DANAS ISPLATA SUBVENCIJE ZA BORAVAK DJECE U PRIVATNIM PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA ZA MJESEC APRIL

Za 246 roditelja sa područja grada Prnjavor koji su ostvarili pravo na dodjelu subvencije za boravak 290 djece u privatnim predškolskim ustanovama, danas je isplaćena subvencija za mjesec april 2024. godine.

Ističemo da je javni poziv otvoren tokom cijele godine, te pozivamo roditelje koji se još nisu prijavili da to učine putem šalter sale Gradske uprave Grada Prnjavor.

DANAS ISPLATA STIPENDIJA ZA MJESEC APRIL

Za 264 učenika i studenta sa područja grada Prnjavor koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije za školsku 2023/2024. godinu danas je isplaćena stipendija za mjesec april.

I ove, kao i prošle godine, stipendistima će biti isplaćeno ukupno deset stipendija. Podsjećamo da se stipendije ne isplaćuju za mjesece jul i avgust.

DANAS ISPLATA SUBVENCIJE ZA BORAVAK DJECE U PRIVATNIM PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA ZA MJESEC MART

Za 239 roditelja sa područja grada Prnjavor koji su ostvarili pravo na dodjelu subvencije za boravak 282 djece u privatnim predškolskim ustanovama, danas je isplaćena subvencija za mjesec mart 2024. godine.

Ističemo da je javni poziv otvoren tokom cijele godine, te pozivamo roditelje koji se još nisu prijavili da to učine putem šalter sale Gradske uprave Grada Prnjavor.

JAVNI POZIV ZA BANjSKO LIJEČENjE 25 RATNIH VOJNIH INVALIDA I ČLANOVA PORODICA POGINULIH BORACA SA PODRUČJA GRADA PRNjAVOR

Na osnovu Projekta banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida, članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata i žrtava ratne torture Republike Srpske za 2024. godinu, broj: 16-03/1-1-563-1-1/24 od 08.02.2024. godine i Javnog poziva, gradska Komisija za izbor korisnika banjsko-klimatske rehabilitacije  r a s p i s u j e:

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva radi upućivanja 25 ratnih vojnih invalida, članova

porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata i žrtava ratne torture

Republike Srpske-Grada Prnjavor u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove

 

KRITERIJI ZA PRIJAVLjIVANjE

Ovaj poziv se upućuje ratnim vojnim invalidima od I-X kategorije (u daljem tekstu RVI), članovima porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (u daljem tekstu PPB) i žrtvama ratne torture koje ostvaruju mjesečna novčana primanja Grada Prnjavor, kojima je banjska rehabilitacija neophodna kao nastavak liječenja i oporavka.

PREDMET PRIJAVE I USLOVI ZA PRIJAVU

Predmet prijave po ovom pozivu je potreba za medicinskom, odnosno fizikalnom rehabilitacijom jednog broja ratnih vojnih invalida, članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i žrtava ratne torture, kroz banjsko-klimatsko liječenje, odnosno rehabilitaciju.

Banjsko-klimatsko liječenje, odnosno rehabilitacija odvijaće se u banjsko-klimatskim zdravstvenim ustanovama Republike Srpske.

Liječenje, odnosno rehabilitacija u banjsko-klimatskim ustanovama obuhvata:

 • smještaj korisnika,
 • ljekarski pregled prilikom prijema,
 • izradu plana i programa rehabilitacije za svakog korisnika posebno,
 • određivanje fizikalne i balneoterapijske procedure (fizikalne terapije-standarna njega uključuje: hidroterapiju u kadama ili bazenu, elektroproceduru, kinezoterapiju (propisane vježbe) i termoterapiju,
 • stalni medicinski nadzor,
 • ljekarski pregled na otpustu sa otpusnicom,
 • ishranu od tri obroka primjernog kvaliteta i kvantiteta,
 • ostali vidovi rekreacije,
 • turističko-rekreativni sadržaji.

Na Javni poziv imaju pravo da se prijave ratni vojni invalidi od I-X kategorije invaliditeta, članovi porodica poginulih boraca i žrtve ratne torture – korisnici mjesečnog novčanog primanja, a kojima je banjska rehabilitacija neophodna za nastavak liječenja i oporavka.

Uz pismeni zahtjev potrebno je priložiti sledeće dokaze:

 • Rješenje nadležnog organa o statusu i pripadajućim pravima RVI ili člana porodice poginulog borca, uz uslov da je aktivni korisnik,
 • Rješenje o priznatom statusu žrtve ratne torture, sa priznatim pravom na mjesečno novčano primanje,
 • Rješenje nadležnog organa o kategorizaciji borca,
 • Nalaz i preporuka nadležne zdravstvene ustanove o neophodnosti banjske rehabilitacije ne starije od šest mjeseci od podnošenja zahtjeva za korištenje banjske rehabilitacije.

Pravo na banjsku rehabilitaciju u 2024. godini nemaju lica koja su to pravo koristili po Projektu banjske rehabilitacije Ministarstva u protekle tri godine, kao i RVI – amputirci i paraplegičari koji su banjsku rehabilitaciju koristili putem Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u istom periodu, u skladu sa pravilnikom Fonda.

Rok za podnošenje pismenog zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja na oglasnim pločama Gradske uprave Grada Prnjavor, tj. zaključno sa 17.04. 2024. godine. Javni poziv će biti  objavljen u  sredstvima javnog informisanja (Televizija K3, Radio Prnjavor).

Zahtjevi se dostavljaju u šalter sali – prijemnoj kancelariji Grada Prnjavor – Karađorđeva broj 2.

Nepotpune i neblagovremene zahtjeve Komisija neće razmatrati i kao takve će odbaciti.

Na osnovu podnesenih zahtjeva, Komisija će sačiniti Listu izabranih korisnika u skladu sa ovim Projektom i Javnim pozivom i to odvojeno za RVI, odvojeno za PPB i odvojeno za žrtve ratne torture.

Komisija za izbor korisnika banjsko-klimatske rehabilitacije će istaći Liste na oglasnim pločama Gradske uprave Grada Prnjavor i na iste se može podnijeti prigovor u roku od 8 dana od dana isticanja.

Komisija će konačne Liste dostaviti Ministarstvu na saglasnost.

Nakon dobijanja saglasnosti Komisija će obavijestiti kandidate o mjestu i vremenu, te nazivu zdravstvene ustanove u koju se upućuju.

Realizacija Projekta banjske-rehabilitacije trajaće do  31.10.2024. godine i odvijaće se u smjenama svakih 10 dana po utvrđenim spiskovima korisnika.

Pojedinačan boravak korisnika u banjsko-klimatskim ustanovama trajaće 10 dana.

OBAVJEŠTENjE O SPROVOĐENjU PROLjETNE SISTEMATSKE DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

Obavještava se stanovništvo grada Prnjavor da je u cilju sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti gradonačelnik grada Prnjavor donio Naredbu broj 01/1-500-5/24 od 29.03.2024. godine  o obaveznoj proljetnoj sistematskoj dezinsekciji i deratizaciji na teritoriji grada Prnjavor.

Proljetna sistematska deratizacija će biti sprovedena na teritoriji grada Prnjavora u periodu od 29.03.2024. godine do 28.04.2024. godine, dok će se i dezinsekcija sprovoditi u navedenom periodu, ako to vremenske prilike dopuste, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena. Deratizacija obuhvata: zgrade državne uprave i objekte kojima gazduje gradska uprava, predškolske, školske i vjerske objekte, objekte državnih i privatnih preduzeća, objekte privatnih uslužnih, trgovinskih, zanatskih i ugostiteljskih radnji, stambene objekte i individualna domaćinstva, javne zelene površine, obale rijeka i kanalizacionu mrežu. Deratizaciju će obavljati preduzeće „Sanitarac“ d.o.o. Vlasenica.

Protiv preduzeća i odgovornih lica u preduzećima, vlasnika privatnih samostalnih radnji, vlasnika stambeno-porodičnih zgrada, nosilaca stanarskog prava, vlasnika stanova i pomoćnih objekata koji ne postupe u skladu sa Naredbom biće podnesene prekršajne prijave.

Plaćanja usluga deratizacije oslobođena su domaćinstva porodica poginulih i nestalih boraca i ratnih vojnih invalida od 1. do 4. kategorije.

Primjedbe i prigovore na kvalitet izvršene deratizacije u toku akcije, mogu se dostaviti Odjeljenju za inspekcijske poslove – inspekciji za hranu i zdravstvenoj inspekciji.

 

DANAS ISPLATA STIPENDIJA ZA MJESEC MART

Za 264 učenika i studenta sa područja grada Prnjavor koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije za školsku 2023/2024. godinu danas je isplaćena stipendija za mjesec mart.

I ove, kao i prošle godine, stipendistima će biti isplaćeno ukupno deset stipendija. Podsjećamo da se stipendije ne isplaćuju za mjesece jul i avgust.

DANAS ISPLATA SUBVENCIJE ZA BORAVAK DJECE U PRIVATNIM PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

Za 232 roditelja sa područja grada Prnjavor koji su ostvarili pravo na dodjelu subvencije za boravak 280 djece u privatnim predškolskim ustanovama, danas je isplaćena subvencija za mjesece januar i februar 2024. godine.

Ističemo da je javni poziv otvoren tokom cijele godine, te pozivamo roditelje koji se još nisu prijavili da to učine putem šalter sale Gradske uprave Grada Prnjavor.

U narednih par dana biće isplaćena subvencija za mjesec mart, a potom redovno do petnaestog u mjesecu za svaki mjesec boravka djeteta u privatnoj predškolskoj ustanovi.

U TOKU AKTIVNOSTI NA PRIJEMU ZAHTJEVA ZA PRIJAVU SJETVENIH POVRŠINA ZASIJANIH MERKANTILNOM PŠENICOM U JESENjOJ SJETVI 2023. GODINE

Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Gradske uprave Grada Prnjavor obavještava poljoprivredne proizvođače (fizička i pravna lica) sa područja Grada Prnjavor da su u toku aktivnosti na prijemu zahtjeva za prijavu sjetvenih površina zasijanih merkantilnom pšenicom u jesenjoj sjetvi 2023. godine.

Pravo na podsticajna sredstva za proizvodnju merkantilne pšenice u 2024. godini ostvaruju registrovani poljoprivredni proizvođači koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da su zasijali minimalno 1,0 ha merkantilne pšenice na poljoprivrednom zemljištu prijavljenom u RPG kao način korišćenja u 2024. godini,
 • da su u proizvodnom ciklusu primijenili preporučene sjetvene normative od minimalno 200 kg sjemenske pšenice po hektaru.

Kao dokaz o primjeni preporučenih količina deklarisanog sjemena pšenice poljoprivredni proizvođači uz zahtjev za podsticaj moraju priložiti račune o nabavci istog: maloprodajni fiskalni račun uz potpisanu i ovjerenu fakturu koja glasi na ime podnosioca zahtjeva za podsticaj, ili potpisanu i ovjerenu veleprodajnu fakturu na ime podnosioca zahtjeva (pravna lica).

Podsticajna sredstva za proizvodnju merkantilne pšenice planirana su u iznosu od 500 KM/ha.

Zahtjev za podsticaj za proizvodnju merkantilne pšenice poljoprivredni proizvođači mogu popuniti u Odjeljenju za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, a na uvid je potrebno dostaviti potvrdu o registraciji poljoprivrednog gazdinstva (APIF-a) i karticu tekućeg/žiro računa iz banke.

Krajnji rok za prijavu zasijanih površina je 31. mart 2024. godine.

Za sve dodatne informacije poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti u kancelarije odjeljenja ili putem kontakt telefona 051/660-860.

JAVNI POZIV ZA ODABIR KORISNIKA NOVČANIH PODSTICAJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE MLADIH NA PODRUČJU GRADA PRNjAVOR ZA 2024. GODINU

Na osnovu člana 67. Statuta Grada Prnjavor („Službeni glasnik Grada Prnjavor“, br. 11/23), člana 5. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku ostvarivanja novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području Grada Prnjavor za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Prnjavor“, broj 6/24) i Odluke o izvršenju budžeta Grada Prnjavor za 2024. godinu (“Službeni glasnik Grada Prnjavor” broj 34/23), Gradonačelnik raspisuje

JAVNI POZIV

za odabir korisnika novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području Grada Prnjavor za 2024. godinu

 

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Grad Prnjavor raspisuje javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnika novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području Grada Prnjavor za 2024. godinu planiranih u budžetu Grada u okviru pozicije – Pomoć mladima kroz “start up” preduzetništvo u iznosu od 30.000,00 KM.

Navedena sredstva usmjeriće se na podržavanje i promociju preduzetništva i samozapošljavanja na području Grada Prnjavor.

Kroz realizaciju programa Pomoći mladima kroz “start up” preduzetništvo treba da se doprinese ciljevima:

– povećanja broja novoosnovanih prirednih subjekata;

– povećanje broja zaposlenih kroz samozapošljavanje i novo zapošljavanje.

 1. KORISNICI SREDSTAVA

Pravo na dodjelu podsticajnih sredstava za samozapošljavanje mladih na području Grada Prnjavor za 2024. godinu imaju punoljetna lica do 35 godina starosti i to:

 1. kao pojedinci ili kao tim,
 2. koja imaju prebivalište na području Grada Prnjavor,
 3. koja imaju poslovne ideje i žele započeti posao u određenoj zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti na području Grada Prnjavor, i to u sljedećim oblastima:
  • proizvodno-prerađivačka industrija,
  • informacije i komunikacije,
  • stručne naučne i tehničke djelatnosti,
  • administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti,
  • ostale uslužne djelatnosti,
  • popravka motornih vozila i motocikala i
  • građevinarstvo,
 4. koja u trenutku podnošenja prijave nemaju registrovanu vlastitu djelatnost;
 5. koja nisu imala registrovanu, a potom odjavljenu, djelatnost u periodu od 01.01.2021. godine do objave javnog poziva;
 6. da su nezaposlena lica prijavljena na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske – Biro Prnjavor;
 7. koja nemaju dospjelih neizmirenih poreskih obaveza;
 8. koja nisu osuđivana za krivična djela protiv privrede i krivična

djela protiv imovine;

 1. koja ne apliciraju za podsticajna sredstva za samozapošljavanje iz drugih izvora.

Fizička lica koja su već ostvarila podsticaj na ime samozapošljavanja lica od strane Grada Prnjavor ili iz nekog drugog izvora finansiranja (Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, ministarstva i dr), ne mogu biti korisnici podsticaja koji se dodjeljuju kroz program podsticaja samozapošljavanja mladih na području Grada Prnjavor za 2024. godinu.

 1. VRIJEDNOST POJEDINAČNIH PRIJEDLOGA

Odobrena sredstva koja se dodjeljuju jednom korisniku ili timu je fiksno 6.000,00 KM.

Odobrena sredstva po jednoj prijavi, bez obzira da li se radi o pojedinačnoj ili grupnoj prijavi, namijenjena su da se upotrijebe za prihvatljive troškove poslovanja i to:

– za troškove uređenja i opremanja poslovnog prostora, nabavke opreme, mašina, alata i/ili repromaterijala,

– za troškove poslovanja (registracija, takse, zakupnina, troškovi komunalnih usluga i drugi troškovi vezani za obavljanje zanatsko-preduzetničke djelatnosti) i

– za uplate poreza i doprinosa na plate.

Novčana sredstva će korisnicima biti doznačena u dvije rate, na način i pod uslovima koji će detaljno biti definisan pojedinačnim ugovorima koje će Gradonačelnik potpisati sa svakim korisnikom kome budu dodijeljena novčana sredstva.

U slučaju da se po okončanju postupka po javnom pozivu ne raspodijele sva raspoloživa sredstva, odnosno ne prijavi dovoljan broj aplikanata, Gradonačelnik raspisaće novi javni poziv, sve dok se ne iskoriste preostala novčana sredstva.

 1. OBJAVA JAVNOG POZIVA, NAČIN I ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

Javni poziv za odabir korisnika novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području Grada Prnjavor za 2024. godinu biće objavljen na zvaničnoj internet stranici Grada, na oglasnim tablama Gradske uprave, putem JP Radio Prnjavor i na televiziji K3 Prnjavor i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave za dodjelu podsticajnih sredstava podnose se na propisanim obrascima dostupnim u šalter sali Gradske uprave Grada Prnjavor (šalter broj 1. i 2.), kao i na zvaničnoj internet stranici Grada.

Uz popunjeni obrazac prijave na javni poziv zainteresovana lica su dužna priložiti:

 1. CIPS potvrda o prebivalištu za podnosioca prijave (ne starija od 3 mjeseca);
 2. Kopija lične karte podosioca prijave;
 3. Uvjerenje Poreske uprave da podnosilac prijave nije bio poreski obveznik kao

vlasnik registrovane djelatnosti u periodu od 01.01.2021. godine do objave

javnog poziva (ne starije od 8 dana);

 1. Potvrdu Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske – Biro Prnjavor, da je podnosilac zahtjeva nezaposleno lice (ne starije od 8 dana);
 2. Dokumentaciju koja dokazuje da je podnosilac prijave (ukoliko je primjenjivo):
  • lice sa invaliditetom,
  • član porodice poginulog boraca ili ratnog vojnog invalida vojske Republike Srpske
  • pripadnik romske nacionalne manjine;
 3. Potpisanu i ovjerenu izjavu da nije bio/la korisnik sredstava podrške za samozapošljavanje od strane Grada Prnjavor ili drugih organa i organizacija (Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, ministarstva i dr), kao i da ne apliciraju za podsticajna sredstva za samozapošljavanje iz drugih izvora;
 4. Potpisanu i ovjerenu izjavu o izmirenim poreskim obavezama;
 5. Potpisanu i ovjerenu izjavu da nije osuđivan/a za krivična djela protiv privrede i krivična djela protiv imovine;
 6. Potpisanu i ovjerenu izjavu kojom se podnosilac prijave obavezuje da će u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora registrovati zanatsko-preduzetničku djelatnost.

 

U slučaju da podnosilac prijave bude odabran kao korisnik podsticajnih sredstava, dužan je prije potpisivanja ugovora sa Gradonačelnikom kao dokaz za izjave navedene u t. 7) i 8) dostaviti uvjerenja nadležnih institucija, u protivnom će njihove prijave biti diskvalifikovane.

Obrazac prijave sa odgovarajućom dokumentacijom u zapečaćenoj koverti šalju se poštom na adresu Gradska uprava Prnjavor, Karađorđeva broj 2, Prnjavor ili se dostavljaju lično u Gradsku upravu – šalter sala (šalteri br. 1 i 2), sa naznakom “Ne otvarati – Za Komisiju za dodjelu sredstava u okviru programa pomoći mladima kroz “start up” preduzetništvo”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 1. ANALIZA I OCJENA PRISTIGLIH ZAHTJEVA I POSTUPAK ZAKLjUČIVANjA UGOVORA

Analizu i ocjenu prijava dostavljenih po javnom pozivu vršiće komisija za ocjenu prijava za dodjelu sredstava u okviru pomoći mladima kroz “start up” preduzetništvo koju imenuje Gradonačelnik.

Komisija će u roku od 10 dana od poslednjeg dana roka za podnošenje prijava sačiniti preliminarnu rang listu sa prijedlogom odluke o raspodjeli sredstava iz budžeta Grada Prnjavor i istu dostaviti Gradonačelniku.

Preliminarna rang lista sa prijedlogom odluke o raspodjeli sredstava biće objavljena na oglasnoj tabli i na zvaničnoj  internet stranici Grada.

Konačnu odluku o raspodjeli sredstava donosi Gradonačelnik i ista će biti objavljena u Službenom glasniku Grada Prnjavor, na oglasnoj tabli i na zvaničnoj internet stranici Grada.

Sa korisnicima, kojima su odobrena podsticajna sredstva, Gradonačelnik će zaključiti ugovor, kojim će se detaljno regulisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

Implementacija programa pomoći mladima kroz “start up” preduzetništvo traje 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora, a korisnici dodijeljenih sredstava su dužni u navedenom periodu obavljati registrovanu djelatnost, izuzev opravdanih razloga o kojima Grad Prnjavor treba da bude saglasan.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti pozivom na broj telefona    051/660-289, elektronskom poštom na e-mail adresu: [email protected], ili lično u Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti – Odsjek za preduzetništvo (Svetog Save 10, kancelarija br. 37).

JAVNI POZIV ZA ODABIR KORISNIKA NOVČANIH PODSTICAJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE MLADIH NA PODRUČJU GRADA PRNjAVORA ZA 2024. GODINU

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA ZA DODJELU SREDSTAVA UDRUŽENjIMA IZ OBLASTI KULTURE I OSTALIM UDRUŽENjIMA

Na osnovu člana 3. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava udruženjima iz oblasti kulture i ostalim udruženjima („Službeni glasnik Grada  Prnjavor“ broj 6/24), Gradonačelnik Grada Prnjavor objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava udruženjima iz oblasti kulture

i ostalim udruženjima

 

Pozivaju se udruženja građana registrovana na području grada Prnjavor da podnesu prijave za dodjelu sredstava udruženjima iz oblasti kulture i ostalim udruženjima u 2024. godini.

Pravo na dodjelu sredstava imaju udruženja građana koja ispunjavaju sljedeće uslove:

1) da su registrovani u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima najmanje (1) jednu godinu prije objavljivanja Javnog poziva.

2) da imaju sjedište na području grada Prnjavor,

3) da su dostavili izvještaj o utrošku sredstava u prethodnoj godini, ukoliko su koristili budžetska sredstva i

4) da nemaju obezbijeđeno finansiranje sa druge budžetske pozicije.

 

Prijava za dodjelu sredstava podnosi se u šalter sali Gradske uprave Grada Prnjavor na propisanom obrascu koji sadrži sljedeće podatke:

1) naziv programa/projekta

2) pun naziv udruženja,

3) oblik, broj, datum i mjesto registracije,

4) broj žiro računa,

5) ime i prezime odgovorne osobe za provođenje programa/projekta, telefon, i adresa elektronske pošte,

6) oblast na koju se odnosi program/projekat,

7) iznos sredstava potrebnih za provođenje programa/projekta u cjelini i udio koji se traži iz Budžeta Grada i

8) ostalo (dodatne informacije o programu/projektu, partnerima i budućim aktivnostima).

 

Uz popunjen prijavni obrazac potrebno je priložiti:

1) ovjerenu kopiju rješenja o registraciji,

2) ovjerenu kopiju uvjerenja o poreskoj registraciji,

3) žiro račun,

4) program/projekat kojim udruženje konkuriše za dodjelu sredstava.

 

Udruženja koja konkurišu sa više programa/projekata dostavljaju jedan primjerak potrebne dokumentacije pod tačkama 1), 2) i 3).

 

Javni poziv za dodjelu sredstava objavljen je 15.03.2024. godine i traje 15 dana od dana objavljivanja.

 

Naknadno predate i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon broj: 051/663-740, lokal 212.

JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava udruženjima iz oblasti kulture i ostalim udruženjima