Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 67. Statuta opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 15/17) načelnik opštine Prnjavor objavljuje:

OGLAS

o prodaji rashodovanih stubova javne rasvjete

I

                   Opština Prnjavor, sa sjedištem u Prnjavoru u ulici Karađorđeva broj 2, zastupana po načelniku opštine, oglašava prodaju rashodovanih stubova javne rasvjete putem dostavljanja pismenih ponuda.

II

                   Predmet prodaje su rashodovani stubovi javne rasvjete – 50 komada, koji su zamijenjeni novim stubovima na Trgu srpskih boraca i u ulici Svetog Save u Prnjavoru. Procijenjena težina jednog stuba je cca 70 kg, a vaganje stubova će se izvršiti nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača, tako da će se plaćanje kupljenih stubova izvršiti prema utvrđenoj odvagi. Troškove odvage snosi Opština Prnjavor.

                  Stubovi se prodaju u viđenom stanju, tako da kupci nemaju pravo prigovora na materijalne ili druge nedostatke robe. Uvid u stanje stubova se može izvršiti svaki radni dan u krugu „Elektrodistribucije“ Prnjavor.

III

                   Sa ponuđačem koji ponudi najvišu cijenu stuba po kilogramu zaključuju se odgovarajući ugovor u pisanoj formi. Ako dva ili više ponuđača ponude istu cijenu, ugovor će se dodijeliti ponuđaču koji je prvi dostavio ponudu. Ako ponuđač čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija odustane od kupovine stubova nakon prijema o obavještenju o izboru, ugovor će se dodijeliti sljedećem ponuđaču na rang listi. Minimalna cijena koja se može ponuditi je 0,30 KM za jedan kilogram. Ponude sa manjom cijenom se neće razmatrati.

IV

                    Ugovorom o kupoprodaji stubova će biti određeno sljedeće:

  • kupac je obavezan da kupoprodajnu cijenu isplati u cjelosti na račun prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana zaključenja ugovora,
  • troškove prevoza stubova snosi kupac, kao i druge troškove u fazi primopredaje robe, osim ako ovim oglasom nije drugačije definisano za pojedine troškove,
  • u svemu što ne bude definisano ugovorom primjeniće se Zakon o obligacionim odnosima.

V

                     Ponudu mogu dostavljati fizička ili pravna lica.

           Rok za dostavljanje ponuda je 20.12.2017. godine do 11:00 časova. Ponude moraju biti fizički dostavljene do dana i sata koji je određen u ovom oglasu, bez obzira na koji način se dostavljaju. Javno otvaranje ponuda će se održati dana 20.12.2017.godine u 11:30 časova u sali Skupštine opštine Prnjavor, ulica Karađorđeva broj 2, Prnjavor.

VI

                     Ponuda treba da sadrži:

  • ime i prezime fizičkog lica, broj lične karte i adresu prebivališta (ako ponudu dostavlja fizičko lice)
  • naziv i sjedište pravnog lica, adresu i JIB (ako ponudu dostavlja pravno lice)
  • kupoprodajnu cijenu izraženu u KM/kg (cijena stuba izražena po jednom kilogramu)
  • fotokopiju lične karte za fizička lica, odnosno fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar za pravna lica.

                  Ponude se dostavljaju neposredno u šalter salu Opštinske uprave opštine Prnjavor (Karađorđeva broj 2, 78 430 Prnjavor) ili putem pošte, u zatvorenim kovertama na adresu : Opština Prnjavor, Ul. Karađorđeva broj 2, sa naznakom: „Ponuda za kupovinu stubova, broj 01/1-370-515/17 – NE OTVARAJ“.

VII

                Oglas o prodaji objaviće se na internet stranici Opštine, oglasnim tablama Opštine, Televiziji „K3“, Radio Ljubiću i Radio Prnjavoru. Sve ostale informacije se mogu dobiti na broj 051/663-286.