JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONISANjE BORAVKA DJECE U PRIVATNIM PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA NA TERITORIJI GRADA PRNjAVOR

Na osnovu člana 67. Statuta Grada Prnjavor („Službeni glasnik Grada Prnjavor“, broj 11/23) i člana 4. Odluke o subvencionisanju boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama na teritoriji Grada Prnjavor („Službeni glasnik Grada Prnjavor“, broj  1/24), Gradonačelnik Grada Prnjavor raspisuje

JAVNI POZIV

za subvencionisanje boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama na teritoriji Grada Prnjavor

Pravo na subvencionisanje troškova boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama može da ostvari roditelj, staratelj, usvojilac ili hranitelj pod uslovom da:

 • ima prebivalište na području grada Prnjavor,
 • da dijete pohađa privatnu predškolsku ustanovu koja obavlja djelatnost na području Grada Prljavor,
 • da se organizaciona jedinica/objekat nalazi na teritoriji Grada Prnjavor.

Pravo na subvencionisanje ne odnosi se na korisnike subvencije čija djeca su upisana u prvi razred osnovne škole za tekuću godinu.

Uz zahtjev za subvencionisanje troškova boravka djece u privatnoj predškolskoj ustanovi prilaže se sljedeće:

 • Uvjerenje o prebivalištu podnosioca zahtjeva,
 • Ugovor zaključen sa privatnom predškolskom ustanovom sa teritorije Grada Prnjavor,
 • Kopija tekućeg računa podnosioca zahtjeva,
 • Ukoliko je podnosilac zahtjeva staratelj, usvojilac ili hranitelj djeteta, potrebno je dostaviti dokaz koji to potvrđuje.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti u šalter sali Gradske uprave i zvaničnoj veb stranici www.gradprnjavor.com (E-uprava, E-obrasci).

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom podnosi se Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti, sa naznakom “Javni poziv za sufinasiranje boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama“ ili putem pošte na adresu Karađorđeva 2, 78430 Prnjavor.

Grad Prnjavor subvencionisaće troškove boravka djece u iznosu od 50,00 KM mjesečno po djetetu, počev od mjeseca januara zaključno sa decembrom tekuće godine.

Javni poziv biće otvoren do 15.12.2024. godine, a objavljen je na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Prnjavor i veb stranici www.gradprnjavor.com.

Dodatne informacije mogu se dobiti u zgradi Gradske uprave, kancelariji broj 43 i na telefon broj 051/663-740 lokal 212.

JAVNI POZIV 

OBRAZAC ZAHTJEVA

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE ZAHTJEVA ZA DODJELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU

Na osnovu člana 6. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni glasnik Grada Prnjavor“ broj 29/23), Gradonačelnik Grada Prnjavor objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za dostavljanje zahtjeva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku 2023/2024. godinu

Pozivaju se učenici i studenti sa područja grada Prnjavor da podnesu zahtjeve za dodjelu stipendije za školsku 2023/2024. godinu.

(1) Pravo na dodjelu učeničkih stipendija imaju sljedeći učenici srednjih škola:

1) učenici koji pripadaju porodicama ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije invalidnosti,

2) učenici bez oba roditelja,

3) učenici koji su pod starateljstvom Centra za socijalni rad,

4) učenici sa smetnjama u razvoju,

5) učenici koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili uspjeh 5,0

6) učenici bez jednog roditelja sa ostvarenim prosjekom 4,50 ili više u prethodnoj školskoj godini,

7) učenici čija su oba roditelja nezaposlena sa ostvarenim prosjekom 4,50 ili više u prethodnoj školskoj godini i

8) učenici iz porodice sa četvoro i više djece sa ostvarenim prosjekom 4,50 ili više u prethodnoj školskoj godini.

(2) Pravo na dodjelu studentskih stipendija imaju svi redovni studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

1) da imaju prebivalište na području grada Prnjavor najkraće dvije godine prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,

2) da su studenti druge ili viših godina prvog ciklusa studija ili integralnog studija,

3) da studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama, osim studenata koji pripadaju porodicama poginulih i nestalih boraca, kao i porodicama ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije invalidnosti, kao i studenata iz reda romske populacije,

4) da su redovno upisali školsku godinu za koju se dodjeljuje stipendija,

5) da nisu korisnici stipendija iz drugih izvora stipendiranja,

6) da u toku dosadašnjeg studija nisu obnavljali više od jedne godine studija, osim studenata koji su djeca poginulih i nestalih boraca ili ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije, te studenata koji pripadaju porodici sa četvoro i više djece, koji su obnavljali godinu najviše dva puta u toku studija i

7) da imaju prosjek ocjena 7,0 i više, osim studenata koji pripadaju porodicama

poginulih i nestalih boraca, kao i porodicama ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije invalidnosti, studenata koji pripadaju porodici sa četvoro i više djece, kao i studenata iz reda romske populacije.

(3) Pravo na dodjelu stipendija imaju i redovni studenti od prve godine studija koji, pored uslova iz prethodnog stava pod tačkama 1), 3), 4) i 5) ispunjavaju i jedan od sljedećih uslova:

1) da su u srednjoj školi proglašeni za učenika generacije,

2) da su u srednjoj školi završili svaki razred sa prosjekom 5,0,

3) da pripadaju porodicama poginulih i nestalih boraca ili porodicama ratnih

vojnih invalida od I do VI kategorije invalidnosti,

4) da pripadaju porodici sa četvoro i više djece,

5) da su bez oba roditelja,

6) da su lica sa smetnjama u razvoju,

7) da su pod starateljstvom Centra za socijalni rad i

8) da su studenti iz reda romske populacije.

Zahtjevi za dodjelu stipendije podnose se u Šalter sali Gradske uprave Grada Prnjavor i dostavljaju se Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti. Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 A) učenici srednjih škola:

 • uvjerenje o upisu školske 2023/2024. godine,
 • uvjerenje o prebivalištu na području grada Prnjavor, ne starije od 6 mjeseci,
 • ovjerena kopija svjedočanstva za prethodnu školsku godinu,
 • ovjerena izjava da nije korisnik stipendije iz drugih izvora stipendiranja,
 • dokaz da pripada porodici RVI od I do VI kategorije invalidnosti,
 • dokaz da je pod starateljstvom Centra za socijalni rad Prnjavor,
 • dokaz da je učenik bez oba roditelja,
 • dokaz da je lice sa smetnjama u razvoju,
 • dokaz da je dijete čija su oba roditelja nezaposlena (Potvrda sa Biroa),
 • dokaz da je dijete bez jednog roditelja (Izjava o zajedničkom domaćinstvu ili izvod iz MKU) i
 • dokaz da je dijete iz porodice sa četvoro i više djece (Potvrda Udruženja ili izvod iz MKR za braću i sestre).

 B) studenti prve godine studija:

 • uvjerenje o upisu akademske 2023/2024. godine,
 • ovjerene kopije svjedočanstva iz svih razreda srednje škole,
 • dokaz o proglašenju učenikom generacije u srednjoj školi,
 • ovjerena kopija indeksa,
 • uvjerenje o prebivalištu na području grada Prnjavor, ne starije od 6 mjeseci,
 • ovjerena izjava da nije korisnik stipendije iz drugih izvora stipendiranja,
 • dokaz da pripada porodici poginulog/nestalog borca ili RVI od I do VI kategorije invalidnosti,
 • dokaz da je student bez oba roditelja,
 • dokaz da su lica sa smetnjama u razvoju,
 • dokaz da su pod starateljstvom Centra za socijalni rad
 • dokaz da pripada porodici sa četvoro i više djece (Potvrda Udruženja ili izvod iz MKR za braću i sestre) i
 • dokaz da je student iz reda romske populacije (Izvod iz MKR).

V) studenti druge i viših godina studija:

 • uvjerenje o upisu akademske 2023/2024. godine,
 • ovjerena kopija indeksa,
 • uvjerenje o prosjeku ocjena, osim za studente koji pripadaju porodici poginulog ili nestalog borca ili RVI od I do VI kategorije, studente koji pripadaju porodici sa četvoro i više djece, kao i studenata iz reda romske populacije.
 • uvjerenje o prebivalištu na području grada Prnjavor, ne starije od 6 mjeseci,
 • ovjerena izjava da nije korisnik stipendije iz drugih izvora stipendiranja,
 • ovjerena izjava da student nije obnavljao više od jedne godine u toku studija, a za studente koji su djeca poginulih i nestalih boraca ili RVI od I do VI kategorije, te studente koji pripadaju porodici sa četvoro i više djece, ovjerena izjava da nisu obnavljali godinu više od dva puta u toku studija.
 • dokaz da pripada porodici poginulog/nestalog borca ili RVI od I do VI kategorije,
 • dokaz da pripada porodici sa četvoro i više djece (Potvrda Udruženja ili izvod iz MKR za braću i sestre) i
 • dokaz da je student iz reda romske populacije (Izvod iz MKR).

Studenti koji studiraju na nekoj od visokoškolskih ustanova u inostranstvu dužni su dostaviti prevedenu i ovjerenu dokumentaciju iz koje se nedvosmisleno može utvrditi koja su godina studija i koji fakultet. U protivnom, prijava će se smatrati nepotpunom.

Obavještavaju se podnosioci zahtjeva da uz zahtjev dostave jasno vidljivu fotokopiju tekućeg računa, i to punoljetni na lično ime, a maloljetni na ime zakonskog zastupnika.

Svi dokazi iz Javnog poziva dostavljaju se na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

Javni poziv za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku 2023/2024. godinu objavljen je 28.11.2023. godine i traje trideset dana od dana objavljivanja, odnosno, zaključno sa 28.12.2023. godine. Naknadno predate i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon broj: 051/663-740, lokal 212.

JAVNI POZIV – STIPENDIJE 2023/2024.

OBAVJEŠTENjE O ODLASKU NA 90. MEĐUNARODNI POLjOPRIVREDNI SAJAM U NOVI SAD

Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Gradske uprave grada Prnjavora obavještava poljoprivredne proizvođače sa područja grada Prnjavora, koji su registrovali svoja poljoprivredna gazdinstva putem Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF) u skladu sa Uredbom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar korisnika podsticajnih sredstava, da organizuje jednodnevni odlazak na 90. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novi Sad.

Odlazak na sajam planiran je za 21.05.2023. godine (nedjelja), sa polaskom u 02,00 časova sa Trga srpskih boraca u Prnjavoru. Povratak sa sajma je isti dan u 16,00 časova sa centralnog parkinga sajma.

Planirani putni pravac odlaska je Prnjavor – Modriča – Rača – Novi Sad sa povratkom istim putnim pravcem.

Zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu se javiti lično u kancelarije Odjeljenja ili putem kontakt telefona 051/660-860.

SERVISNE INFORMACIJE ZA 27.02.2024. GODINU

SERVISNE INFORMACIJE ZA 27.02.2024. GODINU

POLICIJSKA STANICA: U protekla 24 časa dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u naseljenom mjestu Lužani, u kojoj su učestvovala dva putnička vozila i pri čemu je pričinjena materijalna šteta na istim, na sreću bez povrijeđenih lica.

TERITORIJALNA VATROGASNO-SPASILAČKA JEDINICA: U protekla 24 časa nije bilo intervencija.

JZU DOM ZDRAVLjA PRNjAVOR – HITNA POMOĆ: U protekla 24 časa obavljeno je 57 pregleda pacijenata.

KP „VODOVOD“ a.d. PRNjAVOR: Vodosnabdijevanje Grada Prnjavor je uredno. Nema planiranih prekida u isporuci vode.

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA: Za danas nema najavljenih planskih isključenja struje. Kompletan prostor Grada Prnjavor uredno je snabdijeven električnom energijom. U toku je očitavanje potrošačkih brojila.

 

www.prnjavorlive.info

SERVISNE INFORMACIJE ZA 26.02.2024. GODINU

SERVISNE INFORMACIJE ZA 26.02.2024. GODINU

POLICIJSKA STANICA: U protekla 24 časa zabilježena je jedna saobraćajna nezgoda na području Grada u kojoj su učestvovala dva putnička vozila i pri čemu je pričinjena materijalna šteta na istim, na sreću bez povrijeđenih lica.

TERITORIJALNA VATROGASNO-SPASILAČKA JEDINICA: U protekla 24 časa nije bilo intervencija.

JZU DOM ZDRAVLjA PRNjAVOR – HITNA POMOĆ: U protekla 24 časa obavljeno je 57 pregleda pacijenata.

KP „VODOVOD“ a.d. PRNjAVOR: Vodosnabdijevanje Grada Prnjavor je uredno. Nema planiranih prekida u isporuci vode.

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA: Za danas nema najavljenih planskih isključenja struje. Kompletan prostor Grada Prnjavor uredno je snabdijeven električnom energijom. U toku je očitavanje potrošačkih brojila.

 

www.prnjavorlive.info

POTPISANI UGOVORI O SUBVENCIJI BORAVKA DJECE U PRIVATNIM VRTIĆIMA

Grad Prnjavor potpisao je ugovor sa 218 roditelja koji su podnijeli zahtjev za subvenciju boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama u Prnjavoru za ovu godinu.

Gradonačelnik Darko Tomaš, koji je prisustvovao potpisivanju ugovora, rekao je da su potpisani ugovori sa 218 roditelja za 255 djece.

“Prema našim podacima u privatnim predškolskim ustanovama je 307 djece zbog čega pozivamo i ostale roditelje koji se nisu prijavili da to učine kod Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti. Sa njima ćemo kao i sa onima koji danas nisu mogli doći naknadno potpisati ugovore”, rekao je Tomaš.

On je pojasnio da su se stvorile pretpostavke da prvi put u gradskom budžetu budu planirana sredstva za ovu namjenu i zahvalio odbornicima koji su podržali odluku

Tomaš je napomenuo da će grad za desetak dana, kada budu potpisani svi ugovori, uplatiti tranšu za prva tri mjeseca, a nakon toga će se u kontinuitetu svaki mjesec isplaćivati subvencije za preostalih devet mjeseci.

Danijela Kuzmanović, koja je danas potpisala ugovor, rekla je da je svaka podrška dobra imajući u vidu inflaciju i stalno povećanje cijena i ističe da je 50 KM mjesečne uštede prihvatljiv iznos.

Istog mišljenja je i Mladena Petrović, majka dvoje djece, koja ističe da je ovo još jedan lijep gest Gradske uprave, koja iz godine u godinu misli i na roditelje.

“Boravak u vrtiću sada plaćamo 220 KM, ali s obzirom da će od maja i drugo dijete poći u vrtić to će na 440 KM već biti 100 KM uštede mjesečno za naš kućni budžet”, izjavila je Petrovićeva novinarima.

Mladenko Marković, otac dvoje djece od kojih je jedno u vrtiću, ima pozitivno mišljenje o odluci grada o subvenciji, ali smatra da bi iznos koji je sada 50 KM, trebalo da bude znatno viši.

Na području Prnjavora rade tri privatne predškolske ustanove.

SRNA, T.S.

UPRILIČEN PRIJEM ZA DOBITNIKE SVETOSAVSKE NAGRADE

Gradonačelnik, Darko Tomaš i predsjednik Skupštine,  Željko Simić upriličili su  prijem za prosvjetne radnike iz Prnjavora, dobitnike Svetosavske nagrade za 2023. i 2024. godinu.

Svetosavsku nagradu sa područja Prnjavora 2023. godine dobile su Brankica Radonjić, školski bibliotekar u Osnovnoj školi /OŠ/ “Branko Ćopić” , Borka Pavlović, nastavnik osnova informatike u OŠ “Branko Ćopić” i Žana Butulija, nastavnik razredne nastave u OŠ “Georgi Stojkov Rakovski” Banjaluka.

Ove godine za svoj rad Svetosavsku nagradu dobili su Petar Babić, nastavnik tehničkog obrazovanja i osnova informatike u OŠ “Nikola Tesla” , Jelena Radivojević Stupar, psiholog u OŠ “Branko Ćopić” , Ilija Golić, nastavnik bravar-specijalista i instalater-specijalista u Centru srednjih škola /CSŠ/ “Ivo Andrić” , Tatjana Milijević, profesor jugoslovenske književnosti i srpskohrvatskog jezika u Centru srednjih škola /CSŠ/ “Ivo Andrić” i Tanja Ančić Milijašević, magistar književnih nauka, profesor u Gimnaziji.

Tomaš je podsjetio u izjavi novinarima na veliki uspjeh prosvjetnih radnika ostvaren ove godine jer se čak troje Prnjavorčana našlo među 14 nagrađenih prosvjetnih radnika u srednjem obrazovanju u cijeloj Republici Srpskoj, dok je među 24 nagrađena u osnovnom obrazovanju dvoje iz Prnjavora.

“Sve to dovoljno govori o uspjehu prosvjetnih radnika, kvalitetu rada i znanju koje prenose našim mladim naraštajima, dobrom stanju u osnovnom i srednjem obrazovanju u našoj lokalnoj zajednici”, rekao je Tomaš novinarima.

On je čestitao svim dobitnicima ove prestižne prosvjetne nagrade uz želju da i dalje budu najbolji, kako u nastavnom procesu, tako i u vannastavnim aktivnostima koje se odnose na vaspitanje i obrazovanje djece.

Tomaš je naglasio da se lokalna zajednica raduje njihovom uspjehu i da će biti podrška za sve dobre ideje i projekte.

Među prošlogodišnjim dobitnicima Svetosavske nagrade za prosvjetni rad bila je i Brankica Radonjić, profesor srpske književnosti i školski bibliotekar.

“Ova nagrada je kruna u profesiji svakog prosvjetnog radnika jer smo svi na putu svetosavlja tako što s jedne strane njegujemo prosvjetu i brinemo o djeci u smislu struke i predmeta, ali smo uz njih i kao drugi roditelji, osobe koje prate odrastanje i razvoj te djece” , kaže Radonjićeva.

Ona je napomenula da nije lako ispuniti sve potrebne kriterijume za dobijanje nagrade, ali da raduje podatak da se svake godine poveća broj Prnjavorčana koji su među nagrađenima.

Ilija Golić, nastavnik praktične nastave u CSŠ “Ivo Andrić” rekao je u izjavi novinarima da je velika čast dobiti ovakvo priznanje Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

“Svetosavska nagrada su `sabrana djela` mog dugogodišnjeg rada u prosvjeti i učestvovanja na takmičenjima. U proteklih pet godina smo osvojili 12 nagrada, najbolji mentor, najbolji eksponat na `Inostu mladih`, na međunarodnim takmičenjima, Moskovskom, Novosadskom, Skopskom, Banjalučkom sajmu. Sa svih takmičenja smo donosili samo zlatne medalje”, istakao je Golić.

On je dodao da mu veliku motivaciju za učešće na raznim takmičenjima daju sami učenici koji su puni elana i želje za sticanjem novih znanja, ali i cijeli kolektiv jer u izradi eksponata pomažu i druge kolege koje predaju stručne predmete.

Petar Babić, nastavnik u OŠ “Nikola Tesla” u Prnjavoru, kaže da je veliko priznanje sama činjenica da se njegovo ime našlo među nagrađenima i zahvalio gradonačelniku Tomašu na prijemu i dosadašnjoj podršci prosvjetnim radnicima, kolektivu, kao i učenicima koji su pokazali veliku zainteresovanost.

“Na Međunarodnoj izložbi ideja, inovacija i stvaralaštva `Inost mladih` smo unazad nekoliko godina u samom vrhu, zajedno usvajamo i primjenjujemo nove tehnologije kao što su solarna energija i robotika”, rekao je Babić.

SRNA, T.S.

SERVISNE INFORMACIJE ZA 23.02.2024. GODINU

SERVISNE INFORMACIJE ZA 23.02.2024. GODINU

POLICIJSKA STANICA: U protekla 24 časa zabilježeno je jedno narušavanje javnog reda i mira na području Grada.

TERITORIJALNA VATROGASNO-SPASILAČKA JEDINICA: U protekla 24 časa dogodila se jedna intervencija u naseljenom mjestu Čivčije u 13:26 časova, u pitanju je gašenje požara na niskom rastinju.

JZU DOM ZDRAVLjA PRNjAVOR – HITNA POMOĆ: U protekla 24 časa obavljeno je 56 pregleda pacijenata.

KP „VODOVOD“ a.d. PRNjAVOR: Vodosnabdijevanje Grada Prnjavor je uredno. Nema planiranih prekida u isporuci vode.

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA: Zbog radova na niskonaponskoj mreži za danas su najavljena planska isključenja struje i to:

 • 09.00 – 12.00 Trafo stanica Skakavci,
 • 12.00 – 14.00 Kojin Han – Mlin,
 • 12.00 – 14.00 Trafo stanica Hrvaćani,
 • 09.00 – 14.00 Donja Drenova i
 • 11.00 – 13.00 dio ulice Vida Nježića.

 

www.prnjavorlive.info

ODRŽAN 23. IZBOR NAJBOLjEG SPORTISTE GRADA ZA 2023. GODINU

U Centru za kulturu sinoć je održan 23. Izbor najboljeg sportiste grada Prnjavor za 2023. godinu.

Atletičarka Jelena Gajić, proglašena je za najbolju sportistkinju grada Prnjavor za 2023. godinu.

Tekvondoista David Stanišić proglašen je za najboljeg sportistu grada Prnjavor za 2023. godinu.

Gradonačelnik, Darko Tomaš naglasio je da sportisti iz Prnjavora postižu zavidne rezultate, ali da je mnogo važnije što oni na takmičenjima razvijaju sportski duh, vaspitanje koje stiču kroz rad u sportskim klubovima, pri tome ne zanemarujući školske i druge obaveze.

Grad Prnjavor za podršku sportu godišnje iz budžeta izdvaja preko 400.000 KM.

SERVISNE INFORMACIJE ZA 22.02.2024. GODINU

SERVISNE INFORMACIJE ZA 22.02.2024. GODINU

POLICIJSKA STANICA: U protekla 24 časa nije bilo intervencija.

TERITORIJALNA VATROGASNO-SPASILAČKA JEDINICA: U protekla 24 časa nije bilo intervencija.

JZU DOM ZDRAVLjA PRNjAVOR – HITNA POMOĆ: U protekla 24 časa obavljeno je 67 pregleda pacijenata.

KP „VODOVOD“ a.d. PRNjAVOR: Vodosnabdijevanje Grada Prnjavor je uredno. Nema planiranih prekida u isporuci vode.

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA: Zbog radova na niskonaponskoj mreži za danas su najavljena planska isključenja struje i to:

 • 09.00 – 11.00 Kokori – Đurići,
 • 11.00 – 14.00 Šarinci – Jankovići,
 • 09.00 – 12.00 Ćetojevići,
 • 09.00 – 11.00 Velika Ilova – Carevac i
 • 11.00 – 14.00 Dušanića brdo.

 

www.prnjavorlive.info

SERVISNE INFORMACIJE ZA 21.02.2024. GODINU

SERVISNE INFORMACIJE ZA 21.02.2024. GODINU

POLICIJSKA STANICA: U protekla 24 časa dogodile su se dvije saobraćajne nezgode na području Grada. Pričinjena je materijalna šteta na vozilima.

TERITORIJALNA VATROGASNO-SPASILAČKA JEDINICA: U protekla 24 časa nije bilo intervencija.

JZU DOM ZDRAVLjA PRNjAVOR – HITNA POMOĆ: U protekla 24 časa obavljeno je 55 pregleda pacijenata.

KP „VODOVOD“ a.d. PRNjAVOR: Vodosnabdijevanje Grada Prnjavor je uredno. Nema planiranih prekida u isporuci vode.

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA: Zbog radova na niskonaponskoj mreži za danas su najavljena planska isključenja struje i to:

 • 09. 00 – 14.00 Trafo stanica Crkvena,
 • 09.00 – 11.00 Palačkovci – Vidići i
 • 11.00 – 14.00 Pečeneg Ilova, Jovanići.

 

www.prnjavorlive.info

OTVOREN KONKURS ZA NAJBOLjU KRATKU PRIČU NA TEMU “PRNjAVOR MOJ GRAD”

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika, Grad Prnjavor raspisuje konkurs za najbolju kratku priču na temu: „Prnjavor moj grad“.

Pozivamo mlade od 13 do 19 godina koji vole pisati, da se pridruže konkursu i pokažu svoju kreativnost i vještinu pisanja. Rad treba da bude originalan, kreativan i napisan samostalno.

Radovi se šalju isključivo putem elektronske pošte na adresu: [email protected] do 15. marta, sa naznakom „Konkurs za najbolju kratku priču na temu „Prnjavor moj grad. Uz rad je potrebno napisati i osnovne podatke: ime i prezime, godinu rođenja, naziv škole koju učesnik u konkursu pohađa i kontakt telefon.

Najbolje radove će odabrati komisija, a tri najbolja rada će biti nagrađena novčanog nagradom, i to:

 1. mjesto 500 KM
 2. mjesto 300 KM
 3. mjesto 200 KM

Proglašenje najboljih radova i dodjela nagrada biće upriličena povodom obilježavanja, 24. marta, Dana grada.

Pobjednička priča će biti vlasništvo Grada Prnjavor i koristiće se u promotivnom materijalu.