Prema izvještaju Instituta za javno zdravstvo RS od 5. januara2016. godine, broj: HH-9779-9784/V/01/2016, ispitivanjem šest uzoraka gradskog vodovoda uzetih dana 8.12.2015. godine, utvrđeno je da svih šestodgovara odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, u pogledu analiziranih fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara. Iz izveštaja je vidljivo da je izvršeno uzorkovanje prečišćene vode na pesticide u dvije tačke distributivne mreže i nalazi su utvrdili da su pesticidi u dozvoljenim granicama, što zadovoljava odredbe pomenutog pravilnika. Na osnovu mišljenja Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, vode se i dalje smatra zdravstveno nebezbjednom i opasnom po zdravlje ljudi i rješenje broj: 10-510-940/15 od 12.11.2015. godine o zabrani korišćenja vode za piće i pripremu hrane ostaje i dalje na snazi.