Na osnovu člana 67. Statuta Grada Prnjavor („Službeni glasnik Grada Prnjavor“, br. 11/23), člana 5. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku ostvarivanja novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području Grada Prnjavor za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Prnjavor“, broj 6/24) i Odluke o izvršenju budžeta Grada Prnjavor za 2024. godinu (“Službeni glasnik Grada Prnjavor” broj 34/23), Gradonačelnik raspisuje

JAVNI POZIV

za odabir korisnika novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području Grada Prnjavor za 2024. godinu

 

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Grad Prnjavor raspisuje javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnika novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području Grada Prnjavor za 2024. godinu planiranih u budžetu Grada u okviru pozicije – Pomoć mladima kroz “start up” preduzetništvo u iznosu od 30.000,00 KM.

Navedena sredstva usmjeriće se na podržavanje i promociju preduzetništva i samozapošljavanja na području Grada Prnjavor.

Kroz realizaciju programa Pomoći mladima kroz “start up” preduzetništvo treba da se doprinese ciljevima:

– povećanja broja novoosnovanih prirednih subjekata;

– povećanje broja zaposlenih kroz samozapošljavanje i novo zapošljavanje.

 1. KORISNICI SREDSTAVA

Pravo na dodjelu podsticajnih sredstava za samozapošljavanje mladih na području Grada Prnjavor za 2024. godinu imaju punoljetna lica do 35 godina starosti i to:

 1. kao pojedinci ili kao tim,
 2. koja imaju prebivalište na području Grada Prnjavor,
 3. koja imaju poslovne ideje i žele započeti posao u određenoj zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti na području Grada Prnjavor, i to u sljedećim oblastima:
  • proizvodno-prerađivačka industrija,
  • informacije i komunikacije,
  • stručne naučne i tehničke djelatnosti,
  • administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti,
  • ostale uslužne djelatnosti,
  • popravka motornih vozila i motocikala i
  • građevinarstvo,
 4. koja u trenutku podnošenja prijave nemaju registrovanu vlastitu djelatnost;
 5. koja nisu imala registrovanu, a potom odjavljenu, djelatnost u periodu od 01.01.2021. godine do objave javnog poziva;
 6. da su nezaposlena lica prijavljena na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske – Biro Prnjavor;
 7. koja nemaju dospjelih neizmirenih poreskih obaveza;
 8. koja nisu osuđivana za krivična djela protiv privrede i krivična

djela protiv imovine;

 1. koja ne apliciraju za podsticajna sredstva za samozapošljavanje iz drugih izvora.

Fizička lica koja su već ostvarila podsticaj na ime samozapošljavanja lica od strane Grada Prnjavor ili iz nekog drugog izvora finansiranja (Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, ministarstva i dr), ne mogu biti korisnici podsticaja koji se dodjeljuju kroz program podsticaja samozapošljavanja mladih na području Grada Prnjavor za 2024. godinu.

 1. VRIJEDNOST POJEDINAČNIH PRIJEDLOGA

Odobrena sredstva koja se dodjeljuju jednom korisniku ili timu je fiksno 6.000,00 KM.

Odobrena sredstva po jednoj prijavi, bez obzira da li se radi o pojedinačnoj ili grupnoj prijavi, namijenjena su da se upotrijebe za prihvatljive troškove poslovanja i to:

– za troškove uređenja i opremanja poslovnog prostora, nabavke opreme, mašina, alata i/ili repromaterijala,

– za troškove poslovanja (registracija, takse, zakupnina, troškovi komunalnih usluga i drugi troškovi vezani za obavljanje zanatsko-preduzetničke djelatnosti) i

– za uplate poreza i doprinosa na plate.

Novčana sredstva će korisnicima biti doznačena u dvije rate, na način i pod uslovima koji će detaljno biti definisan pojedinačnim ugovorima koje će Gradonačelnik potpisati sa svakim korisnikom kome budu dodijeljena novčana sredstva.

U slučaju da se po okončanju postupka po javnom pozivu ne raspodijele sva raspoloživa sredstva, odnosno ne prijavi dovoljan broj aplikanata, Gradonačelnik raspisaće novi javni poziv, sve dok se ne iskoriste preostala novčana sredstva.

 1. OBJAVA JAVNOG POZIVA, NAČIN I ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

Javni poziv za odabir korisnika novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području Grada Prnjavor za 2024. godinu biće objavljen na zvaničnoj internet stranici Grada, na oglasnim tablama Gradske uprave, putem JP Radio Prnjavor i na televiziji K3 Prnjavor i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave za dodjelu podsticajnih sredstava podnose se na propisanim obrascima dostupnim u šalter sali Gradske uprave Grada Prnjavor (šalter broj 1. i 2.), kao i na zvaničnoj internet stranici Grada.

Uz popunjeni obrazac prijave na javni poziv zainteresovana lica su dužna priložiti:

 1. CIPS potvrda o prebivalištu za podnosioca prijave (ne starija od 3 mjeseca);
 2. Kopija lične karte podosioca prijave;
 3. Uvjerenje Poreske uprave da podnosilac prijave nije bio poreski obveznik kao

vlasnik registrovane djelatnosti u periodu od 01.01.2021. godine do objave

javnog poziva (ne starije od 8 dana);

 1. Potvrdu Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske – Biro Prnjavor, da je podnosilac zahtjeva nezaposleno lice (ne starije od 8 dana);
 2. Dokumentaciju koja dokazuje da je podnosilac prijave (ukoliko je primjenjivo):
  • lice sa invaliditetom,
  • član porodice poginulog boraca ili ratnog vojnog invalida vojske Republike Srpske
  • pripadnik romske nacionalne manjine;
 3. Potpisanu i ovjerenu izjavu da nije bio/la korisnik sredstava podrške za samozapošljavanje od strane Grada Prnjavor ili drugih organa i organizacija (Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, ministarstva i dr), kao i da ne apliciraju za podsticajna sredstva za samozapošljavanje iz drugih izvora;
 4. Potpisanu i ovjerenu izjavu o izmirenim poreskim obavezama;
 5. Potpisanu i ovjerenu izjavu da nije osuđivan/a za krivična djela protiv privrede i krivična djela protiv imovine;
 6. Potpisanu i ovjerenu izjavu kojom se podnosilac prijave obavezuje da će u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora registrovati zanatsko-preduzetničku djelatnost.

 

U slučaju da podnosilac prijave bude odabran kao korisnik podsticajnih sredstava, dužan je prije potpisivanja ugovora sa Gradonačelnikom kao dokaz za izjave navedene u t. 7) i 8) dostaviti uvjerenja nadležnih institucija, u protivnom će njihove prijave biti diskvalifikovane.

Obrazac prijave sa odgovarajućom dokumentacijom u zapečaćenoj koverti šalju se poštom na adresu Gradska uprava Prnjavor, Karađorđeva broj 2, Prnjavor ili se dostavljaju lično u Gradsku upravu – šalter sala (šalteri br. 1 i 2), sa naznakom “Ne otvarati – Za Komisiju za dodjelu sredstava u okviru programa pomoći mladima kroz “start up” preduzetništvo”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 1. ANALIZA I OCJENA PRISTIGLIH ZAHTJEVA I POSTUPAK ZAKLjUČIVANjA UGOVORA

Analizu i ocjenu prijava dostavljenih po javnom pozivu vršiće komisija za ocjenu prijava za dodjelu sredstava u okviru pomoći mladima kroz “start up” preduzetništvo koju imenuje Gradonačelnik.

Komisija će u roku od 10 dana od poslednjeg dana roka za podnošenje prijava sačiniti preliminarnu rang listu sa prijedlogom odluke o raspodjeli sredstava iz budžeta Grada Prnjavor i istu dostaviti Gradonačelniku.

Preliminarna rang lista sa prijedlogom odluke o raspodjeli sredstava biće objavljena na oglasnoj tabli i na zvaničnoj  internet stranici Grada.

Konačnu odluku o raspodjeli sredstava donosi Gradonačelnik i ista će biti objavljena u Službenom glasniku Grada Prnjavor, na oglasnoj tabli i na zvaničnoj internet stranici Grada.

Sa korisnicima, kojima su odobrena podsticajna sredstva, Gradonačelnik će zaključiti ugovor, kojim će se detaljno regulisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

Implementacija programa pomoći mladima kroz “start up” preduzetništvo traje 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora, a korisnici dodijeljenih sredstava su dužni u navedenom periodu obavljati registrovanu djelatnost, izuzev opravdanih razloga o kojima Grad Prnjavor treba da bude saglasan.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti pozivom na broj telefona    051/660-289, elektronskom poštom na e-mail adresu: [email protected], ili lično u Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti – Odsjek za preduzetništvo (Svetog Save 10, kancelarija br. 37).

JAVNI POZIV ZA ODABIR KORISNIKA NOVČANIH PODSTICAJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE MLADIH NA PODRUČJU GRADA PRNjAVORA ZA 2024. GODINU