U okviru Projekta banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca za 2017. godinu, Komisija za izbor korisnika banjsko-klimatske rehabilitacije raspisala je javni poziv za podnošenje zahtjeva radi upućivanja 18 ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca sa područja opštine Prnjavor u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove, radi nastavka liječenja i oporavka. Banjsko-klimatsko liječenje, odnosno rehabilitacija odvijaće se u banjsko-klimatskim zdravstvenim ustanovama Republike Srpske i obuhvata: smještaj korisnika, ljekarski pregled prilikom prijema, izradu plana i programa rehabilitacije za svakog korisnika posebno, određivanje fizikalne i balneoterapijske procedure (fizikalne terapije-standarna njega uključuje: hidroterapiju u kadama ili bazenu, 1. elektroproceduru kinezoterapiju (propisane vježbe), termoterapiju), stalni medicinski nadzor, ljekarski pregled na otpustu sa otpusnicom, ishranu od tri obroka primjernog kvaliteta i kvantiteta, ostale vidove rekreacije i turističko-rekreativni sadržaji. Na javni poziv mogu se prijaviti ratni vojni invalidi od 1-4 kategorije invaliditeta i članovi porodica poginulih boraca, dok pravo na banjsku rehabilitaciju u 2017. godini nemaju lica koja su to pravo već koristila po ovom projektu, osim u slučaju ako nema prijavljenih drugih korisnika. Pismeni zahtjevi na objavljeni javni poziv mogu se dostaviti u šalter salu, Opštinske uprave opštine Prnjavor, Karađorđeva broj 2, a rok za dostavljanje zahtjeva je 26. april 2017. godine. Uz pismeni zahtjev potrebno je priložiti: rješenje nadležnog organa o statusu i pripadajućim pravima RVI ili člana porodice poginulog borca, uz uslov da je aktivni korisnik, rješenje nadležnog organa o kategorizaciji borca, izjavu o zajedničkom domaćinstvu, samo za porodice poginulih boraca, ovjerenu od nadležnog organa opštine, kao i nalaz i preporuka nadležne zdravstvene ustanove o neophodnosti banjske rehabilitacije. Nepotpune i neblagovremene zahtjeve Komisija neće razmatrati i kao takve će odbaciti.Na osnovu podnesenih zahtjeva, Komisija će sačiniti Listu izabranih korisnika u skladu sa ovim Projektom i javnim pozivom i to odvojeno za RVI i odvojeno za PPB. Komisija za izbor korisnika banjsko-klimatske rehabilitacije će istaći liste na oglasnim pločama Opštinske uprave opštine Prnjavor i na iste se može podnijeti prigovor u roku od 15 dana od dana isticanja. Komisija će konačne Liste dostaviti Ministarstvu na saglasnost. Nakon dobijanja saglasnosti Komisija će obavijestiti kandidate o mjestu i vremenu, te nazivu zdravstvene ustanove u koju se upućuju. Realizacija Projekta banjske-rehabilitacije trajaće u periodu od 01.04. 2017. godine do  30.09.2017. godine i odvijaće se u smjenama svakih 10 dana po utvrđenim spiskovima korisnika. Pojedinačan boravak korisnika u banjsko-klimatskim ustanovama trajaće 10 dana.