Na osnovu člana 17. Statuta Udruženja roditelja sa četvoro i više djece-Prnjavor (u daljem tekstu-Udruženja), Upravni odbor Udruženja raspisuje:

JAVNI POZIV
Za predaju zahtjeva za dodjelu 3 (tri) plastenika veličine 50m2

PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća imaju žene roditelji, članovi Udruženja koji posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište, poljoprivredno zemljište u zajedničkom vlasništvu ili poljoprivredno zemljište uzeto na korištenje u neposrednoj blizini stambenog objekta u kome stanuju.

KRITERIJUMI DODJELjIVANjA
1. Nezaposlenost majke koja je rodila 4-oro i više djece (u daljem tekstu Majka) je aposolutni preduslov za konkurisanje;
2. Nezaposlenost oca ili supruga, ili vanbračnog partnera, Majke koja živi u domaćinstvu sa većinom ili najmanje dvoje djece koju je rodila- 6 bodova.
Faktičko stanje prethodno navedenog utvrđuje Komisija neposrednom posjetom porodici ukoliko je stanje takvo da Majka živi sa muškarcem koji nije otac svih ili nijednog od djece koja su sa njom u domaćinstvu;
3. Broj članova domaćinstva koji žive u istom domaćinstvu kao i Majka, a nemaju sopstvena primanja- 2 boda po članu.
Ovaj kriterijum se dokazuje kućnom listom i izjavom Majke-podnosioca zahtjeva o navedenom.
4. Neposjedovanje vlastite nekretnine- 4 boda; ovaj kriterijum se odnosi na neposjedovanje nekretnine u vlasništvu ili faktičkom vlasništvu (posjedu) Majke, ili osobe navedene u tački 2. ovog poziva.
Ovaj kriterijum se dokazuje ličnom izjavom. Komisija će u slučaju sumnje u istinitost date izjave izvršiti provjere kod nadležnog organa za geodetsko-imovinske poslove.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
– Prijava na javni poziv (treba da sadrži istaknut zahtjev za dodjelom plastenika, ime i prezime, adresu, ličnu biografiju, opis životnih prilika, te kratko izložen plan upotrebe plastenika);
– Ovjerena lična izjava Majke o zaposlenosti nje i oca ili supruga ili vanbračnog partnera sa kojim živi u domaćinstvu u kome još žive najmanje dvoje djece koju je rodila (samo ukoliko je Majka nezaposlena);
– Ovjerena lična izjava Majke o broju članova domaćinstva koji nemaju sopstvena primanja (koliko osoba živi sa njom u domaćinstvu);
– Ovjerena lična izjava Majke o neposjedovanju nekretnine iz tačke 4. Pod „Kriterijumi dodjeljivanja“.

NAPOMENA
Konkursna komisija će provjeriti sve navode koji budu dati u izjavi. Za izvršenje tog ovlašćenja moći će se koristiti evidencijama koje posjeduje Opštinska uprava, Zavod za zapošljavanje i Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove. Lice koje da lažnu izjavu, može biti gonjeno krivično (što znači mogućnost novčane kazne, kazne zatvora i gubitka određenih prava) a u tom slučaju, gubi svako pravo za sticanje mogućnosti dodjeljivanja plastenika.

Na osnovu prijavljenih kandidata i bodovanja koje izvrši Komisija za odluku po ovom Javnom pozivu, sastavljena od jednog člana Udruženja, jednog predstavnika Opštinske uprave Opštine Prnjavor i jednog predstavnika Centra za socijalni rad Opštine Prnjavor, Upravni odbor Udruženja donosi rang-listu najuspješnijih kandidata, nakon koje se vrši dodjela plastenika prvorangiranima. U slučaju da jedan kandidat odustane, na način da u roku od 8 dana od pravosnažnosti Odluke Upravnog odbora o rang-listi, ne pristupi postupku dodjele, smatraće se da je isti odustao, i plastenik se dodjeljuje sljedećem kandidatu po broju osvojenih bodova.

Na odluku Upravnog odbora o rang listi prijavljenih kandidata za dodjelu plastenika, može su uložiti prigovor u roku od 8 dana drugostepenoj komisiji, koju će po potrebi imenovati Skupština Uduženja.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva (do 31. oktobra 2021. godine) na oglasnoj tabli Udruženja, Opštinske uprave i Centra za socijalni rad.

Prijave se mogu predati radnim danom od 7 do 15h u prostorijama Centra za socijalni rad. Rezultati će biti objavljeni na oglasnoj tabli Udruženja i Centra za socijalni rad. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

UPRAVNI ODBOR UDRUŽENjA RODITELjA
SA ČETVORO I VIŠE DJECE – PRNjAVOR