Odjeljenje za prostorno uređenje obavještava javnost opštine Prnjavor, da je u toku izrada Urbanističkog plana opštine Prnjavor za period 2016-2036. godina. Urbanistički plan opštine je dugoročan strateški planski dokument koji se donosi za urbano područje jedinice lokalne samoupravei definiše koncepciju uređenja prostora (formiranje zona, cjelina i potcjelina, određivanje namjena i drugo), granice šire i uže urbane zone (ako je potrebno); granice ostalih zemljišta u obuhvatu plana i kontaktnim zonama; kriterijume za formiranje zona (cjelina i potcjelina); urbanističke i druge uslove za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i drugih zemljišta po cjelinama; prirodne uslove (morfološke, hidrološke, geološke, inženjersko-geološke, inženjersko-seizmološke, klimatske i druge, sa mjerama za zaštitu, očuvanje i aktiviranje prirodnih resursa); zemljišnu politiku; raspored i koncepciju opštih centara i raspored javnih funkcija, radnih zona i objekata ne privrede i centara rekreacije; mjere zaštite kulturno-istorijskog nasljeđa, nasljeđa prirode i zaštite životne sredine; sistem zelenih prostora (stanje, mogućnost, potrebe i ciljevi razvoja); mjere zaštite ljudi i dobara za slučaj elementarnih nepogoda, ratnih katastrofa i tehnoloških akcidenata; rješenja saobraćajne, vodne, energetske, komunalne i druge infrastrukture; kriterijumi i pravila za uređenje, korišćenje i izradu svih vrsta planiranih objekata i zona, odnosno namjena i uslovi za sprovođenje plana dokumentima prostornog uređenja nižeg reda po teritorijama, prioritetu i ostali uslovi. Molimo sva zainteresovana lica koja su vlasnici nepokretnosti, da u skladu sa članom 42. Zakona  o uređenju prostora i građenju (Sl. glasnik RS 40/13) u Odjeljenje za prostorno uređenje opštinske administrativne službe dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima u njihovom vlasništvu. Pod neophodnim informacijama i podacima podrazumjeva se opis potreba, mogućnosti, ciljeva ili pravaca razvoja, strategije, planovi i programi razvoja, izvještaji o njihovoj realizaciji, analize, studije, ekspertize, preporuke, stručna   mišljenja i slično. Krajnji rok za dostavu neophodnih informacija i podataka je 15 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja. Za sve informacije građani se mogu obratiti u Odjeljenje za prostorno uređenje ili na kontakt telefon 051/660 – 905.