Deseta redovna sjednica Skupštine opštine Prnjavor biće održana sutra, 26. septembra, a planirano je da na dnevnom redu bude razmatrano 19 tačaka. Odbornici lokalnog parlamenta razmatraće Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Prnjavor za period 01.01-30.06.2017. godine, Informaciju o vršenju inspekcijskog nadzora na području opštine Prnjavor za period 01.01-30.6.2017. godine, Informaciju o izgrađenim spomenicima poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i programu obilježavanja godišnjica izgradnje spomenika u opštini Prnjavor u 2016. godini, Nacrt Odluke o uslovima i načinu organizacije javnog prevoza lica i stvari u drumskom saobraćaju na području opštine Prnjavor, kao i odluke, rješenja i zaključke imovinsko pravne službe. U formi prijedloga odbornici će razmatrati Odluku o davanju saglasnosti za brisanje zabilježbe potraživanja upisane u korist Opštine Prnjavor, Odluku o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti (k.č. br. 209/21 k.o. Gornji Štrpci) u svojini opštine Prnjavor, Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja, Odluku o vrijednosti boda za plaćanje komunalne naknade za 2018. godinu, Odluku o javnom vodovodu i javnoj kanalizaciji, Odluku o izmjeni Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za kulturu Prnjavor, Odluku o dodjeli objekta stare škole u Donjoj Ilovi na privremeno korišćenje, te Odluku o usvajanju procjene ugroženosti od elementarne nepogode i druge nesreće opštine Prnjavor. Na dnevnom redu osmog skupštinskog zasjedanja naći će se i Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Prnjavor, Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Prnjavor, Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Prnjavor i raspisivanje javnog konkursa, Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Prnjavor, Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Prnjavor i raspisivanje javnog konkursa, Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Prnjavor, zatim Prijedlog Rješenja o izboru člana Školskog odbora Javne ustanove Centar srednjih škola „Ivo Andrić“ Prnjavor, Prijedlog Rješenja o izboru člana Školskog odbora Javne ustanove Škola za osnovno muzičko obrazovanje Prnjavor, Prijedlog Rješenja o izboru člana Školskog odbora Javne ustanove Osnovna škola „Petar Kočić“ Šibovska, Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru članova Odbora za boračko- invalidsku zaštitu i Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru članova Komisije za mjesne zajednice. Deseta sjednica Skupštine opštine Prnjavor počinje u 09:00 časova, a na samom početku biće održan aktuelni čas.