Opština Prnjavor, sa sjedištem u Prnjavoru u ulici Karađorđeva broj 2, zastupana po načelniku opštine, oglašava prodaju nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije.

Predmet prodaje je nepokretnost označena kao k.č.br.740/30 „Kovačevac“, njiva 5, u ukupnoj površini od 1067 m2, upisana u PL broj 57 k.o. Potočani, posjed opštine Prnjavor sa 1/1 dijela (novi premjer), što po starom premjeru odgovara k.č.br.108/16, „Kovačevac“, njiva, u ukupnoj površini od 1067 m2, upisana u zk.ul.122 k.o. Husnići, vlasništvo opštine Prnjavor sa 1/1 dijela, koja se nalazi van urbanog područja.

 

OGLAS.pdf