Na osnovu člana 142. stav (7) Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19) i člana 7. stav (3) Pravilnika o vršenju tehničkog pregleda objekta i osmatranju tla i objekata u toku njihove upotrebe („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 100/13), Odjeljenje za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Prnjavor, objavljuje

JAVNI   KONKURS

ZA PODNOŠENjE PRIJAVA ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJA ZA TEHNIČKI PREGLED OBJEKATA

IZGRAĐENIH NA PODRUČJU GRADA PRNjAVOR

I

Pozivamo zainteresovana fizička i pravna lica da podnesu prijave za učešće u radu Komisija za tehnički pregled objekata izgrađenih na području grada Prnjavor i to iz sljedećih oblasti i struka:

  • arhitekture,
  • građevinarstva,
  • elektrotehnike,
  • mašinstva i
  • saobraćaja.

II

Na javni konkurs mogu se prijaviti pravna i fizička lica odgovarajuće struke sa jednom od licenci izdatih od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, i to: licencom za reviziju tehničke dokumentacije, licencom za izradu tehničke dokumentacije i licencom za izvođenje radova koji su predmet tehničkog pregleda.

III

 Lica koja budu ispunila uslove javnog konkursa, učestvovaće u radu Komisije za tehnički pregled objekata, koju rješenjem formira organ Gradske uprave nadležan za izdavanje graeđvinskih i upotrebnih dozvola. Stručna komisija se sastoji od najmanje tri člana, a broj članova i njihov sastav zavisi od vrste i složenosti objekta i vrste radova koji su predmet tehničkog pregleda. Članovi stručne komisije u svakom pojedinačnom predmetu imenuju se sa liste pravnih i fizičkih lica koja će biti objavljena po zaključenju ovog javnog konkursa.

IV

 Uz prijavu na javni konkurs neophodno je navesti tačnu adresu i opštinu/grad stanovanja/sjedišta, broj telefona, naziv poslovne banke i broj transakcijskog računa.

  1. Fizička lica su uz prijavu dužna dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o stečenom visokom obrazovanju,

b) ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

v) ovjerenu fotokopiju odgovarajuće licence iz tačke II javnog konkursa,

g) ovjerenu fotokopiju lične karte i

d) potpisanu izjavu kojom podnosilac izjavljuje da će blagovremeno pismenim putem obavijestiti Odjeljenje za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Prnjavor o svom izuzeću u slučaju kada bude imenovano, a nalazi se u najbližem srodstvu sa investitorom objekta koji je predmet tehničkog pregleda, da je učestvovalo u građenju objekta, u vršenju stručnog nadzora, da je zaposleno kod organa za izdavanje građevinske dozvole i da je kao stručno lice zaposleno kod izvođača radova, a nije učestvovalo u izgradnji objekta.

  1. Pravna lica su uz prijavu dužna dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a)  ovjerenu fotokopiju izvoda iz sudskog registra,

b) ovjerenu fotokopiju licence iz tačke II javnog konkursa,

v) spisak stalno zaposlenih fizičkih lica u pravnom licu koja mogu biti angažovana za vršenje poslova tehničkog pregleda, potpisan i ovjeren od strane ovlašćenog lica u pravnom licu i ovjerenu kopiju dokumentacije navedenu u tački 1. za ta fizička lica,

g) izjavu, potpisanu i ovjerenu od strane ovlašćenog lica u pravnom licu da će blagovremeno obavijestiti Odjeljenje za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Prnjavor, da protiv pravnog lica nije izrečena zaštitna mjera obavljanja djelatnosti, da nije stavljena van snage ili umanjena licenca, da nije učestvovalo u građenju objekta i u vršenju stručnog nadzora.

V

 Prijave se podnose u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim novinama, neposredno u šalter sali ili poštom na adresu:

Grad Prnjavor

Gradska uprava Grada Prnjavor

Odjeljenje za prostorno uređenje

Karađorđeva broj 2, 78430 Prnjavor

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Javni konkurs objaviće se u dnevnim novinama „EuroBlic“, na internet stranici i na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Prnjavor.

O ispunjenosti uslova za rad u Komisiji za tehnički pregled objekata, odlučiće posebna komisija obrazovana od strane Odjeljenja za prostorno uređenje. 

VI

Nakon komisijskog pregleda i obrade pristiglih prijava, usvojena lista pravnih i fizičkih lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje tehničkog pregleda objekata biće objavljena u „Službenom glasniku Grada Prnjavor“, na internet stranici i na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Prnjavor, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana zaključenja javnog konkursa.

Dokumentacija priložena uz prijavu ostaje u internoj evidenciji organa i ne vraća se podnosiocu.

VII

Lista pravnih i fizičkih lica za učešće u radu Komisija za tehnički pregled objekata važi dvije godine od dana utvrđivanja, nakon čega se ponovno provodi javni konkurs. Kandidati sa liste pravnih i fizičkih lica koji ispunjavaju uslove iz ovog javnog konkursa dužni su, u periodu u kojem budu obavljali poslove tehničkog pregleda objekata, ovom organu blagovremeno prijavljivati sve promjene koje se odnose na adresu, broj telefona i transakcijskog računa, kao i eventualnu privremenu ili trajnu spriječenost za obavljanje navedenih poslova. Članovi Komisije koji budu postupali suprotno odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19), odredbama Pravilnika o vršenju tehničkog pregleda objekta i osmatranju tla i objekata u toku njihove upotrebe („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 100/13) i  rješenju o imenovanju komisije, gube pravo da vrše tehnički pregled objekata i biće skinuti sa liste lica koja ispunjavaju uslove.

 

V.D. NAČELNIK ODJELjENjA                                                                                                                                                                                                        _____________________

                                                                                                                                                                Brano Žunić, dipl. pravnik