Na osnovu Projekta banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske za 2018. godinu, broj: 16-03/1-2-563-1/2018 od 26.03.2018. godine i Javnog poziva, opštinska Komisija za izbor korisnika banjsko-klimatske rehabilitacije r a s p i s u j e:

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva radi upućivanja 18 ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske-opštine Prnjavor u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove

KRITERIJUMI ZA PRIJAVLjIVANjE

Ovaj poziv se upućuje ratnim vojnim invalidima od I-X kategorije (u daljem tekstu RVI) i članovima porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (u daljem tekstu PPB) opštine Prnjavor, kojima je banjska rehabilitacija neophodna kao nastavak liječenja i oporavka.

PREDMET PRIJAVE I USLOVI ZA PRIJAVU

Predmet prijave po ovom pozivu je potreba za medicinskom, odnosno fizikalnom rehabilitacijom jednog broja ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske kroz banjsko-klimatsko liječenje odnosno rehabilitaciju.

Banjsko-klimatsko liječenje, odnosno rehabilitacija odvijaće se u banjsko-klimatskim zdravstvenim ustanovama Republike Srpske.

Liječenje, rehabilitacija u banjsko-klimatskim ustanovama obuhvata:

 • smještaj korisnika,
 • ljekarski pregled prilikom prijema,
 • izradu, plana i programa rehabilitacije za svakog korisnika posebno,
 • određivanje fizikalne i balneoterapijske procedure (fizikalne terapije-standarna njega uključuje: hidroterapiju u kadama ili bazenu, elektroproceduru kinezoterapiju (propisane vježbe), termoterapiju,
 • stalni medicinski nadzor,
 • ljekarski pregled na otpustu sa otpusnicom,
 • ishranu od tri obroka primjernog kvaliteta i kvantiteta,
 • ostali vidovi rekreacije,
 • turističko-rekreativni sadržaji.

Na Javni poziv imaju pravo da se prijave ratni vojni invalidi od I-X kategorije invaliditeta i članovi porodica poginulih boracaa kojima je banjska rehabilitacija neophodna za nastavak liječenja i oporavka.

Uz pismeni zahtjev potrebno je priložiti sledeće dokaze:

 • Rješenje nadležnog organa o statusu i pripadajućim pravima RVI ili člana porodice poginulog borca, uz uslov da je aktivni korisnik,
 • Rješenje nadležnog organa o kategorizaciji borca,
 • Nalaz i preporuka nadležne zdravstvene ustanove o neophodnosti banjske rehabilitacije.

Pravo na banjsku rehabilitaciju u 2018. godini nemaju lica koja su to pravo koristili po Projektu banjske rehabilitacije Ministarstva u protekle tri godine, osim u slučaju ako nema prijavljenih drugih korisnika.

Rok za dostavljanje pismenog zahtjeva je 15 dana od dana poslednjeg objavljivanja u sredstvima javnog informisanja (Televizija K3, Radio Prnjavor), te od dana objavljivanja na oglasnim pločama Opštinske uprave opštine Prnjavor, tj. zaključno sa 03.05.2018. godine.

Zahtjevi se dostavljaju u šalter sali-prijemnoj kancelariji opštine Prnjavor-Karađorđeva broj 2.

Nepotpune i neblagovremene zahtjeve Komisija neće razmatrati i kao takve će odbaciti.

Na osnovu podnesenih zahtjeva, Komisija će sačiniti Listu izabranih korisnika u skladu sa ovim Projektom i Javnim pozivom i to odvojeno za RVI i odvojeno za PPB.

Komisija za izbor korisnika banjsko-klimatske rehabilitacije će istaći Liste na oglasnim pločama Opštinske uprave opštine Prnjavor i na iste se može podnijeti prigovor u roku od 7 dana od dana isticanja.

Komisija će konačne Liste dostaviti Ministarstvu na saglasnost.

Nakon dobijanja saglasnosti Komisija će obavijestiti kandidate o mjestu i vremenu, te nazivu zdravstvene ustanove u koju se upućuju.

Realizacija Projekta banjske-rehabilitacije trajaće u periodu od 01.05. 2018. godine do  30.09.2018. godine i odvijaće se u smjenama svakih 10 dana po utvrđenim spiskovima korisnika.

Pojedinačan boravak korisnika u banjsko-klimatskim ustanovama trajaće 10 dana.