Prema izvještaju Instituta za javno zdravstvo RS od 1. decembra 2016. godine, broj: HH-8690-8695/V/12/2016, ispitivanjem šest uzoraka gradskog vodovoda uzetih dana 22.11.2016. godine, utvrđeno je da svih šest uzoraka, od kojih su 4 uzeta sa tačaka priključenih na vodozahvata Povelič, odgovara odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, u pogledu analiziranih fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara.

Zbog neujednačenosti kvaliteta vode u prethodnom periodu i na osnovu mišljenja Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, voda sa vodozahvata iz akumulacionog jezera Drenova se i dalje smatra zdravstveno nebezbjednom i opasnom po zdravlje ljudi i rješenje broj: 10-510-940/15 od 12.11.2015. godine o zabrani korišćenja vode za piće i pripremu hrane sa navedenog vodozahvata i dalje ostaje na snazi.