JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONISANjE BORAVKA DJECE U PRIVATNIM PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA NA TERITORIJI GRADA PRNjAVOR

Na osnovu člana 67. Statuta Grada Prnjavor („Službeni glasnik Grada Prnjavor“, broj 11/23) i člana 4. Odluke o subvencionisanju boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama na teritoriji Grada Prnjavor („Službeni glasnik Grada Prnjavor“, broj  1/24), Gradonačelnik Grada Prnjavor raspisuje

JAVNI POZIV

za subvencionisanje boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama na teritoriji Grada Prnjavor

Pravo na subvencionisanje troškova boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama može da ostvari roditelj, staratelj, usvojilac ili hranitelj pod uslovom da:

 • ima prebivalište na području grada Prnjavor,
 • da dijete pohađa privatnu predškolsku ustanovu koja obavlja djelatnost na području Grada Prljavor,
 • da se organizaciona jedinica/objekat nalazi na teritoriji Grada Prnjavor.

Pravo na subvencionisanje ne odnosi se na korisnike subvencije čija djeca su upisana u prvi razred osnovne škole za tekuću godinu.

Uz zahtjev za subvencionisanje troškova boravka djece u privatnoj predškolskoj ustanovi prilaže se sljedeće:

 • Uvjerenje o prebivalištu podnosioca zahtjeva,
 • Ugovor zaključen sa privatnom predškolskom ustanovom sa teritorije Grada Prnjavor,
 • Kopija tekućeg računa podnosioca zahtjeva,
 • Ukoliko je podnosilac zahtjeva staratelj, usvojilac ili hranitelj djeteta, potrebno je dostaviti dokaz koji to potvrđuje.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti u šalter sali Gradske uprave i zvaničnoj veb stranici www.gradprnjavor.com (E-uprava, E-obrasci).

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom podnosi se Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti, sa naznakom “Javni poziv za sufinasiranje boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama“ ili putem pošte na adresu Karađorđeva 2, 78430 Prnjavor.

Grad Prnjavor subvencionisaće troškove boravka djece u iznosu od 50,00 KM mjesečno po djetetu, počev od mjeseca januara zaključno sa decembrom tekuće godine.

Javni poziv biće otvoren do 15.12.2024. godine, a objavljen je na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Prnjavor i veb stranici www.gradprnjavor.com.

Dodatne informacije mogu se dobiti u zgradi Gradske uprave, kancelariji broj 43 i na telefon broj 051/663-740 lokal 212.

JAVNI POZIV 

OBRAZAC ZAHTJEVA

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE ZAHTJEVA ZA DODJELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU

Na osnovu člana 6. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni glasnik Grada Prnjavor“ broj 29/23), Gradonačelnik Grada Prnjavor objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za dostavljanje zahtjeva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku 2023/2024. godinu

Pozivaju se učenici i studenti sa područja grada Prnjavor da podnesu zahtjeve za dodjelu stipendije za školsku 2023/2024. godinu.

(1) Pravo na dodjelu učeničkih stipendija imaju sljedeći učenici srednjih škola:

1) učenici koji pripadaju porodicama ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije invalidnosti,

2) učenici bez oba roditelja,

3) učenici koji su pod starateljstvom Centra za socijalni rad,

4) učenici sa smetnjama u razvoju,

5) učenici koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili uspjeh 5,0

6) učenici bez jednog roditelja sa ostvarenim prosjekom 4,50 ili više u prethodnoj školskoj godini,

7) učenici čija su oba roditelja nezaposlena sa ostvarenim prosjekom 4,50 ili više u prethodnoj školskoj godini i

8) učenici iz porodice sa četvoro i više djece sa ostvarenim prosjekom 4,50 ili više u prethodnoj školskoj godini.

(2) Pravo na dodjelu studentskih stipendija imaju svi redovni studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

1) da imaju prebivalište na području grada Prnjavor najkraće dvije godine prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,

2) da su studenti druge ili viših godina prvog ciklusa studija ili integralnog studija,

3) da studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama, osim studenata koji pripadaju porodicama poginulih i nestalih boraca, kao i porodicama ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije invalidnosti, kao i studenata iz reda romske populacije,

4) da su redovno upisali školsku godinu za koju se dodjeljuje stipendija,

5) da nisu korisnici stipendija iz drugih izvora stipendiranja,

6) da u toku dosadašnjeg studija nisu obnavljali više od jedne godine studija, osim studenata koji su djeca poginulih i nestalih boraca ili ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije, te studenata koji pripadaju porodici sa četvoro i više djece, koji su obnavljali godinu najviše dva puta u toku studija i

7) da imaju prosjek ocjena 7,0 i više, osim studenata koji pripadaju porodicama

poginulih i nestalih boraca, kao i porodicama ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije invalidnosti, studenata koji pripadaju porodici sa četvoro i više djece, kao i studenata iz reda romske populacije.

(3) Pravo na dodjelu stipendija imaju i redovni studenti od prve godine studija koji, pored uslova iz prethodnog stava pod tačkama 1), 3), 4) i 5) ispunjavaju i jedan od sljedećih uslova:

1) da su u srednjoj školi proglašeni za učenika generacije,

2) da su u srednjoj školi završili svaki razred sa prosjekom 5,0,

3) da pripadaju porodicama poginulih i nestalih boraca ili porodicama ratnih

vojnih invalida od I do VI kategorije invalidnosti,

4) da pripadaju porodici sa četvoro i više djece,

5) da su bez oba roditelja,

6) da su lica sa smetnjama u razvoju,

7) da su pod starateljstvom Centra za socijalni rad i

8) da su studenti iz reda romske populacije.

Zahtjevi za dodjelu stipendije podnose se u Šalter sali Gradske uprave Grada Prnjavor i dostavljaju se Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti. Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 A) učenici srednjih škola:

 • uvjerenje o upisu školske 2023/2024. godine,
 • uvjerenje o prebivalištu na području grada Prnjavor, ne starije od 6 mjeseci,
 • ovjerena kopija svjedočanstva za prethodnu školsku godinu,
 • ovjerena izjava da nije korisnik stipendije iz drugih izvora stipendiranja,
 • dokaz da pripada porodici RVI od I do VI kategorije invalidnosti,
 • dokaz da je pod starateljstvom Centra za socijalni rad Prnjavor,
 • dokaz da je učenik bez oba roditelja,
 • dokaz da je lice sa smetnjama u razvoju,
 • dokaz da je dijete čija su oba roditelja nezaposlena (Potvrda sa Biroa),
 • dokaz da je dijete bez jednog roditelja (Izjava o zajedničkom domaćinstvu ili izvod iz MKU) i
 • dokaz da je dijete iz porodice sa četvoro i više djece (Potvrda Udruženja ili izvod iz MKR za braću i sestre).

 B) studenti prve godine studija:

 • uvjerenje o upisu akademske 2023/2024. godine,
 • ovjerene kopije svjedočanstva iz svih razreda srednje škole,
 • dokaz o proglašenju učenikom generacije u srednjoj školi,
 • ovjerena kopija indeksa,
 • uvjerenje o prebivalištu na području grada Prnjavor, ne starije od 6 mjeseci,
 • ovjerena izjava da nije korisnik stipendije iz drugih izvora stipendiranja,
 • dokaz da pripada porodici poginulog/nestalog borca ili RVI od I do VI kategorije invalidnosti,
 • dokaz da je student bez oba roditelja,
 • dokaz da su lica sa smetnjama u razvoju,
 • dokaz da su pod starateljstvom Centra za socijalni rad
 • dokaz da pripada porodici sa četvoro i više djece (Potvrda Udruženja ili izvod iz MKR za braću i sestre) i
 • dokaz da je student iz reda romske populacije (Izvod iz MKR).

V) studenti druge i viših godina studija:

 • uvjerenje o upisu akademske 2023/2024. godine,
 • ovjerena kopija indeksa,
 • uvjerenje o prosjeku ocjena, osim za studente koji pripadaju porodici poginulog ili nestalog borca ili RVI od I do VI kategorije, studente koji pripadaju porodici sa četvoro i više djece, kao i studenata iz reda romske populacije.
 • uvjerenje o prebivalištu na području grada Prnjavor, ne starije od 6 mjeseci,
 • ovjerena izjava da nije korisnik stipendije iz drugih izvora stipendiranja,
 • ovjerena izjava da student nije obnavljao više od jedne godine u toku studija, a za studente koji su djeca poginulih i nestalih boraca ili RVI od I do VI kategorije, te studente koji pripadaju porodici sa četvoro i više djece, ovjerena izjava da nisu obnavljali godinu više od dva puta u toku studija.
 • dokaz da pripada porodici poginulog/nestalog borca ili RVI od I do VI kategorije,
 • dokaz da pripada porodici sa četvoro i više djece (Potvrda Udruženja ili izvod iz MKR za braću i sestre) i
 • dokaz da je student iz reda romske populacije (Izvod iz MKR).

Studenti koji studiraju na nekoj od visokoškolskih ustanova u inostranstvu dužni su dostaviti prevedenu i ovjerenu dokumentaciju iz koje se nedvosmisleno može utvrditi koja su godina studija i koji fakultet. U protivnom, prijava će se smatrati nepotpunom.

Obavještavaju se podnosioci zahtjeva da uz zahtjev dostave jasno vidljivu fotokopiju tekućeg računa, i to punoljetni na lično ime, a maloljetni na ime zakonskog zastupnika.

Svi dokazi iz Javnog poziva dostavljaju se na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

Javni poziv za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku 2023/2024. godinu objavljen je 28.11.2023. godine i traje trideset dana od dana objavljivanja, odnosno, zaključno sa 28.12.2023. godine. Naknadno predate i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon broj: 051/663-740, lokal 212.

JAVNI POZIV – STIPENDIJE 2023/2024.

OBAVJEŠTENjE O ODLASKU NA 90. MEĐUNARODNI POLjOPRIVREDNI SAJAM U NOVI SAD

Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Gradske uprave grada Prnjavora obavještava poljoprivredne proizvođače sa područja grada Prnjavora, koji su registrovali svoja poljoprivredna gazdinstva putem Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF) u skladu sa Uredbom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar korisnika podsticajnih sredstava, da organizuje jednodnevni odlazak na 90. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novi Sad.

Odlazak na sajam planiran je za 21.05.2023. godine (nedjelja), sa polaskom u 02,00 časova sa Trga srpskih boraca u Prnjavoru. Povratak sa sajma je isti dan u 16,00 časova sa centralnog parkinga sajma.

Planirani putni pravac odlaska je Prnjavor – Modriča – Rača – Novi Sad sa povratkom istim putnim pravcem.

Zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu se javiti lično u kancelarije Odjeljenja ili putem kontakt telefona 051/660-860.

BIRAMO NAJUREĐENIJE DVORIŠTE

Grad Prnjavor pokreće akciju „Biramo najuređenije dvorište“, a sugrađani prijave mogu poslati do 30. juna.

Komisija formirana od strane Gradske uprave Prnjavor biraće najuređenije privatno dvorište, najuređenije dvorište javnih ustanova, organizacija i privatnih subjekata, najuređenije dvorište zajednice etažnih vlasnika, najuređeniji balkon i najuređenije domaćinstvo na selu.

Zainteresovani građani mogu se prijaviti putem viber broja 065/835-826 ili imejla: [email protected]  na način, da pošalju prijavu koja će sadržavati: ime i prezime fizičkog lica/naziv organizacije koje se prijavljuje, adresu i kontakt broj.

Nakon isteka roka za prijavu, komisija će obići lokacije prijavljenih kandidata i donijeti odluku, a kriteriji prilikom odabira su: održavanje i njegovanje biljaka i zemljišta, vrijednost biljnog pokrova, estetski ugođaj i ambijent, uloženi trud i kreativnost, ukupno idejno i hortikulturno rješenje.

U posebnoj kategoriji „Najuređenije po glasovima publike“, građani će putem društvene mreže Fejsbuk imati priliku da izaberu svog favorita, od ukupnog broja prijavljenih kandidata.

ČESTITKA POVODOM KURBAN BAJRAMA

Gradonačelnik Darko Tomaš i predsjednik Skupštine grada, Željko Simić uputili su najiskrenije čestitke, Medžlisu islamske zajednice Prnjavor i svim vjernicima islamske vjeroispovijesti povodom nastupajućeg Kurban bajrama, uz želju da Bajram obilježe radosni trenuci porodičnog okupljanja, a bajramsku radost podijelite sa vama dragim prijateljima i komšijama.

“Neka vam ovaj veliki praznik kao simbol požrtvovanja donese mir, toleranciju, medusobno uvažavanje i razumijevanje, jer nas veliki praznici uvijek podsjećaju upravo na istinske vrijednosti”, navodi se u zajedničkoj čestitki.

OBILjEŽAVANjE 50 GODINA SARADNjE PRNjAVORA I BOLESLAVIECA

U povodu obilježavanja 50. godišnjice bratimljenja Prnjavora i Boleslavieca, u nedjelju, 16. juna na Trgu srpskih boraca biće održana kulturno – zabavna manifestacija sa početkom u 17.30 časova.

U  programu učestvuju: Muzička škola „Konstantin Babić“ Prnjavor, Opštinski bas orkestar Boleslavies, GKUD „Pronija“, Prnjavor, Studio savremenog plesa „Centra za kulturu“ Boleslaviec, KUD „Hakija Tabaković“ Lišnja, KUD „Boleslaviec“, Boleslaviec, UKUD „Taras Ševčenko“ Prnjavor i Vokalno instumentalni ansambl „Sukopa 2“.

Na platou ispred robne kuće “Prima” biće postavljeni štandovi sa tradicionalnim jelima domaće kuhinje, a programu će prethoditi defile svih učesnika od JU “Centar za kulturu i turizam” do gradskog trga.

Dan ranije, u subotu, 15. juna biće upriličena svečana akademija u Centru za kulturu i turizam, a na gradskom trgu od 21.00 čas biće održan muzički koncert.

Krajem maja mjeseca, 50. godišnjica bratimljenja Prnjavora i Boleslavieca obilježena je i u Boleslaviecu, a delegaciju grada Prnjavor predvodio je gradonačelnik Darko Tomaš, koji ističe da su ovih 50 godina samo početak uspješne i dugotrajne saradnje.

“Prnjavor je uvijek nastojao ostvariti saradnju i pobratimstvo sa bar jednim gradom odakle potiče naše najbrojnije nacionalne manjine, Ukrajinci, Poljaci, Česi i Italijani, a prvi pobratimski odnosi su uspostavljeni upravo sa Boleslaviecom 1974. godine”, rekao je Tomaš.

U povodu obilježavanja 50. godišnjice Prnjavora i Boleslavieca, u Prnjavoru će tokom vikenda boraviti delegacija grada Boleslaviec koju će predvoditi gradonačelnik Piotr Roman.

PRIVREMENA OBUSTAVA SAOBRAĆAJA

Odjeljenje za stambeno komunalne poslove i investicije Gradske uprave Grada Prnjavor obavještava javnost da će u povodu održavanja manifestacije “50. godina bratimljena Prnjavora i Boleslavieca“, u nedjelju, 16. juna biti privremeno obustavljen saobraćaj u ulici Trg srpskih boraca, od 17.30 časova do 21.00 čas, dok će parking na Trgu srpskih boraca biti zatvoren od četvrtka, 13. juna od 13.00 časova, do nedjelje, 16. juna 2023. godine do 24.00 časa.

OBAVJEŠTENjE ZA RODITELjE DJECE KOJA POHAĐAJU ŠKOLU VAN TERITORIJE GRADA PRNjAVOR

Obavještavaju se roditelji učenika čije je prebivalište na području grada Prnjavor, a koji pohađaju osnovnu školu na teritoriji druge jedinice lokalne samouprave (od 5. do 9. razreda), da je potrebno da se jave u Gradsku upravu Grada Prnjavor, Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti, radi evidentiranja i prikupljanja podataka za nabavku besplatnih udžbenika za školsku 2024/2025. godinu. Roditelji se mogu javiti lično u prostorije Odjeljenja, na adresi Svetog Save 10 Prnjavor, ili putem telefona 051/663-740, lokal 212, svaki radni dan od 07 do 15 časova, najkasnije do 30. juna tekuće godine.

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA ZA DODJELU NAGRADE UČENICIMA OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA KOJI SE ŠKOLUJU VAN TERITORIJE GRADA PRNjAVOR

Na osnovu člana 8. Pravilnika o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola („Službeni glasnik Grada Prnjavor“, broj 11/24), gradonačelnik Grada Prnjavor objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavljanje prijava za dodjelu nagrade učenicima osnovnih i srednjih škola koji se školuju van teritorije grada Prnjavor

            Pozivaju se učenici sa prebivalištem na području grada Prnjavor a koji pohađaju osnovnu i srednju školu van teritorije grada Prnjavor da podnesu prijavu za nagrađivanje ukoliko su u školskoj 2023/2024. godini proglašeni za:

 • učenika generacije osnovne škole,
 • učenika vukovca u osnovnoj školi,
 • učenika generacije srednje škole ili
 • učenika vukovca u srednjoj školi

Na nagradu imaju pravo i učenici koji su ostvarili jedno od prva tri mjesta na republičkim takmičenjima kao i takmičenjima višeg ranga, iz nekog od nastavnih predmeta, sportskih i drugih takmičenja koja organizuju Republički pedagoški zavod i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske.

Prijave za dodjelu nagrade podnose se u Šalter sali Grada Prnjavor i dostavljaju Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti.

Uz prijavu koja sadrži osnovne podatke o učeniku (ime, prezime, ime roditelja, kontakt telefon, naziv i mjesto škole,) potrebno je priložiti dokumentaciju kojom se dokazuje uspjeh i to:

 • dokaz o postignutom odličnom uspjehu tokom svih godina školovanja, odnosno Vukova diploma,
 • dokaz o proglašenju učenikom generacije,
 • kopiju diplome o ostvarenom uspjehu (republičko takmičenje ili takmičenje višeg ranga) ili druga dokumenta iz kojih se nedvosmisleno vidi da su ostvarili uspjeh koji odgovara uslovima Javnog poziva.

Pored navedene dokumentacije potrebno je priložiti i Uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 6 mjeseci.

Javni poziv za dodjelu nagrada učenicima objavljen je 10.06.2024. godine i traje 10 (deset) dana od dana objavljivanja. Naknadno predate i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon broj: 051/663-740, lokal 212.

Javni poziv za učenike 2024.

OBAVJEŠTENjE

JU Centar za socijalni rad Prnjavor obavještava roditelje učenika od petog do devetog razreda osnovnih škola koji su korisnici prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica i prava na ličnu invalidninu u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, da Ministarstvo prosvjete i kulture planira da za navedene učenike obezbijedi besplatne udžbenike za školsku 2024/2025 godinu.

Iz ove ustanove pozivaju roditelje, da najkasnije do 14.06.2024. godine školskoj ustanovi koje njihovo dijete pohađa dostave dokaze da je dijete korisnik prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica ili prava na ličnu invalidninu (kopija rješenja o priznatom pravu ili potvrda  iz JU Centra za socijalni rad Prnjavor).

 

 

SPOJIMO DJECU SA KOSOVA I METOHIJE I DJECU REPUBLIKE SRPSKE

Obavještavaju se privredni subjekti, udruženja građana, kao i pojedinci, da će Grad Prnjavor i ove godine učestvovati u projektu „Spojimo djecu sa Kosova i Metohije i djecu Republike Srpske“. U skladu s tim, grupa od 30-oro djece, uzrasta od 10 do 15 godina, boraviće na području grada Prnjavor u periodu od 22.06. do 29.06.2024. godine.

Ukoliko postoji zainteresovanost privrednih subjekata ili pojedinaca da se na bilo koji način uključe u ovaj humanitarni projekat, potrebno je da se do 18.06. jave u Gradsku upravu Grada Prnjavor, Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti, radi razmatranja mogućnosti uvrštavanja u Plan aktivnosti tokom boravka djece sa Kosova i Metohije. Kontakt telefon 051/663-740, lokal 212“.

OBAVJEŠTENjE ZA ODLAZAK U BEOGRAD

Obavještavaju se građani da Gradska uprava Prnjavor organizuje besplatan odlazak na SVESRPSKI SABOR koji će se održati u Beogradu, na Trgu Republike, u subotu 08.06.2024. godine sa početkom u 17 časova. Dolazak na mjesto održavanja je planiran od 15 časova. Građani zainteresovani za prisustvo događaju trebaju se obavezno prijaviti na telefon 051/660-674 do 07.06.2024. godine do 12 časova ili u Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu.