Na osnovu člana 4. Odluke o dodjeli sredstava postdiplomcima i doktorantima sa područja opštine Prnjavor, broj 01/1-022-146/22 od 06.09.2022. godine, Načelnik opštine objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavljanje zahtjeva za dodjelu sredstava postdiplomcima i doktorantima sa područja opštine Prnjavor u 2022. godini

 

Pozivaju se studenti drugog i trećeg ciklusa studija sa prebivalištem na području opštine Prnjavor da podnesu zahtjev za dodjelu sredstava postdiplomcima i doktorantima u 2022. godini.

Za dodjelu sredstava postdiplomcima i doktorantima sa područja opštine Prnjavor mogu da konkurišu studenti drugog i trećeg ciklusa studija koji ispunjavaju sljedeće uslove:

a) da imaju prebivalište na području opštine Prnjavor najkraće šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva,

b) da su studenti drugog ili trećeg ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama,

g) da imaju najmanje dva položena ispita predviđena planom i programom postdiplomskih odosno doktorskih studija,

Zahtjevi za dodjelu sredstava postdiplomcima i doktorantima podnose se u Šalter sali opštine Prnjavor i dostavljaju Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti.

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • Uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 6 mjeseci,
  • Uvjerenje o upisu drugog, odnosno trećeg ciklusa studija,
  • Kopiju nastavnog plana i programa na postdiplomskom, odnosno doktorskom studiju,
  • Uvjerenje o položenim ispitima na postdiplomskom, odnosno doktorskom studiju sa prosjekom ocjena,
  • Fotokopija indeksa,
  • Fotokopiju lične karte i
  • Fotokopiju kartice tekućeg računa.

Javni poziv za dodjelu sredstava postdiplomcima i doktorantima u 2022. godini objavljen je 08.09.2022. godine i traje osam dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 16.09.2022. godine. Naknadno predate i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon broj: 051/663-740, lokal 212.