Odjeljenje za boračko – invalidsku i civilnu zaštitu, Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava kategorisane borce sa područja opštine Prnjavor, da je Vlada Republike Srpske, dana 25.06.2018. godine, donijela odluku o odobrenju plasmana sredstava za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina kojima uplaćeni staž osiguranja zajedno sa posebnim stažom u dvostrukom trajanju po osnovu učešća u ratu iznosi 15 ili više godina. Odluka je objavljena u Službenom glasniku Republike Srpske, broj 58/18. U skladu sa Odlukom, mjesečno novčano primanje mogu ostvariti borci kojima je rješenjem nadležnog organa utvrđen status borca, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • ako u momentu podnošenja imaju navršenih 65 godina života (dokaz lična karta),
  • ako imaju uplaćen staž osiguranja koji zajedno sa posebnim stažom u dvostrukom trajanju po osnovu učešća u ratu iznosi 15 ili više godina ( dokaz od Fonda PIO ),
  • ako ne ostvaruju novčana primanja po nekom drugom osnovu, ne računajući mjesečni borački dodatak (izjava stranke da ne ostavruje druga primanja, ovjerenu kod nadležnog opštinskog/gradskog organa.

Zahtjev sa navedenom dokumentacijom, predaje se u šalter sali Opštinske uprave opštine Prnjavor, ulica Karađorđeva br. 2.