Opštinska uprava opštine Prnjavor obavještava sve građane da su dana 21. jula 2016, u Prnjavoru, predstavnici političkih partija, koje će se učestvovati na predstojećim lokalnim izborima, potpisali Pravila ponašanja političkih subjekata u predizbornom i izbornom periodu. Ovaj dokument je plod saradnje Misije OEBS-a u BiH i Stručne službe SO Prnjavor.

Budući da je predizborna kampanja u toku, veoma je važno da se javnost upozna sa navedenim pravilima, kako bi građani i birači mogli ocjenjivati ponašanje političkih subjekata u predizbornom periodu.

PRAVILA PONAŠANjA

POLITIČKIH SUBJEKATA U PREDIZBORNOM I IZBORNOM PERIODU

Ova Pravila se zasnivaju na već postojećim odredbama utvrđenim zakonom i podzakonskim aktima nadležnih organa, a cilj potpisivanja je postavljanje standarda ponašanja u predizbornom/izbornom periodu sa namjerom da se obezbijede uslovi za provođenje slobodnih i demokratskih izbora kao temeljnog principa na kome demokratija počiva.

Etički odbor i politički subjekti – potpisnici ovih Pravila, koji će učestvovati na predstojećim opštinskim izborima obavezuju se na sledehe:

* Da će predizbornu kampanju voditi dostojanstveno u demokratskoj i tolerantnoj atmosferi (poštovanje predizbornih skupova drugih političkih subjekata uz činjenicu da su svi članovi društva ravnopravni i jednaki pred zakonom bez obzira na pol, vjeru ili nacionalnu pripadnost),

* Da će glavni cilj predizborne kampanje biti upoznavanje birača sa sadržajem političkog programa i planovima rada i djelovanja u koliko na izborima dobiju njihovo povjerenje,

* Da će nastojati da glasove birača pribave isključivo ubjedljivom argumentacijom na predizbornim skupovima,

* Da neće uticati na slobodnu izbornu volju birača “kupovinom glasova”,

* Da neće iznositi laži o privatnom životu kandidata i članova porodica političkith stranaka,

* Da u izbornoj trci neće pretjerivati sa lijepljem plakata, i ispisivanjem parola, te da se na bilo koji način neće reklamirati po saobraćjnim znacima na javnim putevima, javnim ustanovama kao ni na drugim zakonom zabranjenim mjestima,

* Da će nastojati da se njihovi članovi, kandidati i simpatizeri uzdržavaju od uklanjanja, oštećenja i uništavanja propagandnog materijala drugih učesnika u predizbornoj kampanji,

* Da će javno publikovati ova Pravila i da će svoje kandidate, članove i simpatizere instruisati u skladu sa preuzetim obavezama,

* Da su saglasni da Etički odbor u toku kampanje i po objavljenim rezultatima opštinskih izbora putem sredstava javnog informisanja obavijesti javnost da li su ova Pravila prekršena, koliko puta i od kog političkog subjekta.