Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16), čl. 4. i 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12), člana 67. Statuta opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 15/17) i Odluke Skupštine opštine Prnjavor o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti (k.č.br. 209/21 k.o. Gornji Štrpci) u svojini opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 24/17) Načelnik opštine Prnjavor objavljuje:

OGLAS

o prodaji nepokretnosti u svojini opštine Prnjavor putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije

I

Opština Prnjavor, sa sjedištem u Prnjavoru u ulici Karađorđeva broj 2, zastupana po načelniku opštine, oglašava prodaju nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije.

II

Predmet prodaje je nepokretnost označena kao k.č.br.209/21 „Musin Cer“ njiva 5, u ukupnoj površini od 753 m2, upisana u PL broj 83 k.o. Gornji Štrpci, posjed opštine Prnjavor sa 1/1 dijela (novi premjer), što po starom premjeru odgovara k.č.br.1031/24 „Musin cer“ njiva, u ukupnoj površini od 753 m2, upisana u zk.ul.2570 k.o. Štrpci, vlasništvo opštine Prnjavor sa 1/1 dijela, koja se nalazi van urbanog područja grada.Predmetna nepokretnost prodaje se po početnoj prodajnoj cijeni od 1.501,50 KM, utvrđenoj na osnovu uvjerenja Poreske uprave, Područni centar Banja Luka, PJ Prnjavor broj 06/1.02/0811-0524-78512/17 od 05.09.2017. godine.

III

Za učešće u postupku licitacije učesnici su dužni položiti na ime kaucije iznos od 1.000,00 KM, na račun Opštine Prnjavor broj 555-00701215707-45 otvoren kod Nove banke a.d. Banja Luka. Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika. Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, komisija može pristupiti postupku prodaje nepokretnosti neposrednom pogodbom, pod uslovom da cijena ne može biti niža od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji. Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključuje se odgovarajući ugovor u pisanoj formi, nakon pribavljenog pozitivnog mišljenja Pravobranilaštva Republike Srpske. Pozitivno mišljenje Pravobranilaštva Republike Srpske je uslov za zaključenje ugovora. Ako učesnik licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, nakon zaključenja licitacije odustane od kupovine predmetne nepokretnosti, gubi pravo na povraćaj položene kaucije. Ako ne uspije licitacija, niti postupak prodaje neposrednom pogodbom, u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12), licitacija se ponavlja.

IV

Ugovorom o kupoprodaji predmetne nepokretnosti će biti određeno sljedeće:

– kupac je obavezan da kupoprodajnu cijenu isplati u cjelosti na račun prodavca do dana potpisivanja i ovjere ugovora kod nadležnog notara, a najkasnije u roku od 7 dana od dana prijema pozitivnog mišljenja Pravobranilaštva Republike Srpske,

– u iznos kupoprodajne cijene će se uračunati uplaćena kaucija,

– sve troškove u vezi ovog ugovora snosi kupac.

Ukoliko u ostavljenom roku ne isplati u cjelosti kupoprodajnu cijenu, kupac gubi pravo na povraćaj položene kaucije i neće doći do zaključenja ugovora.

V

Opština Prnjavor je saglasna da se bez njenog daljnjeg znanja i pristanka uknjiži pravo svojine na predmetnoj nepokretnosti u korist kupca, nakon potpisivanja i ovjere ugovora kod nadležnog notara i isplate kupoprodajne cijene.

VI

Licitacija će biti održana dana 02.11.2017. godine u 11,00 časova, u sali Skupštine opštine Prnjavor, ulica Karađorđeva broj 2. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti svaki radni dan od 7,00 do 15,00 časova, počev od dana objave u dnevnom listu, i to u Odjeljenju za prostorno uređenje Opštinske uprave opštine Prnjavor, te se isto tako može izvršiti razgledanje nepokretnosti u prisustvu službenika, u navedenom periodu. Postupak licitacije sprovodi Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja, u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 20/12).

VII

Uz prijavu za učešće na licitaciji se dostavlja dokaz o uplati kaucije, ovjerena fotokopija lične karte za fizička lica, odnosno ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar za pravna lica, ovjerena punomoć za zastupanje za lica koja ne učestvuju u svoje ime i broj žiro ili tekućeg računa na koji će se izvršiti povrat uplaćene kaucije učesnicima sa kojima neće biti zaključen ugovor. Prijave za učešće na licitaciji sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju neposredno u Šalter salu Opštinske uprave opštine Prnjavor (Karađorđeva broj 2, 78430 Prnjavor) ili putem pošte, u zatvorenim kovertama na adresu: Opština Prnjavor, Ul. Karađorđeva broj 2, sa naznakom: “Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja – prijava za učešće na licitaciji broj 01/1-014-299/17”. Pravo učešća u postupku licitacije imaju sva pravna i fizička lica koja do 02.11.2017. godine do 09,00 časova dostave uredne prijave sa svim naprijed navedenim dokazima. Prijave se primaju do 02.11.2017. godine do 09,00 časova, bez obzira da li se dostavljaju neposredno ili putem pošte. Učesnicima javnog nadmetanja – licitacije, uplaćeni iznos kaucije vraća se u roku od tri dana od dana održavanja javnog nadmetanja – licitacije, osim učesniku licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija.

VIII

Oglas o licitaciji objaviće se u dnevnom listu „Večernje novosti“, na internet stranici Opštine i oglasnim tablama Opštine. Sve ostale informacije se mogu dobiti na broj 051/663-286 (kontakt osoba: Siniša Tešanović).

Broj: 01/1-014-299/17

Datum: 12.10.2017. godine

                                                                                                                                                 N A Č E L N I K

                                                                                                                                                   Darko Tomaš