ODRŽAN SASTANAK PREDSTAVNIKA ŠKOLE, GRADSKE UPRAVE I PRIVREDNIH SUBJEKATA U CILjU UNAPREĐENjA SARADNjE I DUALNOG OBRAZOVANjA

U svrhu daljeg unapređenja saradnje škole sa privrednim subjektima sa područja Prnjavora i sa gradskom upravom, a na programima razvoja sistema dualnog obrazovanja koje provodi Regionalni investicioni fond( eng: Regional Challenge Fund) zemalja zapadnog Balkana, danas je u prostorijama JU CSŠ “Ivo Andrić” Prnjavor održan prvi konsultativni sastanak predstavnika škole, gradske uprave i nekoliko privrednih subjekata sa teritorije naše lokalne zajednice. Predstavnici preduzeća: “Armako”, ” Topinoks”, “Topling” i “Ferostil-Mont” su upoznati sa aktivnostima koje provodi gore navedeni fond kroz pozive za dodjeljivanje bespovratnih sredstava konzorcijumima koji se sastoje od škole kao nosioca budućeg projekta i partnerskih preduzeća, uz podršku lokalnih vlasti i resornog ministarstva.

Privrednici su iskazali zainteresovanost za učešće u projektu čijom eventualnom uspješnom realizacijom bi po završetku projekta dobili obučenu radnu snagu koja im je potrebna za poslovne aktivnosti, a škola bi sa svoje strane znatno poboljšala materijalno tehničke uslove i osavremenila odvijanje praktične nastave za uključena zanimanja, a sve u skladu sa zahtjevima modernog tržišta rada. Napominjemo da će u svim predstojećim aktivnostima biti izuzetno značajna i obećana pomoć i podrška gradskih organa Grada Prnjavor.

izvor: JU Centar srednjih škola “Ivo Andrić” Prnjavor

OTVOREN JAVNI POZIV ZA PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRERADU I MARKETING POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA

Obavještavamo sve zainteresovane da je od danas, 20.04.2023, otvoren Javni poziv za podršku investicijama u preradu i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, koji se finansira u okviru projekta EU4Agri.

Poziv je otvoren do 20. juna 2023. godine do 23.59 časova.

Opšti cilj poziva je unaprijeđenje prerađivačkog procesa i marketinga u poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji.

Na predmetni poziv mogu se prijaviti preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja preduzeća, te svi projekti koji se isključivo odnose na proizvodnju proizvoda za ljudsku prehranu.

Ukupan budžet Poziva iznosi 2 miliona KM, dok se iznos bespovratnih sredstava po projektu kreće od 30.000 do 350.000 KM.

Detaljne informacije o pozivu dostupne su OVDJE.

Molimo aplikante iz Republike Srpske da na imejl [email protected] potvrde prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva.

SERVISNE INFORMACIJE ZA 13.03.2023. GODINU

SERVISNE INFORMACIJE ZA 13.03.2023. GODINU

POLICIJSKA STANICA: U protekla 24 časa dogodile su se dvije saobraćajne nezgode, jedna u naseljenom mjestu Donji vijačani, a druga u naseljenom mjestu Vučijak. U oba slučaja je sve prošlo uz materijalnu štetu, na sreću bez povrijeđenih lica.

TERITORIJALNA VATROGASNO-SPASILAČKA JEDINICA: U protekla 24 časa nije bilo intervencija.

JZU DOM ZDRAVLjA PRNjAVOR – HITNA POMOĆ: U protekla 24 časa obavljeno je 83 pregleda pacijenata.

KP „VODOVOD“ a.d. PRNjAVOR: Uredno snabdijevanje vodom. Nema planskih isključenja.

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA: Za danas su najavljena planska isključenja struje zbog radova na nisko naponskoj mreži i to:

 • 09.00 – 15.00 Ratkovac, Galjipovci, Čorle, Srpovci, Lišnja i Mravica,
 • 09.00 – 12.00 Vršani, trafo stanica Jarevac,
 • 12.00 – 14.00 Mlinci,
 • 09.00 – 12.00 Štrpci, trafo stanica Begovci i
 • 12.00 – 14.00 Štrpci, trafo stanica Muse.

 

www.prnjavorlive.info

JAVNI OGLAS ZA IMENOVANjE TRI ČLANA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE PRNjAVOR

Na osnovu člana 2.12 stav 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 04/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22 i 67/22), člana 7. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broju, imenovanju, obuci i razrješenju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 67/21, 73/21, 1/22 i 13/22), člana 37. Statuta opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, br. 15/17 i 12/18) i člana 1. Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje tri člana Opštinske izborne komisije Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 30/22), Skupština opštine Prnjavor, raspisuje 

JAVNI OGLAS

za imenovanje tri člana Opštinske izborne komisije Prnjavor

            I Raspisuje se Javni oglas za imenovanje tri člana Opštinske izborne komisije Prnjavor. U Opštinsku izbornu komisiju Prnjavor imenuju se predsjednik i dva člana.

Kod izbora za članove Opštinske izborne komisije Prnjavor vodiće se računa, u smislu člana 2.14. Izbornog zakona BiH:

1) da sastav Opštinske izborne komisije odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, vodeći računa o poslednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou,

2) da sastav Opštinske izborne komisije odražava ravnopravnu zastupljenost polova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini.

II Nadležnost Opštinske izborne komisije regulisana je Izbornim zakonom BiH, Izbornim zakonom Republike Strpske i odgovarajućim podzakonskim propisima.

III Mandat

1) Mandat članova Opštinske izborne komisije traje sedam godina i teče od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije na rješenje Skupštine opštine Prnjavor o imenovanju članova Opštinske izborne komisije.

2) Članovi Opštinske izborne komisije ne zasnivaju radni odnos.

3) Članovi Opštinske izborne komisije imaju pravo na mjesečnu naknadu u skladu sa Zakonom i Odlukom o visini naknade za rad članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u BiH.

IV  Opšti i posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju

Opšti uslovi:

1) da ima pravo glasa,

2) da je lice sa odgovarajućom stručnom spremom i iskustvom u sprovođenju izbora.

Posebni uslovi:

1) da ima prebivalište na području opštine Prnjavor,

2) da ima završen fakultet, VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ETCS i

3) da posjeduje iskustvo u sprovođenju izbora:

 1. članstvo u izbornoj komisiji i
 2. članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH.

V Sukob interesa.

1) U smislu člana 2.3. i 1.8. stav 6.  Izbornog zakona Bosne i Hercegovine za člana Opštinske izborne komisije ne može se kandidovati lice:

 1. 1. koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH,
 2. 2. koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora),
 3. 3. koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4. Izbornog zakona BiH,
 4. 4. koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti,
 5. 5. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u poslednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke,
 6. koje obavlja izvršnu funkciju, kako je utvrđeno odredbama člana 1.8 satv 6. Izbornog zakona BiH, odnosno lice koje je na dužnost imenovao Savjet ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, kantonalna vlada i skupština opštine.

2) U smislu člana 2.12 stav 7. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine član Izborne komisije ne može biti zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže.

3) Član izborne komisije može biti predsjednik ili sudija redovnog suda, sekretar skupštine opštine, lica profesionalno zaposlena u opštinskim organima uprave i druga lica, ako ispunjavaju uslove određene članom 2.2 Izbornog zakona BiH, a nemaju smetnji iz člana 2.3 Izbornog zakona BiH.

VI Potrebna dokumenta

Prijava na Javni oglas sadrži prijavni obrazac sa kontakt podacima podnosioca prijave, listom dostavljenih dokumenata i svojeručni potpis podnosioca prijave, i dokumente o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj kopiji, i to:

1) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

2) izvod iz matične knjige rođenih,

3) obrazac PBA-3 o prebivalištu (ne stariji od tri mjeseca od dana izdavanja od strane nadležnog organa),

4) dokaz o stručnoj spremi – ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi, nostrifikovanu-priznatu diplomu ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, uključujući i diplome stečene nakon 06.04.1992. godine, u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ, a u skladu sa propisima nadležnog organa koji vrši nostrifikaciju priznavanje inostranih diploma,

5) dokaz o posjedovanju iskustva u sprovođenju izbora (dokaz o posjedovanju izbornog iskustva mora sadržavati podatke o nazivu izborne komisije i mandatnom periodu, odnosno vrsti i godini izbora i nazivu biračkog mjesta u kojem je kandidat bio član biračkog odbora, te podatak da je imenovani kandidat bio angažovan u radu biračkog odbora i obavljao tu dužnost),

6) dokaz o naučnom zvanju i/ili položenom pravosudnom ispitu i/ili nosiocu pravosudne funkcije i/ili prisustvu obukama u organizaciji Centralne izborne komisije BiH (član 10. stav 7. tačka a) Uputstva propisano je dodatno bodovanje po osnovu stručne spreme kandidata koji su pravni stručnjaci sa iskustvom u sprovođenju izbora i/ili izborni stručnjaci),

7) svojeručno potpisanu i kod nadležnog organa ovjerenu izjavu o nacionalnom izjašnjenju kandidata sa posljednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini,

8) svojeručno potpisanu i kod nadležnog organa ovjerenu izjavu da se na njega ne odnose odredbe člana 2.3 Izbornog zakona BiH,

9) svojeručno potpisanu i kod nadležnog organa ovjerenu izjavu kandidata da ne obavlja izvršnu funkciju kako je to utvrđeno odredbama člana 1.8 stav 6. Izbornog zakona BiH,

10) svojeručno potpisanu i kod nadležnog organa ovjerenu izjavu kandidata da nije lice obuhvaćeno članom 2.12 stav 7. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine,

11) popunjen upitnik Centralne izborne komisije.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog oglasa Komisija za provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje tri člana Opštinske izborne komisije Prnjavor obaviće intervju o čemu će kandidati, pisanim pozivom biti obaviješteni najkasnije tri dana prije održavanja intervjua, na adresu koju su naznačili u prijavi.

Centralna izborna komisija sačinjava listu pitanja iz četiri različite oblasti  zakonodavstva i izbornog procesa, za intervju sa kandidatima bez odgovora na pitanja, koja je dostupna na internet stranici Centralne izborne komisije bosne i Hercegovine.

Imajući u vidu ovlašćenja ombudsmana, koja proističu iz člana 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), dokumenti koji budu dostavljeni uz prijavu neće biti vraćeni kandidatima.

VII Rok i mjesto objavljivanja i podnošenja prijava

1) Javni oglas objaviće se u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Euroblic“.

2) Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana posljednjeg objavljivanja Javnog oglas u jednom od glasila iz tačka 1) poglavlja VII.

3) Javni oglas će se objaviti i na zvaničnoj internet stranici Opštine Prnjavor (www.opstinaprnjavor.net), ali se ta objava neće računati u rokove za prijavljivanje kandidata.

4) Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

5) Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično  u šalter salu Opštinske uprave opštine Prnjavor (Ul. Karađorđeva, broj 2) ili putem pošte na adresu: Skupština opštine Prnjavor, Ulica Svetog Save, br. 10, 768430 Prnjavor, sa naznakom „Komisija za provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje tri člana Opštinske izborne komisije Prnjavor“.

Prijavni obrazac, obrasci izjava iz poglavlja VI tačke: 7, 8, 9. i 10. i Upitnik o podacima kandidata mogu se preuzeti u šalter sali Opštinske uprave opštine Prnjavor ili u nastavku teksta

Prijavni obrazac za člana Opštinske izborne komisije Prnjavor

Izjava o nacionalnom opredjeljenju 

Izjava / član 2.3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine 

Izjava / član 1.8 stav 6. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine 

Izjava / član 2.12 stav 7. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine 

Upitnik o podacima kandidata 

JAVNI POZIV ZA ANGAŽOVANjE LICA KOJA ĆE VRŠITI USLUGU ANKETIRANjA

Na osnovu člana 59. zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 3. Odluke o ispitivanju zadovoljstva građana radom Opštinske uprave i Skupštine opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 32/17), načelnik opštine Prnjavor raspisuje:

JAVNI POZIV

za angažovanje lica koja će vršiti uslugu anketiranja

Pozivaju se zaiteresovana lica sa područja opštine Prnjavor da podnesu prijavu za vršenje uslugu anketiranja u cilju ispitivanja zadovoljstva građana radom opštinske uprave i Skupštine opštine Prnjavor za 2022. godinu.

Uslovi:

 • Da je lice punoljetno;
 • Da je državljanin Republike Srpske, Bih;
 • Da ima prebivalište na području opštine Prnjavor
 • Da je lice završilo obuku za anketiranje.

Potrebna dokumentacija:

 • Ovjerena kopija lične karte,
 • Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, BiH;
 • Uvjerenje (dokaz) o završenoj obuci za anketiranje.

Prijave dostaviti na adresu: Opštinska uprava opštine Prnjavor, ulica Karađorđeva broj 2, Prnjavor u roku od 5 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Prijave na Javni poziv se primaju od 25.11.2022. godine do 30.11.2022. godine.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU BUDžETA OPŠTINE PRNjAVOR ZA 2023. GODINU

Na osnovu člana 84. Statuta opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 15/17 i 12/18), člana 206. Poslovnika o radu Skupštine opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 21/17, 23/17 i 32/17), i Zaključka Skupštine opštine Prnjavor br: 01-022-190/22 od 15.11.2022. godine, načelnik opštine upućuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU BUDžETA

 OPŠTINE PRNjAVOR ZA 2023. GODINU

Pozivamo budžetske korisnike, predstavnike savjeta mjesnih zajednica, javnih preduzeća i ustanova, udruženja građana i sve zainteresovane građane opštine Prnjavor, da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi o Nacrtu budžeta opštine Prnjavor za 2023. godinu, koja će biti održana u četvrtak,  24. novembra 2022. godine sa početkom u 19 h u prostorijama Javne ustanove Centar za kulturu.

Zainteresovani građani uvid u dokument mogu izvršiti u nastavku obavještenja, ili neposredno u šalter sali i mjesnim kancelarijama Opštinske uprave, kao i u Odjeljenju za finansije (kancelarija br. 19 u vremenu od 07 – 15h) svakim radnim danom, počev od 17.11.2022. godine do 24.11.2022. godine.

Sve primjedbe, prijedloge i sugestije građani mogu dostaviti putem imejla [email protected] do dana održavanja javne rasprave ili na javnoj raspravi. Zainteresovanim građanima omogućeno je i onlajn učešće na javnoj raspravi putem elektronske platforme „ECITIZEN“ registracijom na sledećem linku: https://ecitizen.ba/prnjavor/home. Aplikacija je dostupna i za mobilne uređaje putem Google Play i App Store.

BUDžET ZA GRAĐANE za 2023. godinu 

TABELARNI PRIKAZ Nacrta budžeta opštine Prnjavor za 2023. godinu 

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O USVAJANjU STRATEGIJE RAZVOJA OPŠTINE PRNjAVOR ZA PERIOD 2022. – 2028. GODINA

Nacrt Odluke o usvajanju Strategije razvoja opštine Prnjavor za period 2022. – 2028. godina bio je predmet javne rasprave, koja je održana juče u Centru za kulturu. Javna rasprava počela je uvodnim izlaganjem o metodologiji izrade nacrta dokumenta, a potom su, u formi prezentacije, predstavljeni najvažniji dijelovi strategije. Nakon prezentacije prisutnim građanima je omogućeno da iznesu svoje prijedloge i sugestije u vezi nacrta dokumenta.
Osim na javnoj raspravi, primjedbe, prijedloge i sugestije građani su mogli dostaviti i putem e-mail adrese: [email protected] i lično uvidom u dokument u mjesnim kancelarijama i u Šalter sali opštine, do dana održavanja javne rasprave.

OTVOREN JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA UNAPREĐENjE RESURSNE EFIKASNOSTI I CIRKULARNIH LANACA VRIJEDNOSTI U POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM SEKTORU

Obavještavamo javnost da je otvoren Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za unapređenje resursne efikasnosti i cirkularnih lanaca vrijednosti u poljoprivredno-prehrambenom sektoru koji se finansira u okviru projekta EU4Agri-Recovery.

Krajnji rok za podnošenje koncepta projekta je 14. oktobar 2022. godine do 17:00 časova.

Cilj Javnog poziva je podrška poslovnim subjektima u poljoprivredno-prehrambenom sektoru koji žele svoje poslovanje da usmjere na resursno efikasnu i čistiju proizvodnju putem zelenih, digitalnih i cirkularnih poslovnih modela u cilju postizanja održive poljoprivrede, kontrolisane upotrebe prirodnih resursa i uvođenja dobrih praksi.

Na javni poziv mogu se prijaviti mikro, mala i srednja preduzeća, preduzetnici i zadruge koja se bave preradom poljoprivrednih proizvoda ili primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.

Ukupan budžet Poziva iznosi 2,8 milion KM, dok se iznos bespovratnih sredstava po projektu kreće od 20.000 – 80.000 KM.

Detaljne informacije dostupne su OVDJE.

Mole se aplikanti iz Republike Srpske da na mejl [email protected] potvrde prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva.

PROGRAM PODRŠKE ŽENSKIM BIZNISIMA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI ZA PRODAJU NA AMERIČKOM TRŽIŠTU

WEXPORT FOOD (Žene u izvozu hrane) je specijalan program podrške ženskim biznisima u prehrambenoj industriji zemalja Zapadnog Balkana usmeren ka unapređenju konkurentnosti i prodaje na tržištu Sjedinjenih Američkih Država.

Kompanija Filly Foods LtD.  specijalizovana za prodaju etno, visoko-kvalitetne i premijum hrane sa sedištem u Vašingtonu, Sjedinjene Američke Države, u okviru aktivnosti: “Podrška elektronskoj prodaji u SAD za žene preduzetnice u prehrambenoj industriji sa Zapadnog Balkana” raspisuje konkurs za izbor 11 ženskih kompanija u prehrambenoj industriji čiji će odabrani proizvodi biti uvršteni na elektronske platforme za prodaju hrane u SAD.

Aktivnost umerena ka jačanju konkurentnosti ženskih biznisa u prehrambenoj industriji i unapređenju prodaje njihovih proizvoda na tržištu Sjedinjenih Američkih Država organizuje se u okviru regionalnog CATALYZE Programa za podsticanje rasta i razvoja MSP. Program realizuje Palladium International grupa uz finansijska sredstva Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Detalje programa i instrukcije za prijavu možete vidjeti OVDJE.

ODRŽAN ZAVRŠNI SASTANAK OPŠTINSKOG RAZVOJNOG TIMA U VEZI IZRADE STRATEGIJE

 

Danas je održan završni sastanak Opštinskog razvojnog tima, u vezi izrade “Strategije razvoja opštine Prnjavor za period 2022-2028. godina”. Na sastanku je predstavljen nacrt kompletnog dokumenta, sa utvrđenim strateškim ciljevima, prioritetima, mjerama i ključnim strateškim projektima. Nacrt je rađen proteklih 10 mjeseci, uz učešće ljudi iz javnog, privrednog, kulturnog, sportskog i drugih sektora naše opštine. U proceduri donošenja ovog dokumenta naredni korak je usvajanje nacrta strategije na sjednici Skupštine opštine Prnjavor, nakon čega nacrt ide na javnu raspravu i na kraju u formi prijedloga na usvajanje na skupštinsku sjednicu.

Prema Zakonu o strateškom planiranju i upravljanju razvojem u Republici Srpskoj, prije slanja nacrta na usvajanje na sjednicu Skupštine opštine Prnjavor, potrebno je objaviti isti na zvaničnoj opštinskoj internet stranici, kako bi svi stanovnici imali priliku da vide dokument i da daju svoje mišljenje i sugestije. Pozivamo sve zainteresovane stanovnike opštine da nam eventualne sugestije, primjedbe, mišljenja na osnovu kojih bi trebalo dopuniti/izmjeniti dokument Nacrt Strategije razvoja opštine Prnjavor 2022-2028. godina, dostave na imejl: [email protected] ili na broj telefona 051/660-152 ili lično u staroj zgradi Opštine Prnjavor, Odsjek za razvoj, kancelarija 44. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem navedenih kontakata.