Na osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 3. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), a u vezi sa članom 11. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 27/22), Opštinska izborna komisija Prnjavor raspisuje

J A V N I    O G L A S

za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata

 

I  Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova i/ili zamjenika članova biračkih odbora na biračkim mjestima, članova mobilnog tima i članova tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata.

II    Uslovi za imenovanje:

Opšti uslovi:

  1. Prijavljeni kandidat je osoba s pravom glasa.
  2. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice (član 2.3. Izbornog zakona BiH) :
  3. koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;
  4. koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
  5. koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona;
  6. koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti (na Opštim izborima 2018. i Lokalnim izborima 2020. godine); i
  7. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Posebni uslovi:

–    da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV ili V stepen stručne spreme;

–    da ima prijavljeno prebivalište u opštini  Prnjavor.

III   Potrebna dokumentacija:

  1. prijava na javni oglas (popunjen obrazac SG-3),

IV   Rok za podnošenje prijava

Javni oglas objaviće se na zvaničnoj internet stranici Opštine, na oglasnoj tabli Optinske uprave, ul. Karađorđeva broj 2,  putem Radio „Prnjavor“ Prnjavor i televiziji K3 Prnjavor.

Rok za podnošenje prijava je dvadeset (20) dana od dana objavljivanja Javnog oglasa na zvaničnoj internet-stranici Opštine.

V    Organ za provođenje postupka

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Opštinska izborna komisija Prnjavor.

VI   Ostale informacije

Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Opštinske  izborne komisije,  ili na zvaničnoj internet- stranici opštine.

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije, ili poštom adresirano:

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA PRNjAVOR, ul. Karađorđeva broj 2, 78430 PRNjAVOR sa naznakom: „Prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora – NE OTVARATI“.

Kandidati će, ako Komisija zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uslova iz javnog oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave Komisija neće uzeti u razmatranje.

 

PREDSJEDNIK

OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE

                                                                                                                                         Snježana Krajišnik

 

Obrazac – izjava, pdf.