ZA ODABIR POMOĆI ZA IZGRADNjU I SANACIJU STAMBENIH JEDINICA UNIŠTENIH ILI OŠTEĆENIH U POPLAVAMA 2014. GODINE.

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je odabir korisnika/ca  za učešće u Projektu za oporavak od poplava, koji finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BIH) u partnerstvu sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM).

II OPŠTE INFORMACIJE

Projekat za oporavak od poplava predstavlja aktivnost na polju sanacije šteta uzrokavanih elementarnim nepogodama koje su Bosnu i Hercegovinu pogodile 2014. godine. Projekat je usmjeren na tajno stambeno zbrinjacanje i ekonomsko osnaživanje žrtava poplava i klizišta, kroz izgradnju i sanaciju individualnih stambenih objekata, pomoć maloj poljoprivredi, te kreiranje novih radnih mjesta i samozapošljavanju, a sve u cilkju pružanja pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva u poiplavljenim područjima.

Projekat za oporvak od poplava, zajedno sa partnerskim jedinicama lokalnih samouprave, poziva sve zainteresovane nosioce domaćinstava, koji ispunjavaju kriterije javnog poziva, da podnesu prijavu za učešće u projektu u mjestu prebivališta.

Javni poziv je otvoren od 09.10.2017. do 09.11.2017. godine.

 

III SMJERNICE ZA PRIJAVU

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti fizička lica, odnosno nosioci domaćinstava za porodice.

Formular za prijavu se može preuzeti na sljedećim lokacijama:

  • Prostorije opštine/gradske uprave;
  • Prostorije Centra za socijalni rad;
  • Prostorije mjesne zajednica;
  • Web stranicama opština/gradskih uprava i ba.undp.org

Tražene pšodatke u formularu za prijavu treba ispisati čitko štampanim slovima.

Uz formular za prijavu, nosilac domaćinstva je dužan/na dostaviti i svu potrebnu prateću dokumentaciju kojom dokazuje svoj status, kako je navedeno u stavu VI Javnog poziva, a po osnovu koje će se vršiti bodovanje.

Prijave se predaju u prostorijama opštine/gradske uprave u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno staviti naznaku ,,PRIJAVA NA JAVNI POZIV – PROJEKAT ZA OPORAVAK OD POPLAVA – NE OTVARATI“.

Podnositelj/ica prijave koji/a u predviđenom roku preda propisno zakonodavnu aplikaciju, biti će izdata pisana potvrda o prijemu dokumentacije od strane opštineske/gradske službe.

Dobivenu potvrdu je neophodno sačuvati kao dokaz o prijavi na Javni poziv.

Tačnost informacija navedenih u prijavi će biti detaljno provjerena u administrativnom i terenskom postupku.

Nepotpune i netačne prijave se neće uzimati u obzir.

 

JAVNI POZIV.PDF

PRIJAVNI OBRAZAC.PDF