Na osnovu člana 6. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni glasnik opštine Prnjavor“ broj 4/13, 3/14, 28/16, 19/18 i 49/20), Načelnik opštine objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

za dostavljanje zahtjeva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku 2021/2022. godinu

 

Pozivaju se učenici i studenti sa područja opštine Prnjavor da podnesu zahtjeve za dodjelu stipendije za školsku 2021/2022. godinu.

(1) Pravo na dodjelu učeničkih stipendija imaju sljedeći učenici srednjih škola:

a) učenici koji pripadaju porodicama poginulih i nestalih boraca, kao i   porodicama ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije invalidnosti,

b) učenici bez oba roditelja,

v) učenici koji su pod starateljstvom Centra za socijalni rad,

g) učenici sa smetnjama u razvoju i

d) učenici srednje škole koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili uspjeh 5,0.

(2) Pravo na dodjelu studentskih stipendija imaju svi redovni studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

a) da imaju prebivalište na području opštine Prnjavor najkraće dvije godine prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,

b) da su studenti druge ili viših godina prvog ciklusa studija ili integralnog studija,

v) da studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama, osim studenata koji pripadaju porodicama poginulih i nestalih boraca, kao i porodicama ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije invalidnosti,

g) da su redovno upisali školsku godinu za koju se dodjeljuje stipendija,

d) da nisu korisnici stipendija iz drugih javnih izvora stipendiranja,

đ) da u toku dosadašnjeg studija nisu obnavljali više od jedne godine studija, osim studenata koji su djeca poginulih i nestalih boraca ili ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije koji su obnavljali godinu najviše dva puta u toku studija i

e) da imaju prosjek ocjena 7,0 i više, osim studenata koji pripadaju porodicama

poginulih i nestalih boraca, kao i porodicama ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije invalidnosti.

(3) Pravo na dodjelu stipendija imaju i redovni studenti od prve godine studija koji, pored uslova iz prethodnog stava pod tačkama a), v), g) i d) ispunjavaju i jedan od sljedećih uslova:

a) da su u srednjoj školi proglašeni za učenika generacije,

b) da su u srednjoj školi završili svaki razred sa prosjekom 5,0,

v) da pripadaju porodicama poginulih i nestalih boraca ili porodicama ratnih

vojnih invalida od I do VI kategorije invalidnosti,

g) da su bez oba roditelja,

d) da su lica sa smetnjama u razvoju i

đ) da su pod starateljstvom Centra za socijalni rad.

Zahtjevi za dodjelu stipendije podnose se u Šalter sali opštine Prnjavor, i dostavljaju se Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti. Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju: 

A) učenici srednjih škola:

 • uvjerenje o upisu školske 2021/2022. godine,
 • uvjerenje o prebivalištu na području opštine Prnjavor, ne starije od 6 mjeseci,
 • ovjerena kopija svjedočanstva za prethodnu školsku godinu,
 • ovjerena izjava da nije korisnik stipendije iz drugih javnih izvora stipendiranja,
 • dokaz da pripada porodici poginulog/nestalog borca ili RVI od I do VI kategorije,
 • dokaz da je pod starateljstvom Centra za socijalni rad Prnjavor,
 • dokaz da je učenik bez oba roditelja i
 • dokaz da je lice sa smetnjama u razvoju.

B) studenti prve godine studija:

 • uvjerenje o upisu akademske 2021/2022. godine,
 • ovjerene kopije svjedočanstva iz svih razreda srednje škole,
 • dokaz o proglašenju učenikom generacije u srednjoj školi,
 • ovjerena kopija indeksa,
 • uvjerenje o prebivalištu na području opštine Prnjavor, ne starije od 6 mjeseci,
 • ovjerena izjava da nije korisnik stipendije iz drugih javnih izvora stipendiranja,
 • dokaz da pripada porodici poginulog/nestalog borca ili RVI od I do VI kategorije,
 • dokaz da je student bez oba roditelja,
 • dokaz da su lica sa smetnjama u razvoju i
 • dokaz da su pod starateljstvom Centra za socijalni rad.

V) studenti druge i viših godina studija:

 • uvjerenje o upisu akademske 2021/2022. godine,
 • ovjerena kopija indeksa,
 • uvjerenje o prosjeku ocjena,
 • uvjerenje o prebivalištu na području opštine Prnjavor, ne starije od 6 mjeseci,
 • ovjerena izjava da nije korisnik stipendije iz drugih javnih izvora stipendiranja,
 • ovjerena izjava da student nije obnavljao više od jedne godine u toku studija, a za studente koji su djeca poginulih i nestalih boraca ili RVI od I do VI kategorije, ovjerena izjava da nisu obnavljali godinu više od dva puta u toku studija.
 • dokaz da pripada porodici poginulog/nestalog borca ili RVI od I do VI kategorije.

Studenti koji studiraju na nekoj od visokoškolskih ustanova u inostranstvu dužni su dostaviti prevedenu i ovjerenu dokumentaciju iz koje se nedvosmisleno može utvrditi koja su godina studija i koji fakultet. U protivnom, prijava će se smatrati nepotpunom.

Obavještavaju se podnosioci zahtjeva da uz zahtjev dostave fotokopiju tekućeg računa, i to punoljetni na lično ime, a maloljetni na ime zakonskog zastupnika.

Javni poziv za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku 2021/2022. godinu objavljen je 19.11.2021. godine i traje trideset dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 20.12.2021. godine. Naknadno predate i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon broj: 051/663-740, lokal 212.

Broj: 01/1-670-2/21
Datum: 19.11.2021. godine

  

NAČELNIK OPŠTINE

        Darko Tomaš