U ime JU OSNOVNA ŠKOLA ”IVO ANDRIĆ” KULAŠI, PRNjAVOR pozivamo sve zainteresovane subjekte da dostave ponudu u postupku dodjele ugovora za usluge organizacije ekskurzije i jednodnevnih izleta. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik BiH,” br.66/16).

Lice koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima je Aleksandra Malić sekretar škole, tel/faks:051/666-118,e-mail adresa: [email protected].

 1. Predmet javne nabavke su usluge organizacije ekskurzije i jednodnevnih izleta u školskoj 2017/2018. godini, u skladu sa Programom izvođenja ekskurzije i jednodnevnih izleta, koji je sastavni dio tenderske dokumentacije kao Aneks 4.

Nabavka je podijeljena na lotove:

LOT 1.- Četvorodnevna ekskurzija (tri noćenja) za učenike XIII i IX razreda (relacija): Kulaši-Stanari-Doboj-Sarajevo-Višegrad-Mokra-Gora-Tara-Oplenac-Beograd-Novi Sad-Bijeljina-Kulaši.

Cijena ponude mora da sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba da plati vršiocu usluga. Cijena uključuje sve troškove prevoza sa 1 autobusom sa odgovarajućim brojem mjesta, troškove smještaja, ishrane učesnika ekskurzije na bazi punog pansiona, plaćene ulaznice za sve destinacije koje se posjećuju, osiguranje, troškove turističkog vodiča, kao i druge troškove predviđene Programom. Cijena se daje za (približno) 19 učenika, a u tu cijenu trebaju biti uključeni i troškovi 2 nastavnika i direktora škole (broj putnika približno: 19+3). Ako se desi da se broj putnika predviđenih tenderskom dokumentacijom smanji, otkaz putovanja za pojedina lica će se izvršiti najmanje 5 dana prije početka putovanja.

Plan noćenja u sljedećim hotelima:

 • Prvi dan noćenje na Tari (hotel ”Braća Sekulić” ili hotel istog ranga);
 • Drugi dan noćenje u Beogradu (hotel Slavija ili hotel istog ranga);
 • Treći dan noćenje u Novom Sadu (hotel ”Novi Sad”  u Novom Sadu (ili hotel istog ranga)

Termini za izvođenje ekskurzije:

 • Prvi termin: od 05. do 26.05. 2018. godine, PRIORITET
 • Drugi termin: od 15.05. do 18.05.2018. godine.

NAPOMENA: Ukoliko nema slobodnih kapaciteta u predviđenim terminima agencije trebaju dostaviti prijedlog slobodnih termina za izvođenje ekskurzije.

Ekskurzija treba da obuhvata:

 • prevoz turističkim autobusom koji ima klima uređaj,
 • tri puna pansiona za sve učesnike ekskurzije (četiri dana),
 • Ručak u Višegradu, ručak u Bijeljini prema Programu,
 • noćenje u naznačenim hotelima (”Braća Sekulić”, ”Slavija”, ”Novi Sad”), ili hotelima iste kategorije,
 • plaćene ulaznice za sve destinacije koje su planirane da se posjete: Most Mehmed–paše Sokolovića, Andrićeva učionica, obilazak Drvengrada na Mokroj gori, Oplenac (Mauzolej, Petrova kuća, itd.), Avalski toranj, fudbalski stadion ”Rajko Mitić”, Muzej Nikole Tesle, Zološki vrt, Milošev konak, Muzej vazduhoplovstva,
 • stručnog turističkog vodiča,
 • Osiguranje, kao i zbrinjavanje svih učesnika ekskurzije u slučaju potrebe,
 • plaćanje u četiri rate (prva rata–kraj mjeseca februara, druga rata–kraj mjeseca marta, treća rata–kraj mjeseca aprila, a četvrta rata–do kraja mjeseca maja),
 • škola zadržava pravo da obustavi uplatu četvrte rate, ukoliko ne budu ispoštovani zahtjevi iz tenderske dokumentacije.

LOT 2.-  Jednodnevni izlet za učenike od I do VII razreda (relacija):

 • Kulaši-Hajdučke vode-Manastir Liplje-Kulaši

Cijena ponude mora da sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba da plati vršiocu usluga. Cijena uključuje sve troškove prevoza sa 1 autobusom sa odgovarajućim brojem mjesta, ručak učesnika izleta, ulaznice za boravak na izletištu, kao i druge troškove predviđene Programom. Cijena se daje za (približno) 62 učenika, a u tu cijenu trebaju biti uključeni i troškovi 7 nastavnika. Ako se desi da se broj putnika predviđenih tenderskom dokumentacijom smanji, otkaz putovanja za pojedina lica će se izvršiti najmanje 5 dana prije početka putovanja.

Planirani termini za izvođenje izleta je:

 • 06.2018. godine (petak) Prioritet
 • 06.2018. godine (petak):

Izlet treba da obuhvata:

 • prevoz turističkim autobusom koji ima klima uređaj,
 • ručak u izletištu Hajdučke vode,
 • odlazak i posjetu manastiru Liplje.

Planirani termin izvođenja izleta je okviran i u saradnji sa agencijom podložan promjeni.

Cijena ponude treba da sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba da plati vršiocu usluga. Cijena uključuje sve troškove prevoza sa autobusom definisanim Aneksom 2, plaćene ulaznice (ako je na nekoj relaciji jednodnevnog izleta predviđeno plaćanje ulaznica), kao i druge troškove predviđene Programom.

Način finansiranja:

Troškove finansiranja ekskurzije i jednodnevnog izleta snose roditelji

      Procijenjena vrijednost:

      Procijenjena vrijednost javne nabavke usluga organizacije ekskurzije i jednodnevnog izleta (LOT1, LOT2,) u školskoj 2017/2018. godini  iznosi 6500,00 KM bez PDV-a.

Sredstva za izvođenje ekskurzije će biti uplaćena na račun agencije, i to

 • 75% do kraja mjeseca aprila 2018. godine, u dvije rate, kako je to definisano ovim pozivom;
 • 25% nakon realizacije ekskurzije, kako je to definisano ovim pozivom, ukoliko se ekskurzija i jednodnevni izlet realizuju u skladu sa uslovima iz ugovora i Programa. Ovaj iznos neće biti isplaćen u slučaju da vršilac usluga ne ispuni sve svoje obaveze u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom i Programom izvođenja ekskurzije i jednodnevnih izleta, koji je sastavni dio tenderske dokumentacije Sredstva (za izvođenje izleta) će biti uplaćena na račun agencije nakon realizacije izleta.

Sredstva za izvođenje jednodnevnog izleta će biti uplaćena na račun agencije 5 dana pre izvođenja iste.

PRILOG OVOM POZIVU ZA DOSTAVLjANjE PONUDA JE OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE KOJI AGENCIJA TREBA ISPUNITI I DOSTAVITI KAO SVOJU PONUDU. UGOVORNI ORGAN ZADRŽAVA PRAVO DA IZMIJENI BROJ UČENIKA KOJI JE PREDVIĐEN OVOM TENDERSKOM DOKUMENTACIJOM U SLUČAJU DA SE POJAVE NEPREDVIĐENE OKOLNOSTI. AGENCIJA NAPLAĆUJE USLUGE SAMO ZA KONAČAN BROJ PUTNIKA (LOT 1 I LOT 2) ZA KOJE SE PLAĆAJU USLUGE, A KOJI ĆE BITI DOSTAVLjENI AGENCIJI PET DANA PRIJE PUTOVANjA. CIJENA USLUGA OBUHVATA SVE TROŠKOVE PREDVIĐENE PROGRAMOM IZVOĐENjA EKSKURZIJE I JEDNODNEVNOG IZLETA.

 1. Usluge će se vršiti u periodu koji je definisan Programom i ovim pozivom.
 1. Ugovor se dodjeljuje ponuđaču na osnovu kriterija najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude. Dobavljači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. Ugovorni organ zadržava pravo da pozove ponuđače na pregovore nakon prijema ponuda, ukoliko ocijeni na osnovu dostavljenih ponuda da su pregovori neophodni.
 1. Provjera kvalifikacija ponuđača

4.1. Da bi učestvovali u postupku javne nabavke ponuđači moraju ispuniti sljedeće uslove:

LOT 1:

a) da je ponuđač registrovan za djelatnost koja je predmet javne nabavke;

b) da posjeduje licencu za obavljanje poslova organizacije putovanja;

v) da posjeduje najmanje (1 autobus sa odgovarajućim brojem mjesta) sa toaletom, ispravnim klima uređajem,TV-om i audio uređajima;

g) da posjeduje licencu za međunarodni linijski i vanlinijski prevoz za prevoznika i vozila koju izdaje Ministarstvo transporta i komunikacija B i H ili da ju posjeduje prevoznik od kojeg je iznajmio autobus;

d) da angažuje turističkog vodiča, i ljekara u slučaju potrebe u vrijeme trajanja ekskurzije.

LOT 2:

a) da je ponuđač registrovan za djelatnost koja je predmet javne nabavke;

b) da posjeduje licencu za obavljanje poslova organizacije putovanja;

v) da posjeduje najmanje 1 autobus sa odgovarajućim brojem mjesta, sa ispravnim klima uređajem i audio uređajima, i sa zaštitom na prozorima (zavjese);

g) da posjeduje licencu A za prevoz lica unutar Bosne i Hercegovine izdatu od strane Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske za prevoznika i za vozila ili da ju posjeduje prevoznik od kojeg je iznajmio autobuse;

Tehnička provjera vozila, kao i alkotestiranje vozača, će se vršiti neposredno prije polaska od strane radnika policije. Ukoliko autobusi i vozači ne budu u skladu sa Zakonom zadovoljavali kriterijume ponuđač je dužan da na licu mjesta izvrši zamjenu  vozila i vozača.

4.2 U svrhu ispunjavanja uslova iz tačke 4.1, ponuđači treba da dostave sljedeće dokaze:

a) Rješenje o registraciji/upisu u sudski registar izdato od nadležnog suda – dokaz da je ponuđač registrovan za usluge koje su predmet javne nabavke – ovjerena kopija,

b) Licencu za obavljanje poslova organizacije putovanja turoperatera – izdatu od strane Ministarstva tergovine i turizma Republike Srpske – ovjerena kopija,

v) Izjava o posjedovanju / angažovanje  autobusa sa u skladu sa Aneksom 3 koji je prilog ovom pozivu – potpisana i ovjerena od strane ponuđača,

g) Licencu za međunarodni linijski i vanlinijski prevoz za prevoznika i vozila koju izdaje  Ministarstvo transporta i komunikacija BiH – samo za ponuđače koji učestvuju na LOT-u 1 – ovjerena kopija,

d) Licencu A za prevoz lica unutar Bosne i Hercegovine izdatu od strane Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske za prevoznika i za vozila (za LOT 2) – ovjerena kopija i

đ) Izjava o angažovanju turističkog vodiča i ljekara u slučaju potrebe za vrijeme trajanja ekskurzije, u skladu sa Aneksom 3 koji je prilog ovom pozivu – potpisana i ovjerena od strane ponuđača (dovoljna jedna izjava za tačku v) i đ).

NAPOMENA: Ako se ne poklapaju termini izvođenja ekskurzije i izleta, ponuđač može koristititi za realizaciju jednog lota iste autobuse za prevoz učenika kao i za realizaciju prevoza po drugom lotu.

Ponuđači su, u skladu sa tačkom 8. Poziva, dužni dostaviti Program izvođenja ekskurzije, škole u prirodi (u zavisnosti za koje lotove se daje ponuda), koji mora biti u potpunosti usklađen sa Programom škole, a koji obavezno sadrži tačne datume provođenja aktivnosti i naziv hotela u kojima će se obezbjediti smještaj. Ako Program ponuđača ne bude u skladu sa Programom škole ili bude u soprotnosti sa uslovima iz ovog Poziva, takva ponuda će biti odbačena.

Ponuđač koji bude  izabran  (LOT-1) dužan je da u roku od 7 (sedam) dana od dana potpisivanja ugovora dostavi originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju, kao sredstvo obezbjeđenja za organizaciju ekskurzije (naziv banke, iznos garancije i rok vraćanja garancije) za uspješnu realizaciju ugovora, a u skladu sa Zakonom o turizmu i članom 5. stav 6) Pravilnika o obliku i sadržaju ugovora o organizaciji ekskurzije (”Službeni glasnik Republike Srpske,” br. 57/14) i članom 61. Zakona o javnim nabavkama.

Vrijednost garancije je 10 % od vrijednosti ugovora sa PDV-om. Garancija treba da važi 90 dana od dana izdavanja. Garancija se dostavlja u formi koja je propisana Aneksom 5. ovog Poziva.

Ukoliko ponuđači ne dostave dokumentaciju traženu ovim pozivom za dostavljanje ponuda,takva ponuda će se smatrati nekompletnom i biće odbačena. Radi dokazivanja vjerodostojnosti date izjave iz Aneksa 3, najpovoljniji ponuđači će morati dostaviti ugovornom organu dokaze o angažovanim autobusima i drugom osoblju, u roku koji će biti određen odlukom o izboru. Ako najpovoljniji ponuđač ne dostavi adekvatne dokaze, ugovor će se dodijeliti sljedećem ponuđaču na rang listi.

 1. Ponuda mora važiti najmanje 30 dana, računajući od isteka roka za dostavljanje ponude.
 1. Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu: JU Osnovna škola ”Ivo Andrić”, Kulaši 119, 78430 Prnjavor, najkasnije do 27.02.2018. godine do 11,00 časova.

NAPOMENA: Ponuda ponuđača mora biti dostavljena do datuma i sata naznačenog u tenderskoj dokumentaciji i za ugovorni organ nije relevantno kada je ona poslata niti na koji način.

Javno otvaranje ponuda nije predviđeno.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača će biti dostavljena izabranom ponuđaču u roku od sedam dana od dana njenog donošenja.

 1. Svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Anekse ovog poziva do 13.02.2018. godine, dostavljajući pismeni zahtjev ugovornom organu na adresu naznačenu u ovom pozivu. Zvanično preuzimanje ove dokumentacije je uslov za dostavljanje ponude.
 1. Ponuda mora da sadrži sledeću dokumentaciju:
 • Obrazac za ponudu (Aneks 1),
 • Obrazac za cijenu ponude (Aneks 2),
 • Izjava iz člana 50. Zakona (Aneks 3),
 • Izjava iz člana 52. Zakona (Aneks 6),
 • Rješenje o registraciji/upisu u sudski registar izdato od nadležnog suda,
 • Licencu za obavljanje poslova organizacije putovanja turoperatera – izdatu od strane Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske,
 • Licencu za međunarodni linijski i vanlinijski prevoz za prevoznika i vozilo koju izdaje Ministarstvo transporta i komunikacija BiH – samo za ponuđače koji učestvuju na LOT-u 1,
 • Licenca A za prevoz lica unutar Bosne i Hercegovine izdatu od strane Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske za prevoznika i za vozila (za LOT 2),
 • Program izvođenja ekskurzije, škole u prirodi i jednodnevnih izleta (u zavisnosti za koje lotove se daje ponuda), pripremljen od strane ponuđača, koji mora biti u potpunosti usklađen sa Programom škole, a koji obavezno sadrži tačne datume provođenja aktivnosti i nazive hotela u kojima će se obezbjediti smještaj.

                                                                                         Ovlašteno lice ugovornog organa

                                                                                                  Željko Rudonjić, prof.

Aneksi:

Aneks 1 – Obrazac za ponudu

Aneks 2 – Obrazac za cijenu ponude

Aneks 3 – Izjava o ispunjavanju uslova iz član 50. Zakona

Aneks 4 – Program izvođenja ekskurzije, jednodnevnih izleta i škole u prirodi

Aneks 5 – Forma garancije za dobro izvršenje ugovora

Aneks 6 – Izjava iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama BiH