PRIVREMENA OBUSTAVA SAOBRAĆAJA

Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i investicije obavještava građane da se, radi izvođenja radova na rekonstrukciji ulice, privremeno obustavlja saobraćaj za sva vozila u ulici Jovana Sterije Popovića u Prnjavoru, na dionici od raskrsnice sa Beogradskom ulicom, do raskrsnice sa Krajiškom ulicom.

Privremena obustava će biti na snazi od ponedjeljka do subote, od 07:00 do 17:00 časova, do 21.06.2018. godine.

OGLAS O DAVANjU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA PUTEM PRIBAVLjANjA PISMENIH PONUDA (PO DRUGI PUT)

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16), člana 67. Statuta opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“ broj 15/17) i Odluke Skupštine opštine Prnjavor o načinu i uslovima davanja u zakup poslovnog prostora u stambeno – poslovnoj zgradi („Boračka zgrada“) u Boračkoj ulici broj 16 („Službeni glasnik opštine Prnjavor“ broj 6/18)  Načelnik opštine Prnjavor objavljuje:

OGLAS

o davanju u zakup poslovnog prostora putem pribavljanja pismenih ponuda

(po drugi put)

I

Opština Prnjavor, sa sjedištem u Prnjavoru u ulici Karađorđeva broj 2, zastupana po načelniku opštine, oglašava davanje u zakup poslovnog prostora, putem pribavljanja pismenih ponuda, po drugi put.

II

Predmet davanja u zakup je poslovni prostor u prizemlju stambeno – poslovne zgrade u Prnjavoru („Boračka zgrada“), Boračkoj ulici broj 16, ukupne površine 51,31 m2, izgrađen na zemljišnoj parceli označenoj kao k.č.br.961/14, upisana u PL broj 225 k.o. Prnjavor, svojina opštine Prnjavor sa 1/1 dijela.

Minimalna cijena zakupnine poslovnog prostora iznosi 4,00 KM po m2, što ukupno iznosi 205,50 KM na mjesečnom nivou i ne može se ponuditi manja cijena.

III

Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju.

Pravo učešća u postupku imaju sva pravna i fizička lica koja  uplate kauciju u iznosu od 10% od početne cijene zakupnine, odnosno 20,52 KM.

Uplata kaucije se vrši na žiro račun Opštine Prnjavor broj 555-00701215707-45, otvoren kod Nove banke a.d. Banja Luka.

Poslovni prostor dodijeliće se privrednom društvu, preduzetniku, javnoj ustanovi ili fizičkom licu, koje ponudi najveću cijenu zakupnine po m2 površine.

Prostor se daje u zakup na period od četiri godine, s tim da ugovorne strane zadržavaju pravo jednostranog raskida ugovora, u slučaju nepredviđenih okolnosti.

U postupku moraju učestvovati najmanje dva ponuđača.

Ako poslije dva uzastopna prikupljanja pismenih ponuda nije izdat u zakup poslovni prostor, zato što nisu učestvovala najmanje dva ponuđača, ili su oni odustali od ponude, izdavanje u zakup se može izvršiti neposrednom pogodbom.

IV

Rok za dostavljanje pismenih ponuda je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu.

Otvaranje ponuda će se izvršiti dana 12.06.2018. godine, sa početkom u 11,00 časova u sali Skupštine opštine Prnjavor, ulica Karađorđeva broj 2.

Uvid u dokumentaciju se može izvršiti svaki radni dan od 7,00 do 15,00 časova, počev od dana objave u dnevnom listu, i to u Odjeljenju za stambeno – komunalne poslove i investicije Opštinske uprave opštine Prnjavor, te se isto tako može izvršiti razgledanje poslovnog prostora u prisustvu službenika, u navedenom periodu.

Postupak davanja u zakup poslovnog prostora sprovodi Komisija za sprovođenje postupka za davanje u zakup poslovnog prostora, koju imenuje načelnik opštine.

Na osnovu dostavljenog izvještaja od strane komisije, načelnik opštine će zaključiti ugovor o zakupu sa najpovoljnijim ponuđačem.

Zakupni odnos po ugovoru o zakupu teče od dana ulaska zakupca u posjed predmetnog poslovnog prostora, a što će ugovorne strane konstatovati zapisnički.

Zakupodavac može pismenom obavijesti zakupcu raskinuti ugovor o zakupu, bez otkaznog roka, ako zakupac ne isplati zakupninu u roku od osam dana od prijema opomene da je u kašnjenju sa plaćanjem ili ako ne ispuni neku bitnu obavezu iz ugovora.

Zakupac i zakupodavac mogu raskinuti ugovor o zakupu uz otkazni rok od trideset dana i isti se računa od dana kada je jedna od ugovornih strana dostavila pismeni otkaz ugovora o zakupu drugoj ugovornoj strani.

Predaja poslovnog prostora zakupoprimcu će se izvršiti nakon uplate zakupnine za tekući mjesec i zaključenja ugovora. 

V

Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti dokaz o uplati kaucije, ovjerenu fotokopiju lične karte za fizička lica, odnosno ovjerenu fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar za pravna lica, ovjerenu punomoć za zastupanje za lica koja ne učestvuju u svoje ime i broj žiro ili tekućeg računa na koji će se izvršiti povrat uplaćene kaucije učesnicima sa kojima neće biti zaključen ugovor.

Pismene ponude sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju neposredno u Šalter salu Opštinske uprave opštine Prnjavor (Karađorđeva broj 2, 78430 Prnjavor) ili putem pošte, u zatvorenim kovertama na adresu: Opština Prnjavor, Ul. Karađorđeva broj 2, sa naznakom:

“Komisija za sprovođenje postupka za davanje u zakup poslovnog prostora – ponuda broj 01/1-014-108-2/18 – ne otvaraj”.

VI

Učesnicima postupka uplaćeni iznos kaucije vraća se u roku od tri dana od dana otvaranja ponuda, osim učesniku čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora o zakupu, gubi pravo na povraćaj položene kaucije, a ugovor se zaključuje sa sledećim najpovoljnijim ponuđačem.

Zakupnina se plaća u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača, a prije zaključenja ugovora. U iznos zakupnine će se uračunati uplaćena kaucija.

VII

U slučaju da nisu podnesene najmanje dvije punovažne ponude prodaja se smatra neuspjelom.

VIII

Oglas o davanju u zakup objaviće se u dnevnom listu „Večernje novosti“, na internet stranici Opštine i oglasnim tablama Opštine.

Sve ostale informacije se mogu dobiti na broj 051/663-740 (kontakt osoba: Besima Mujanić).

 

Broj: 01/1-014-108-2/18

Datum: 21.05.2018. godine

N A Č E L N I K

Darko Tomaš

 

 

 

OBAVJEŠTENjE O PREGLEDU LEŽIŠTA VODE BANjE KULAŠI

Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava javnost opštine Prnjavor da će Komisija koju je formirao Ministar industrije, energetike i rudarstva, dana 25.05.2018. godine sa početkom u 10:00 časova izvršiti pregled na ležištu termomineralne vode Banje Kulaši radi donošenja Rješenja kojim se odobrava eksploataciono polje „Kulaši“.

OBAVJEŠTENjE O MOGUĆEM UVIDU U ZAHTJEV ZA EKOLOŠKU DOZVOLU ZA AUTOPUT

Odjeljenje za prostorno uređenje Opštine Prnjavor obavještava građane i stručnu javnost sa područja opštine Prnjavor, da u periodu od 15.05.2018. godine do 15.06.2018. godine, mogu izvršiti javni uvid u zahtjev za ekološku dozvolu i priloženu dokumentaciju za autoput Banja Luka – Doboj od čvora „Mahovljani“, do veze sa autoputem na koridoru Vc, u dužini od 71,91 km, investitora JP „Autoputevi Republike Srpske“ Banja Luka.

Javni uvid se može izvršiti svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 časova, u prostorijama Opštinske uprave opštine Prnjavor, Odjeljenja za prostorno uređenje, ulica Karađorđeva broj 2, prizemlje, soba broj 4.

Primjedbe i sugestije na priloženu dokumentaciju uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za autoput Banja Luka – Doboj od čvora „Mahovljani“, do veze sa autoputem na koridoru Vc, u dužini od 71,91 km, dostaviti u pismenoj formi lično ili poštom Odjeljenju za prostorno uređenje, Opštinske uprave opštine Prnjavor.

Sve informacije vezane za besplatan javni uvid u zahtjev za izdavanje ekološke dozvole i priloženu dokumentaciju mogu se dobiti u Odjeljenju za prostorno uređenje i na telefone broj: 051/663-162 i 051/663-740, lokal 227.

PRIJEM ZA REGIONALNE ŠAMPIONKE U ŽENSKOM FUDBALU

Načelnik opštine Prnjavor, Darko Tomaš organizovao je danas prijem za učenice Osnovne škole „Meša Selimović“ Naseobina Lišnja, koje su osvojile prvo mjesto na opštinskom i regionalnom takmičenju u ženskom fudbalu i tom prilikom nagradio ih dresovima. Nakon prijema, načelnik Tomaš je istakao značaj uspjeha mladih učenica za lokalnu zajednicu, koje su na najbolji način predstavile i školu i opštinu.

„Siguran sam, da će nas mlade šampionke podjednako dobro predstaviti i na republičkom takmičenju. Uručili smo im danas dresove, kao mali znak pažnje. Na taj način biće prepoznatljive i po izgledu, a po rezultatu to već dovoljno jesu.“, rekao je Tomaš. Direktor ove škole, Milan Vranić rekao je da će učenice predstavljati banjalučku regiju na predstojećem republičkom takmičenju, koje će biti održano 19. i 20. maja u Bijeljini. „Sekcija ženske fudbalske ekipe u našoj školi postoji već dvije godine i to su uglavnom djevojčice koje treniraju u Fudbalskom klubu „Ljubić“. Budući da smo dominantno pobjedili na prethodnim takmičenjima, očekujemo jedno od prva tri mjesta i na republičkom takmičenju.“, rekao je Vranić. Učenica sedmog razreda Osnovne škole „Meša Selimović“, Dejana Panić kaže da fudbal voli i da ga trenira od malih nogu. „Trening u školi traje od pola sata do sat vremena. Imamo veliku pomoć od nastavnika i direktora. Zahvalila bih se načelniku Tomašu, da današnjem prijemu i poklonu.“, rekla je Panićeva. Današnjem prijemu prisustvovale su Valentina Fedena, Jovana Ćetojević, Sara Panić, Abida Ahmić, Dajana Vukomanović, Alisa Halilić, Jasmina Halilić, Radana Vukić i Dejana Panić.

LISTA IZABRANIH KORISNIKA ZA BANjSKO-KLIMATSKU REHABILITACIJU U 2018. GODINI

U okviru Projekta banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske za 2018. godinu, Komisija za izbor korisnika banjsko – klimatske rehabilitacije dana 11.5.2018. godine sačinila je liste izabranih korisnika. Na navedene liste može se podnijeti prigovor u roku od sedam dana od dana isticanja istih na oglasne table. Komisija će u roku od sedam dana od dana isteka roka za prigovore, riješiti iste i sačiniti konačne liste, te dostaviti ih nadležnom ministarstvu na saglasnost.

L I S T A

izabranih korisnika za banjsko-klimatsku  rehabilitaciju u 2018. godini

R/b PREZIME I IME STATUS BROJ BODOVA
ČLANOVI PORODICA POGINULIH BORACA
1. LjUBOJEVIĆ DRAGICA PPB 100
2. BUNIĆ TOMISLAV PPB 100
3. NjENjIĆ ĐURĐIJA PPB 100
4. BUNIĆ MILKA PPB 100
5. JOVIĆ RADOJKA PPB 100
6. DUJAKOVIĆ ROSANKA PPB 100
7. SAMARDžIĆ STOJA PPB 100
8. SUVAJAC DUŠAN PPB 100
9. SUVAJAC NADA PPB 100

 

 

 

R/b PREZIME I IME STATUS BROJ BODOVA
RATNI VOJNI INVALIDI
1. VASIĆ GORAN RVI- 1 KATEGORIJE 103
2. KNEŽEVIĆ NEĐO RVI- 1 KATEGORIJE 98
3. MIRKOVIĆ DRAGAN RVI- 2 KATEGORIJE 83
4. JELIĆ RADIVOJE RVI- 3 KATEGORIJE 76
5. PETREŠIN ROMAN RVI- 1 KATEGORIJE 75
6. GAJIĆ NENAD RVI- 4 KATEGORIJE 71
7. JOVIĆ NADA RVI- 4 KATEGORIJE 71
8. PANČIĆ MILANKO RVI- 4 KATEGORIJE 69
9. ŽEREBNI SLAVKO RVI- 5 KATEGORIJE 64

 

 

ORGANIZOVAN SAJAM PREDUZEĆA U SREDNjOJ ŠKOLI

Učenici ekonomske i poslovno pravne škole u JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“ Prnjavor organizovali su sajam preduzeća kao praktičnu vježbu. „Ovo je osmi sajam preduzeća koji organizuju učenici naše škole, kao inovativni oblik učenja, odnosno savladavanja preduzetničkih vještina i privrednih sposobnosti.“, rekla je Mirela Milijaš,  direktor JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“. Ona je istakla, da je cilj ove aktivnosti da se učenicima približi stvarno funkcionisanje privrede. “Od samog starta učenici uz pomoć profesora primjenjuju procese stvarnog biznisa. Od same ideje kako formirati preduzeće, koji oblik preduzeća formirati, do njegovog osnivanja, te promocije proizvoda.“, rekla je Milijaš. Ona je naglasila, da je prnjavorski sajam preduzeća od prošle godine registrovan na bhs mrežu, odnosno servis preduzeća za vježbu u BiH. „Na ovoj mreži su registrovane sve škole u BiH, koje organizuje ovakve sajmove. Budući da se sajmovi organizuju svake godine u različitim gradovima tj. školama, očekujemo da već sljedeće godine budemo izlagači na nekom od tih sajmova, odnosno da u nekom budućem periodu budemo i domaćini.“, istakla je Milijaš. Sajam preduzeća u prnjavorskoj srednjoj školi posjetio je danas i načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš. „Moram pohvaliti kreativnost učenika i profesora, ali i rukovodstva škole na ovakvim idejama. Uvjeren sam, da praktičnom nastavom učenici zaista stiču nova iskustva i bogatija znanja.“, rekao je Tomaš.

PRODUŽEN ROK ZA IZBOR NAJUREĐENIJEG DVORIŠTA

Opštinska Komisija za izbor najuređenijeg dvorišta obavještava građane sa područja opštine Prnjavor da je produžen rok za Javni poziv za izbor najuređenijeg dvorišta na području opštine Prnjavor. Da podsjetimo, javnim pozivom obuhvaćene su četiri kategorije: dvorište porodičnih stambenih objekata, dvorište zajednice etažnih vlasnika, dvorište školskih objekata i balkon/terasa u stambenom objektu. Pravo na učešće imaju sva fizička i pravna lica na području opštine Prnjavor, a svi zainteresovani prijave mogu podnijeti u Šalter sali Opštinske uprave opštine Prnjavor, do 21. maja 2018. godine.

USKORO SANACIJA OSNOVNE ŠKOLE U NASEOBINI LIŠNjA

U Osnovnoj školi „Meša Selimović“ u toku ljetnog raspusta biće urađeno centralno grijanje, spoljašnja termoizolacija škole, te zamijenjena stolarija, rekao je načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš i dodao da se navede aktivnosti realizuju uz finansijsku pomoć Vlade Srbije i Republike Srpske, u iznosu od 100.000 KM. „Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 160.000 KM, tako da ćemo razliku sredstava obezbijediti iz budžeta Opštine. Na početku mandata opredijelili smo se, da popravimo uslove na školskoj infrastrukturi u osnovnim školama.“, rekao je Tomaš.

On je danas sa preduzećem „“Energotehnika“ iz Doboja potpisao ugovor o zamjeni centralnog grijanja sa kotlovnicom, te ugovor o izvođenju radova na spoljašnjoj termoizolaciji sa ZR „STIL-GIPS“ iz Prnjavora. „Danas smo potpisali dva ugovora, dok ćemo ugovor o zamjeni stolarije potpisati za nekih 15 dana.“, rekao je Tomaš.

Direktor preduzeća „Energotehnika“ Doboj, Perica Gojko rekao je, da će radovi početi po završetku školske godine, te da će isti biti izvedeni u roku od 30 dana. On je naglasio, da se radi o grijanju na čvrsto gorivo, jer je to gorivo najekonomičnije za školske objekte. Slaviša Vinčić, vlasnik ZR „STIL-GIPS“, rekao je da će radovi biti izvedeni u julu mjesecu u skladu sa propisima i po najvišim standardima. Direktor ove škole, Milan Vranić zahvalio se Vladi Srbije i Republike Srpske, te Opštini Prnjavor na doniranim sredstvima. „Ovo je veliki projekat za našu školu. Završetkom ovih radova, učenici i nastavnici dobiće toplije učionice i ljepši školski objekat, zbog čega će biti i prijatnija atmosfera za rad“, rekao je Vranić.