Opština Prnjavor, sa sjedištem u Prnjavoru u ulici Karađorđeva broj 2, zastupana po načelniku opštine, oglašava prodaju nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije.

Predmet prodaje je nepokretnost označena kao k.č.br.429/2 „Doline“, njiva 7, u ukupnoj površini od 4655 m2 i k.č.br.429/3 „Doline“, njiva 7, u ukupnoj površini od 435 m2, upisane u PL broj 56 k.o. Karać, posjed opštine Prnjavor sa 1/1 dijela (novi premjer), što po starom premjeru odgovara k.č.br. 622/11„Doline“, njiva, u ukupnoj površini od 4655 m2 i k.č.br.622/23 „Doline“, njiva, u ukupnoj površini od 435 m2, upisane u zk.ul.br.654 k.o. Ilova Tabak, vlasništvo i posjed opštine Prnjavor sa 1/1 dijela, koja se nalazi van urbanog područja.

Predmetna nepokretnost prodaje se po početnoj prodajnoj cijeni od 14.498,87 KM, utvrđenoj na osnovu uvjerenja Poreske uprave, Područni centar Banja Luka, PJ Prnjavor.

Oglas – karać pdf