Proljećna sistematska deratizacija na teritoriji opštine Prnjavor koju obavlja preduzeće „Sanitarac“ doo Vlasenica počela je juče i trajaće do 30. aprila. Načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove, Suzana Švraka rekla je da se proljećna deratizacija izvodi u cilju sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, a na osnovu Zakona o zaštiti stanovništa od zaraznih bolesti i Naredbe o obaveznoj proljećnoj sistematskoj deratizaciji na teritoriji opštine Prnjavor koju donosi načelnik opštine. Švraka je naglasila da deratizacija obuhvata zgrade državne uprave i objekte kojima gazduje opština, predškolske, školske i vjerske objekte, objekte državnih i privatnih preduzeća, objekte privatnih uslužnih, trgovinskih, zanatskih i ugostiteljskih radnji, stambene objekte i individualna domaćinstva, javne zelene površine, obale rijeka i kanalizacionu mrežu. „Plaćanja deratizacije oslobođena su domaćinstva porodica poginulih i nestalih boraca i ratnih vojnih invalida od 1-4 kategorije, a primjedbe i prigovore na kvalitet izvršene deratizacije u toku akcije, mogu se dostaviti Odjeljenju za inspekcijske poslove – inspekciji za hranu i sanitarnu zaštitu “, rekla je Švraka. Troškove usluge deratizacije plaća Opština za zgrade državne uprave i objekte kojima gazduje po prethodno sklopljenom ugovoru sa davaocem usluga, državna i privatna preduzeća po prethodno sklopljenom ugovoru sa davaocem usluga shodno kvadraturi prostora i vrsti djelatnosti koju obavljaju, privatne uslužne, trgovinske, zanatske i ugostiteljske radnje shodno kvadraturi prostora i vrsti djelatnosti koje obavljaju, te domaćinstva, nosioci stanarskog prava i vlasnici stanova i pomoćnih objekata. Protiv preduzeća i odgovornih lica u preduzećima, vlasnika privatnih samostalnih radnji, vlasnika stambeno-porodičnih zgrada, nosilaca stanarskog prava, vlasnika stanova i pomoćnih objekata koji ne postupe u skladu sa Naredbom biće podnesene prekršajne prijave.