U ČETVRTAK “SATI GRAĐANA”

„Sati građana“ kao oblik dvosmjerne komunikacije biće organizovani u četvrtak, 18. maja sa početkom u 09.00 časova, u sali Skupštine Grada.

Pozivamo građane da uzmu aktivno učešće u „Satima građana“, daju svoje prijedloge i inicijative, te iznesu mišljenja i sugestije.

Sastanku sa građanima prisustvovaće gradonačelnik Darko Tomaš i predsjednik Skupštine Grada, Željko Simić.

JAVNI POZIV “UVOĐENjE INOVACIJA I INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U POLjOPRIVREDNO PREHRAMBENI SEKTOR”

Prijave za ovaj poziv se mogu podnijeti od  15. maja do 23. juna 2023. godine do 15.00 časova.

Opšti cilj poziva je podrška modernizaciji poljoprivredno-prehrambenog sektora uvođenjem inovacija i informaciono-komunikacijskih tehnologija u poljoprivredno-prehrambeni sektor u Republici Srpskoj/BiH. 

Specifični ciljevi su:

  • Doprinos stabilizaciji i jačanju konkurentnosti i povećanju nivoa produktivnosti primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda kroz modernizaciju i uvođenje novih tehnologija, inovacija i stvaranje dodatne vrijednosti poljoprivrednih proizvoda;
  • Razvoj inovativnih softverskih i “Internet of Things” rješenja, kao i rješenja koja uključuju korištenje vještačke inteligencije u poljoprivredno – prehrambenom sektoru u Republici Srpskoj/BiH i
  • Olakšan pristup novom znanju i informacijama primarnim poljoprivrednim proizvođačima i kompanijama iz prehrambene industrije vezano za nova informaciono-tehnološka rješenja, kroz jačanje organizacija koje interesno i ekonomski okupljaju poljoprivredne proizvođače i nude im organizacione i savjetodavne usluge.

Na predmetni poziv mogu se prijaviti isključivo:

·         Mikro, mala i srednja preduzeća iz oblasti IT sektora (vidjeti str. 4) i

·         Mikro, mala i srednja preduzeća iz poljoprivredno-prehrambenog sektora (vidjeti str. 4).

Ukupan budžet Poziva iznosi 1.3 miliona KM, dok se iznos bespovratnih sredstava po projektu kreće od 50 000 do 200 000 KM.

Detaljne informacije o pozivu dostupne su OVDJE.

Mole se aplikanti iz Republike Srpske da na imejl [email protected] potvrde prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva.

OBAVJEŠTENjE O ODLASKU NA 90. MEĐUNARODNI POLjOPRIVREDNI SAJAM U NOVI SAD

Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Gradske uprave grada Prnjavora obavještava poljoprivredne proizvođače sa područja grada Prnjavora, koji su registrovali svoja poljoprivredna gazdinstva putem Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF) u skladu sa Uredbom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar korisnika podsticajnih sredstava, da organizuje jednodnevni odlazak na 90. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novi Sad.

Odlazak na sajam planiran je za 21.05.2023. godine (nedjelja), sa polaskom u 02,00 časova sa Trga srpskih boraca u Prnjavoru. Povratak sa sajma je isti dan u 16,00 časova sa centralnog parkinga sajma.

Planirani putni pravac odlaska je Prnjavor – Modriča – Rača – Novi Sad sa povratkom istim putnim pravcem.

Zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu se javiti lično u kancelarije Odjeljenja ili putem kontakt telefona 051/660-860.

OBAVJEŠTENjE O PRIVREMENOM ZATVARANjU PARKINGA

Odjeljenje za stambeno komunalne poslove i investicije Gradske uprave Prnjavor obavještava javnost da je za dan 29.04.2023. godine, povodom obilježavanja Međunarodnog dječijeg festivala „Ćeram“, planiran koncert folklornih ansambala na Trgu srpskih boraca, stoga će parking na Trgu srpskih boraca biti zatvoren u subotu 29.04.2023. godine u periodu od 07:00 do 22:00 sata.

PRELIMINARNA RANG LISTA KORISNIKA I RASPODJELA NOVČANIH PODSTICAJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE NA PODRUČJU OPŠTINE PRNjAVOR ZA 2023. GODINU

Na osnovu rješenja Načelnika opštine Prnjavor, broj 01/1-022-29-2/23 od 05.04.2023. godine, člana 10. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku ostvarivanja novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području opštine Prnjavor za 2023. godine (“Službeni glasnik opštine Prnjavor”, broj 10/23) i Zapisnika sa sastanka Komisije za ocjenu prijava, broj 01/1-022-29-4/23 od 19.04.2023. godine, Komisija za ocjenu prijava za dodjelu sredstava u okviru programa pomoći mladima kroz “start up” preduzetništvo, d o n o s i:

O D L U K U

o utvrđivanju Preliminarne rang liste korisnika i raspodjeli novčanih podsticaja za samozapošljavanje na području opštine Prnjavor za 2023. godinu

I

            Nakon okončanog postupka po Javnom pozivu za odabir korisnika novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području opštine Prnjavor za 2023. godine, broj 01/1-022-29-1/23 od 17.03.2023. godine, a prema ukupnom broju osvojenih bodova, Komisija utvrđuje Preliminarnu rang listu korisnika kojima će biti dodijeljeni novčani podsticaji za samozapošljavanje za 2023. godinu:

 

Redni

broj

 

Prezime

 

Ime roditelja

 

Ime

Ukupan

broj ostvarenih bodova

(max 100)

1. Mijatović Drago Boris 79
2. Đukić Željko Dejan 77
3. Bunić Rade Bojana 76
4. Đurđević Brane Marinko 70
5. Đuraš Željko Đorđe 68
6. Sandić Danilko Danijel 65
7. Duronjić Dragana David 65
8. Štipula Željko Aleksandar 60

 

Prijava aplikanta Denisa Tisota nije uzeta u razmatranje jer je imenovani odustao.

II

Ukupan iznos novčanih sredstava koji se dodjeljuje jednom korisniku je       6.000,00 KM za pet prvorangiranih korisnika, a za korisnike koji se na rang listi nalaze na šestoj, sedmoj i osmoj poziciji dodjeljuje se iznos od 5.000,00 KM.

III

Odluka o utvrđivanju Preliminarne rang liste korisnika i raspodjeli novčanih podsticaja za samozapošljavanje na području opštine Prnjavor za 2023. godinu, objavljuje se na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine Prnjavor.

IV

            U skladu sa članom 10. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku ostvarivanja novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području opštine Prnjavor za 2023. godine (“Službeni glasnik opštine Prnjavor”, broj 10/23), podnosioci prijava mogu podnijeti prigovor načelniku opštine u roku od osam dana od dana objave ove odluke.

Prigovor se dostavlja na protokol Opštinske uprave opštine Prnjavor svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 časova u šalter sali ili poštom na adresu Opština Prnjavor, ul. Karađorđeva broj 2, 78430 Prnjavor sa naznakom „Prigovor na Odluku o utvrđivanju Preliminarne rang liste korisnika i raspodjeli novčanih podsticaja za samozapošljavanje na području opštine Prnjavor za 2023. godinu“.

V

Konačnu rang listu korisnika objaviće načelnik opštine u roku od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

OBAVJEŠTENjE O OBAVEZNOJ PROLjETNOJ SISTEMATSKOJ DEZINSEKCIJI I DERATIZACIJI

Odjeljenje za inspekcijske poslove obavještava stanovništvo opštine Prnjavor da je u cilju sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti Načelnik opštine Prnjavor donio Naredbu broj 01/1-500-6/23 od 22.03.2023. godine o obaveznoj proljetnoj sistematskoj dezinsekciji i deratizaciji na teritoriji opštine Prnjavor.

Proljetna sistematska deratizacija će biti sprovedena na teritoriji opštine Prnjavor u periodu od 03.04. do 28.04.2023. godine, dok će se i dezinsekcija sprovoditi u navedenom periodu, ako to vremenske prilike dopuste, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena. Deratizacija obuhvata: zgrade državne uprave i objekte kojima gazduje opština, predškolske, školske i vjerske objekte, objekte državnih i privatnih preduzeća, objekte privatnih uslužnih, trgovinskih, zanatskih i ugostiteljskih radnji, stambene objekte i individualna domaćinstva, javne zelene površine, obale rijeka i kanalizacionu mrežu. Deratizaciju će obavljati preduzeće „Sanitarac“ d.o.o. Vlasenica.

Protiv preduzeća i odgovornih lica u preduzećima, vlasnika privatnih samostalnih radnji, vlasnika stambeno-porodičnih zgrada, nosilaca stanarskog prava, vlasnika stanova i pomoćnih objekata koji ne postupe u skladu sa Naredbom biće podnesene prekršajne prijave.

Plaćanja usluga deratizacije oslobođena su domaćinstva porodica poginulih i nestalih boraca i ratnih vojnih invalida od 1. do 4. kategorije.

Primjedbe i prigovore na kvalitet izvršene deratizacije u toku akcije, mogu se dostaviti Odjeljenju za inspekcijske poslove – inspekciji za hranu i zdravstvenoj inspekciji.

BESPOVRATNA SREDSTVA KROZ PROJEKAT “CHALLENGE TO CHANGE 3.0” ZA PRIVREDNE SUBJEKTE SA INOVATIVNIM POSLOVNIM IDEJAMA

Privredni subjekti iz Bosne i Hercegovine i Švedske sa inovativnim poslovnim idejama, proizvodima ili uslugama koje mogu dovesti do povećanja konkurentnosti, smanjenja nezaposlenosti, i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH, imaju novu priliku dobiti bespovratna sredstva iz “Challenge” fonda u okviru Drugog poziva za prijavu inovativnih poslovnih ideja.

Za potencijalne aplikante na raspolaganju je budžet čiji je indikativni iznos 480.000,00 evra , a rok za dostavljanje aplikacija je 22. maj 2023. godine do 16 sati.

Za potencijalne korisnike iz kategorije startap, koji su registrovani najmanje 6 mjeseci, a najduže dvije godine, predviđen je maksimalni iznos granta do 10.000,00 evra, dok je za korisnike iz kategorije zrelih privrednih subjekata do 250 zaposlenih, koji posluju dvije godine i više, maksimalan iznos grant sredstava do 30.000,00 evra. Aplikanti su obavezni obezbijediti i minimalno vlastito učešće od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta. Period implementacije projekta ne može trajati kraće od tri mjeseca i duže od 12 mjeseci.

Mogućnost prijavljivanja na javni poziv provodi se isključivo putem onlajn apliciranja na elektronski sistem za apliciranje i evaluaciju (eMSAE) koji se nalazi na internet stranici www.c2c.ba, gdje je dostupan i Vodič za aplikante, koji je sastavni dio Aplikativnog paketa. Aplikacije koje budu dostavljene putem pošte (štampana forma), putem faksa ili na neki drugi način, neće biti uzete u razmatranje, niti će biti predmet ocjenjivanja.

Projekat “Challenge to Change 3.0” je trogodišnji projekat ukupne vrijednosti 3 miliona evra, koji finansira Švedska. Projekat implementira Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u partnerstvu sa Agencijom za razvoj preduzeća EDA. Partner u projektu je i “Region Ostergotland”, Istočna Švedska.