Na osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 8. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), a u vezi sa članom 69. Pravilnika o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 27/22), Opštinska izborna komisija Prnjavor raspisuje:

J A V N I   O G L A S

za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata

 

I           Objavljuje se Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata.

II          Uslovi za imenovanje:

Opšti uslovi:

 1. Prijavljeni kandidat je državljanin Bosne i Hercegovine s pravom glasa.
 2. Za kontrolora izbornih rezultata ne može biti imenovano lice (član 2.3. Izbornog

zakona BiH):

 1. koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;
 2. koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
 3. koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona;
 4. koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti (na Opštim izborima 2018. i Lokalnim izborima 2020. godine); i
 5. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Posebni uslovi:

– da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno IV ili V  stepen stručne spreme;

– da ima izborno iskustvo (odnosno rad na poslovima kontrolora izbornih rezultata,   rad na poslovima supervizora izbornih rezultata, rad na poslovima unosa izbornih   rezultata i rad u biračkom odboru kao predsjednik ili član biračkog odbora).

III Potrebna dokumentacija:

 1. Prijava na javni oglas (popunjen obrazac za prijavu kandidata za kontrolora izbornih

rezultata),

 1. Potvrda o prebivalištu,
 2. Ovjerena kopija univerzitetske diplome/svjedočanstva o završenom školovanju,
 3. Rješenje/uvjerenje o izbornom iskustvu.

IV Rok za podnošenje prijava

Javni oglas objaviće se na zvaničnoj internet stranici Opštine i na oglasnoj tabli Opštinske uprave (ul. Karađorđeva broj 2).

Rok za podnošenje prijava je petnaest  (15) dana od dana objavljivanja Javnog oglasa na zvaničnoj internet-stranici Opštine.

V Organ za provođenje postupka

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Opštinska izborna komisija Prnjavor.

VI Ostale informacije

Izborna komisija će nakon završene procedure po javnom oglasu imenovati 3 kontrolora izbornih rezultata na period od 5 godina. Imenovani kontrolori izbornih rezultata, da bi bili angažovani, dužni su proći obuku, testiranje i certifikovanje koje će organizovati i provesti Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Izborna komisija će certifikovane kontrolore izbornih rezultata angažovati prilikom provođenja  izbora, na poslovima kontrole izbornih rezultata, za šta je predviđena naknada za kontrolora izbornih rezultata. Visinu naknade određuje Opštinska izborna komisija Prnjavor.

Obrazac prijave je sastavni dio javnog oglasa.

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije, ili poštom adresirano:

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA PRNjAVOR, ul. Karađorđeva broj 2, 78430 PRNjAVOR sa naznakom: „Prijava na javni oglas za kontrolora izbornih rezultata – NE OTVARATI“.

Nepotpune i neblagovremene prijave  Komisija neće uzeti u razmatranje.

 

 

                                                                                                                                PREDSJEDNIK

                                                                                                                            OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE

                                                                                                            Snježana Krajišnik

 

Obrazac prijave – kontrolori