog projekta „Gradsko jezgro“ (Izmjena VII).

Sve informacije vezane za javnu raspravu pomenutog Urbanističkog projekta, mogu se dobiti u Odjeljenju za prostorno uređenje, kancelarije br. 4, broj telefona 051/663-162 ili putem e-mail [email protected].

OMLADINSKA BANKA PRNjAVOR: POZIV ZA ČLANSTVO U ODBORU OMLADINSKE BANKE PRNjAVOR

Omladinska banka Prnjavor u saradnji sa Fondacijom Mozaik i Opštinom Prnjavor objavljuje poziv za prijem jednog člana ili članice u Odbor.

Poziv je otvoren za sve mlade, od 17 do 30 godina, koji imaju želju i volju da posvete svoje vrijeme aktivnostima programa. Program omogućava mladim ljudima da uzmu aktivno učešće u razvoju svoje zajednice kroz:

1) Pisanje i realizaciju projekata društvenog značaja;

2) Učešća u raspodjeli fondova;

3) Pokretanju vlastitog biznisa.

Poziv je otvoren do 10.04.2023. godine (do 14.00 časova), a detalje poziva i prijavu pogledaj na lonac.pro. 

Ako želiš, pročitaj više o Programu Omladinske banke i o tome kako funkcioniše Odbor, a prati i fejsbuk stranicu Omladinske banke Prnjavor.

 

OTVORENE PRIJAVE ZA PROGRAM PODRŠKE ZA START-UP KOMPANIJE KOJI FINANSIRA EVROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ

Obavještavamo javnost da su otvorene prijave za program podrške za start-up kompanije koji finansira Evropska banka za obnovu i razvoj.

Prijave su otvorene do 16. aprila 2023. godine do 23.59 časova.

Opšti cilj Programa je sveobuhvatna pomoć start-up kompanijama u izgradnji njihovih kapaciteta.

Na predmetni poziv mogu se prijaviti privredni subjekti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

·         godišnji promet do 1 milion evra

·         posluju manje od 5 godina

·         vojni proizvodi, kockanje, duvan i alkoholna pića nisu dio njihove djelatnosti

Učesnici Programa imaće pristup:

·         radionicama poslovne dijagnostike

·         prilagođenim konsultantskim projektima

·         online/ličnim mentorskim sesijama

·         globalnoj mreži poslovnih partnera

·         finansijama u skladu s tokom programa

Info sesije o programu održavaju se putem ZOOMa, svake srijede do 12. aprila 2023. s početkom u 11 časova.

Prijavni obrazac nalazi se na OVOM linku.

Detaljne informacije o pozivu dostupne su OVDJE.

Mole se aplikanti iz Republike Srpske da na imejl [email protected] potvrde prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva.

 

TROJE KORISNIKA POTPISALO UGOVORE O DODJELI GRANT SREDSTAVA ZA POKRETANjE VLASTITOG BIZNISA

U prostorijama Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske/Biro Prnjavor, prošle sedmice troje korisnika potpisalo je ugovore o dodjeli grant sredstava za pokretanje vlastitog posla.

Ugovore su potpisale tri nezaposlene osobe iz Prnjavora, koje su tokom decembra 2022. i januara 2023. uspješno završile obuku za pokretanje vlastitog posla i pripremile biznis planove koji su najbolje ocijenjeni.

Grantovi u visini do 6000 KM će biti iskorišteni za pokretanje vlastitog posla, a jedna od osoba koja će dobiti grant sredstva je Samanta Rover, koja planira da pokrene preduzeće koje će pružati fizioterapeutske usluge.

“Sudjelovanje u obuci za samozapošljavanje mi je bilo korisno, jer sam naučila napraviti biznis plan, izračunati sve potrebne troškove, prihode, amortizacije i ostale poslovne procjene i tako dobiti realnu sliku uspješnosti moje poslovne ideje. Takođe, ukazano mi je na detalje i pojedinosti kojih nisam bila svjesna. Mislim da je to izuzetno važno, jer se većina nas koji imamo želju i volju za samozapošljavanjem suoči sa strahom od neuspjeha, a na ovoj edukaciji dobijete alat pomoću kojeg možete uvidjeti realnu sliku vaše poslovne ideje i prije samog početka znati kolike su stvarne šanse da je ostvarite”, rekla je Rover.

Ona je preporučila svim osobama sa realnim idejama i ciljevima da se okušaju već u idućem natječaju za dodjelu poticaja.

Program savjetodavne i finansijske podrške razvoju poslovanja se provodi u okviru projekta Održivo partnerstvo za zapošljavanje, koji je finansiran od strane Evropske unije, a provodi se u okviru druge faze projekta Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II), koji implementira Međunarodna organizacija rada u BiH.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Prnjavor je jedno od 20 partnerstava uspostavljenih u BiH u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona evra, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR). Ovaj projekat ima za cilj da kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje doprinese poboljšanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama i unaprijedi vještine i prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Za više informacija o projektu LEP II posjetite www.partnerstvo.ba

 

ODRŽANA SMOTRA DJEČIJIH FOLKLORNIH ANSAMBALA

Srpsko prosvjetno i kulturno društvo „Prosvjeta“ Prnjavor bilo je sinoć domaćin Smotre dječijih folklornih ansambala sa područja opštine Prnjavor.

Svoje igračko i pjevačko umijeće osim domaćina publici su predstavili Gradsko kulturno-umjetničko društvo „Pronija“ Prnjavor, KUD „Hakija Tabaković“ Lišnja, Udruženje  „Češka beseda“ Maćino Brdo i Ukrajinski KUD „Taras Ševčenko“ Prnjavor.

Predsjednik SPKD „Prosvjeta“ Borka Pavlović izrazila je zadovoljstvo što su u ovogodišnjoj smotri učešće uzele i nacionalne manjine koje rade sa djecom.

„Naši sugrađani, kao i gosti iz Poljske i Češke koji su doputovali na obilježavanje Dana opštine su mogli vidjeti šta su naša djeca pripremila u toku proteklih godinu dana, nove koreografije i igre“ , rekla je ona za Srnu.

Pavlovićeva je napomenula da je ovo 13. manifestacija koju SPKD „Prosvjeta“ ima u redovnom godišnjem programu.

Zdenka Hajek koja predvodi Udruženje „Češka beseda“  pojasnila je da je njihov mali četvoročlani hor sinoć imao svoj prvi nastup.

„Oni su bili jako uzbuđeni, imali su i tremu,  posebno jer su nastupali pred gostima iz Boskovica koji dolaze iz matične zemlje, a mi ipak više koristimo  češki jezik kojim se pričalo od samog dolaska naših predaka na ove prostore prije 130 godina“ , kaže Hajekova.

Smotra dječijih folklornih ansambala održana je povodom obilježavanja Dana opštine Prnjavor.

Srna T.S.

OBILjEŽEN 24. MART, DAN OPŠTINE PRNjAVOR

Na svečanoj sjednici Skupštine opštine Prnjavor, Radojki Zorić iz Okolice,majci dvojice poginulih boraca u proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu uručena je Povelja zaslužnog građanina sa zlatnim grbom opštine za izuzetne zasluge za Republiku Srpsku.

Povelju sa zlatnim grbom opštine dobila je osnivač i rukovodilac Dramske scene Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva /SPKD/“Prosvjeta“ Brankica Radonjić. Dok je Povelja sa srebrnim grbom opštine pripala Bošku Bijeloniću za nesebičan, human i primjeren rad u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, jer je kroz svoj rad i različite projekte dao veliki doprinos socijalizaciji djece sa poteškoćama u razvoju.

Najviše priznanje Povelja počasnog građanina sa zlatnim grbom opštine Prnjavor na jučerašnjoj svečanosti uručena je predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku za poseban doprinos u razvoju ove lokalne zajednice. Ovo je drugi put od ustanovljenja 24. marta kao Dana opštine da se dodjeljuje Povelja počasnog građanina. Prvi put je uručena arhimandritu Maheriotisu Parteniosu iz Soluna.

Načelnik opštine, Darko Tomaš čestitao je svim dobitnicima Povelja rekavši da je svako od njih u značajnoj mjeri doprinio razvoju lokalne zajednice.

Tomaš je uputio riječi zahvalnosti svim građanima, privrednicima i dobronamjernim ljudima iz okruženja koji su doprinijeli razvoju Prnjavora i dobijanju statusa grada.

„U našoj lokalnoj zajednici proteklih godina se vrijedno i predano radilo, rezultati su vidljivi i mjerljivi. Oni koji to ne žele da vide samo su nam dodatni motiv da uložimo svoj maksimum i radujemo se novim uspjesima“ , rekao je Tomaš.

Predsjednik Skupštine opštine Željko Simić pridružio se čestitkama za Dan opštine uz želju da se narednih godina obilježava u još boljem, većem i razvijenijem Prnjavoru.

Svečanoj sjednici SO Prnjavor prisustvovali su brojne zvanice, svečanoj sjednici predhodio je parastos i polaganju vijenaca u Spomen-hramu na Vučijaku i kod Spomen-obilježja u Šibovskoj.

PREDSJEDNIKU SRPSKE URUČENA POVELjA POČASNOG GRAĐANINA PRNjAVORA

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, nakon što mu je uručena Povelja počasnog građanina opštine Prnjavor za posebne zasluge u razvoju ove lokalne zajednice, rekao je u izjavi novinarima da ga je iznenadilo ovo priznanje i zaželio uspjeh svim građanima grada Prnjavora u budućnosti.

Dodik je uputio želju za što ubrzaniji dalji razvoj jer Prnjavor sve više služi kao pozitivan primjer ukupnog razvoja dobrih odnosa, primjer sigurnog grada, grada sa perspektivom, u kome ima posla, mladosti, djece, škola.

„Ponosan  sam na saradnju sa ljudima u Prnjavoru, načelikom Tomašem i njegovim timom na svim pitanjima na kojima smo radili zajedno, kao što je komunalna infrastruktura pa i onim strateškim.  Veoma smo dobro razumjeli i znali da izgradnja auto-puta mijenja karakter života ovdje i to se već vidljivo dešava i daje ozbiljne razvoje i druge šanse“ , istakao je predsjednik Dodik.

On je podsjetio da danas putna komunikacija Prnjavora sa Banjalukom nije duža od 20 minuta što govori da auto-put zbližava, daje bolju šansu, posebno razvoju.

„Ovdje smo ulagali i u obrazovanje i druge segmente, privredni i sportski život, razvoj komununalne infrastrukture. Nikada nećemo sve uspjeti završiti, ali na ono što je u tom trenutku otvoreno kao najveći problem uvijek smo reagovali i nismo oklijevali da pomognemo“ , rekao je Dodik.

Načelnik opštine, Darko Tomaš kaže da je predsjednik Srpske kao institucija zaslužio Povelju, ali da je ona dodijeljena lično Miloradu Dodiku jer je obavljajući različite funkcije pomagao opštinu Prnjavor i da nema pojedinca koji je toliko učinio za ovu lokalnu zajednicu koliko sam Dodik.

„U istoriji opštine ova Plaketa dodijeljena je samo još jednom što dovoljno govori o značaju samog priznanja u Prnjavoru, ali i svega što je predsjednik Dodik ovdje uradio. Ovo je bio način da mu se zahvalimo“ , rekao je Tomaš.

On je naglasio da su proteklih godina realizovani brojni zajednički infrastrukturni projekti u Prnjavoru, a da su republičke institucije ne računajući auto-put uložile više od 50 miliona KM.

Tomaš smatra da će svi ekonomski pokazatelji koji Prnjavor svrstavaju u red razvijenih lokalnih zajednica tek doći do izražaja, a da će se gradnja auto-puta i Poslovne zone Vijaka pokazati kao najveći investicioni poduhvat u Prnjavoru i Republici Srpskoj.

Povodom Dana opštine Prnjavor sutra će biti održana svečana sjednica Skupštine opštine na kojoj će Povelja zaslužnog građanina opštine Prnjavor sa zlatnim grbom opštine Prnjavor biti uručena Radojki Zorić, majci dvojice poginulih boraca Vojske Republike Srpske, za izuzetne zasluge za Republiku Srpsku.  Povelju opštine Prnjavor sa zlatnim grbom opštine Prnjavor za razvoj pozorišne umjetnosti u Prnjavor u proteklih 20 godina dobiće Brankica Radonjić,  dok će Povelja opštine Prnjavor sa srebrnim grbom opštine Prnjavor biti uručena Bošku Bijeloniću za nesebičan, human i primjeren rad u socijalnoj i dječijoj zaštiti.

Svečanoj sjednici prethodiće parastosi i polaganje vijenaca u Spomen hramu na Vučijaku i kod spomen- obilježja u Šibovskoj.

Skupština opštine Prnjavor proglasila je 2001. godine 24. mart za Dan opštine kao sjećanje na taj dan 1992. godine kada su jedinice Opštinskog štaba Teritorijalne odbrane zauzele položaje na Motajici i spriječile prodor neprijateljskih formacija iz pravca Dervente prema Prnjavoru i banjalučkoj regiji.

Srna T.S.

PRIKUPLjENO 37 DOZA KRVI

Opštinska organizacija Crvenog krsta Prnjavor prikupila je danas 37 doza krvi u akciji dobrovoljnog darivanja krvi za punoljetne učenike srednjih škola organizovanoj povodom obilježavanja 24. marta, Dana opštine Prnjavor.

Sekretar OO CK Bojan Šipragić ocijenio je u izjavi Srni da je akcija bila više nego uspješna.

“Prikupljeno je 37 doza krvi, dok 27 učenika nakon obavljenog pregleda nisu mogli učestvovati u akciji” , precizirao je Šipragić.

On je pozvao sugrađane da se odazovu i narednoj redovnoj akciji 12. aprila.

Lana Kovačević, učenica završne godine Gimanzije, krv je darivala prvi put.

“Podstrek mi je dao otac koji je dugogodišnji davalac krvi. Osjećaj je odličan jer znam da na ovaj način pomažemo drugima” , rekla je Lana.

Učenicima Gimnazije i Centra srednjih škola “Ivo Andrić” u ovoj humanoj aktivnosti pridružila se i direktorica Gimnazije Dajana Ostojić.

“U akciji je učestvovalo 28 učenika trećih i četvrtih razreda naše škole na koje smo ponosni zbog iskazane humanosti, a kako bismo ih podstakli i podržali akciji smo se priključili i moje kolege i ja” , rekla je Ostojićeva.

Srna T.S.