Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16), člana 67. Statuta opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“ broj 15/17) i Odluke Skupštine opštine Prnjavor o načinu i uslovima davanja u zakup poslovnog prostora u stambeno – poslovnoj zgradi („Boračka zgrada“) u Boračkoj ulici broj 16 („Službeni glasnik opštine Prnjavor“ broj 6/18)  Načelnik opštine Prnjavor objavljuje:

OGLAS

o davanju u zakup poslovnog prostora putem pribavljanja pismenih ponuda

(po drugi put)

I

Opština Prnjavor, sa sjedištem u Prnjavoru u ulici Karađorđeva broj 2, zastupana po načelniku opštine, oglašava davanje u zakup poslovnog prostora, putem pribavljanja pismenih ponuda, po drugi put.

II

Predmet davanja u zakup je poslovni prostor u prizemlju stambeno – poslovne zgrade u Prnjavoru („Boračka zgrada“), Boračkoj ulici broj 16, ukupne površine 51,31 m2, izgrađen na zemljišnoj parceli označenoj kao k.č.br.961/14, upisana u PL broj 225 k.o. Prnjavor, svojina opštine Prnjavor sa 1/1 dijela.

Minimalna cijena zakupnine poslovnog prostora iznosi 4,00 KM po m2, što ukupno iznosi 205,50 KM na mjesečnom nivou i ne može se ponuditi manja cijena.

III

Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju.

Pravo učešća u postupku imaju sva pravna i fizička lica koja  uplate kauciju u iznosu od 10% od početne cijene zakupnine, odnosno 20,52 KM.

Uplata kaucije se vrši na žiro račun Opštine Prnjavor broj 555-00701215707-45, otvoren kod Nove banke a.d. Banja Luka.

Poslovni prostor dodijeliće se privrednom društvu, preduzetniku, javnoj ustanovi ili fizičkom licu, koje ponudi najveću cijenu zakupnine po m2 površine.

Prostor se daje u zakup na period od četiri godine, s tim da ugovorne strane zadržavaju pravo jednostranog raskida ugovora, u slučaju nepredviđenih okolnosti.

U postupku moraju učestvovati najmanje dva ponuđača.

Ako poslije dva uzastopna prikupljanja pismenih ponuda nije izdat u zakup poslovni prostor, zato što nisu učestvovala najmanje dva ponuđača, ili su oni odustali od ponude, izdavanje u zakup se može izvršiti neposrednom pogodbom.

IV

Rok za dostavljanje pismenih ponuda je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu.

Otvaranje ponuda će se izvršiti dana 12.06.2018. godine, sa početkom u 11,00 časova u sali Skupštine opštine Prnjavor, ulica Karađorđeva broj 2.

Uvid u dokumentaciju se može izvršiti svaki radni dan od 7,00 do 15,00 časova, počev od dana objave u dnevnom listu, i to u Odjeljenju za stambeno – komunalne poslove i investicije Opštinske uprave opštine Prnjavor, te se isto tako može izvršiti razgledanje poslovnog prostora u prisustvu službenika, u navedenom periodu.

Postupak davanja u zakup poslovnog prostora sprovodi Komisija za sprovođenje postupka za davanje u zakup poslovnog prostora, koju imenuje načelnik opštine.

Na osnovu dostavljenog izvještaja od strane komisije, načelnik opštine će zaključiti ugovor o zakupu sa najpovoljnijim ponuđačem.

Zakupni odnos po ugovoru o zakupu teče od dana ulaska zakupca u posjed predmetnog poslovnog prostora, a što će ugovorne strane konstatovati zapisnički.

Zakupodavac može pismenom obavijesti zakupcu raskinuti ugovor o zakupu, bez otkaznog roka, ako zakupac ne isplati zakupninu u roku od osam dana od prijema opomene da je u kašnjenju sa plaćanjem ili ako ne ispuni neku bitnu obavezu iz ugovora.

Zakupac i zakupodavac mogu raskinuti ugovor o zakupu uz otkazni rok od trideset dana i isti se računa od dana kada je jedna od ugovornih strana dostavila pismeni otkaz ugovora o zakupu drugoj ugovornoj strani.

Predaja poslovnog prostora zakupoprimcu će se izvršiti nakon uplate zakupnine za tekući mjesec i zaključenja ugovora. 

V

Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti dokaz o uplati kaucije, ovjerenu fotokopiju lične karte za fizička lica, odnosno ovjerenu fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar za pravna lica, ovjerenu punomoć za zastupanje za lica koja ne učestvuju u svoje ime i broj žiro ili tekućeg računa na koji će se izvršiti povrat uplaćene kaucije učesnicima sa kojima neće biti zaključen ugovor.

Pismene ponude sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju neposredno u Šalter salu Opštinske uprave opštine Prnjavor (Karađorđeva broj 2, 78430 Prnjavor) ili putem pošte, u zatvorenim kovertama na adresu: Opština Prnjavor, Ul. Karađorđeva broj 2, sa naznakom:

“Komisija za sprovođenje postupka za davanje u zakup poslovnog prostora – ponuda broj 01/1-014-108-2/18 – ne otvaraj”.

VI

Učesnicima postupka uplaćeni iznos kaucije vraća se u roku od tri dana od dana otvaranja ponuda, osim učesniku čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora o zakupu, gubi pravo na povraćaj položene kaucije, a ugovor se zaključuje sa sledećim najpovoljnijim ponuđačem.

Zakupnina se plaća u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača, a prije zaključenja ugovora. U iznos zakupnine će se uračunati uplaćena kaucija.

VII

U slučaju da nisu podnesene najmanje dvije punovažne ponude prodaja se smatra neuspjelom.

VIII

Oglas o davanju u zakup objaviće se u dnevnom listu „Večernje novosti“, na internet stranici Opštine i oglasnim tablama Opštine.

Sve ostale informacije se mogu dobiti na broj 051/663-740 (kontakt osoba: Besima Mujanić).

 

Broj: 01/1-014-108-2/18

Datum: 21.05.2018. godine

N A Č E L N I K

Darko Tomaš