На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 67. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17) начелник општине Прњавор објављује:

ОГЛАС

о продаји расходованих стубова јавне расвјете

I

                   Општина Прњавор, са сједиштем у Прњавору у улици Карађорђева број 2, заступана по начелнику општине, оглашава продају расходованих стубова јавне расвјете путем достављања писмених понуда.

II

                   Предмет продаје су расходовани стубови јавне расвјете – 50 комада, који су замијењени новим стубовима на Тргу српских бораца и у улици Светог Саве у Прњавору. Процијењена тежина једног стуба је цца 70 кг, а вагање стубова ће се извршити након избора најповољнијег понуђача, тако да ће се плаћање купљених стубова извршити према утврђеној одваги. Трошкове одваге сноси Општина Прњавор.

                  Стубови се продају у виђеном стању, тако да купци немају право приговора на материјалне или друге недостатке робе. Увид у стање стубова се може извршити сваки радни дан у кругу „Електродистрибуције“ Прњавор.

III

                   Са понуђачем који понуди највишу цијену стуба по килограму закључују се одговарајући уговор у писаној форми. Ако два или више понуђача понуде исту цијену, уговор ће се додијелити понуђачу који је први доставио понуду. Ако понуђач чија је понуда утврђена као најповољнија одустане од куповине стубова након пријема о обавјештењу о избору, уговор ће се додијелити сљедећем понуђачу на ранг листи. Минимална цијена која се може понудити је 0,30 КМ за један килограм. Понуде са мањом цијеном се неће разматрати.

IV

                    Уговором о купопродаји стубова ће бити одређено сљедеће:

  • купац је обавезан да купопродајну цијену исплати у цјелости на рачун продавца најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора,
  • трошкове превоза стубова сноси купац, као и друге трошкове у фази примопредаје робе, осим ако овим огласом није другачије дефинисано за поједине трошкове,
  • у свему што не буде дефинисано уговором примјениће се Закон о облигационим односима.

V

                     Понуду могу достављати физичка или правна лица.

           Рок за достављање понуда је 20.12.2017. године до 11:00 часова. Понуде морају бити физички достављене до дана и сата који је одређен у овом огласу, без обзира на који начин се достављају. Јавно отварање понуда ће се одржати дана 20.12.2017.године у 11:30 часова у сали Скупштине општине Прњавор, улица Карађорђева број 2, Прњавор.

VI

                     Понуда треба да садржи:

  • име и презиме физичког лица, број личне карте и адресу пребивалишта (ако понуду доставља физичко лице)
  • назив и сједиште правног лица, адресу и ЈИБ (ако понуду доставља правно лице)
  • купопродајну цијену изражену у КМ/кг (цијена стуба изражена по једном килограму)
  • фотокопију личне карте за физичка лица, односно фотокопију рјешења о упису у судски регистар за правна лица.

                  Понуде се достављају непосредно у шалтер салу Општинске управе општине Прњавор (Карађорђева број 2, 78 430 Прњавор) или путем поште, у затвореним ковертама на адресу : Општина Прњавор, Ул. Карађорђева број 2, са назнаком: „Понуда за куповину стубова, број 01/1-370-515/17 – НЕ ОТВАРАЈ“.

VII

                Оглас о продаји објавиће се на интернет страници Општине, огласним таблама Општине, Телевизији „К3“, Радио Љубићу и Радио Прњавору. Све остале информације се могу добити на број 051/663-286.