Одјељење за просторно уређење Општинске управе општине Прњавор обавјештава јавност да је у току израда Урбанистичког пројекта „Градско језгро“ (измјена V).

Молимо сва заинтересована лица која су власници непокретности на к.ч. 190/2, 290/1, 290/2, 290/3, 290/4, 290/5, 290/6, 290/7, 290/8, 290/9, 290/10, 209/11, 290/13, 290/15, 290/16, 292/1 и 292/3 к.о. Прњавор, које су у обухвату документа просторног уређења, да у складу са чланом 42. Закона  о уређењу простора и грађењу (Сл. гласник РС 40/13, 106/15 и 03/16) у Одјељење за просторно уређење доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима у њиховом власништву. Под неопходним информацијама и подацима подразумијева се опис потреба, могућности, циљева или праваца развоја и слично. Крајњи рок за доставу истих је 15 дана од дана објављивања овог обавјештења.

За све информације грађани се могу обратити у Одјељење за просторно уређење или на контакт телефон 051/660 – 905.