Ministarstvo porodice, omladine i sporta objavilo je konkurs za su/finansiranje omladinskih programa i projekata za 2016. godinu, prema kojem je maksimalan iznos pojedinačnih sredstava za su/finansiranje programa i projekata omladinskih organizacija za mlade 4.000 KM, a republičkih omladinskih organizacija 10.000 KM. Osnovni uslovi za učešće na konkursu jesu da programi i projekti doprinose poboljšanju položaja mladih u Republici Srpskoj, da su od opšteg interesa za Republiku Srpsku i/ili jedinicu lokalne samouprave, te da su nosioci realizacije programa i projekata ispunili sve ranije utvrđene obaveze prema Ministarstvu. Uslovi su da i ciljevi programa i projekata budu u skladu sa planiranim ciljevima i aktivnostima Omladinske politike Republike Srpske, da programi i projekti uključuju veći broj mladih u realizaciji aktivnosti i/ili kao krajnje korisnike, da se odnose na minimum jednu tematsku oblast definisanu u konkursu i da se realizuju u roku od šest mjeseci od dana zatvaranja konkursa. Obrazac za prijavu i smijernice za podnošenje prijedloga programa i projekata mogu se preuzeti na internet stranici www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/Pages/default.aspx#collapsible0 Kompletnu dokumentaciju potrebno je dostaviti najkasnije do 23. decembra putem pošte na adresu Ministarstva sa naznakom „Za su/finansiranje omladinskih programa i projekata“.