Osma redovna sjednica Skupštine opštine Prnjavor biće održana sutra, 30. maja, a planirano je da na dnevnom redu bude razmatrano 18 tačaka. Odbornici Skupštine opštine na sutrašnjem skupštinskom zasjedanju razmatraće prijedlog Statuta opštine Prnjavor, kao i Izvještaj o održanoj javnoj raspravi, te u prijedlogu: Odluku o pristupanju izradi Akcionog plana energetske efikasnosti za opštinu Prnjavor za period od 2018-2020. godine, Odluku o izmjeni Odluke o organizovanju i usklađivanju poslovanja Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Prnjavor, Odluku o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje direktora  Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Prnjavor i raspisivanju Javnog konkursa, Odluku o načinu i uslovima davanja u zakup poslovnog prostora u Pečeneg Ilovi, opština Prnjavor, Odluku o načinu i uslovima davanja u zakup poslovnog prostora u Babanovcima, opština Prnjavor, Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za izbor i imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove Dom  zdravlja Prnjavor i Rješenje o imenovanju Komisije za pripremu prijedloga imena naselja, ulice, trga ili parka. U formi nacrta, odbornici će razmatrati Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju, građenju, rekonstukciji, održavanju i zaštiti lokalnih i nekategorisanih puteva, ulica u naselju i putnih objekata na njivama i Odluku o uslovima, načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca na području opštine Prnjavor. Na dnevnom redu naći se će i Plan utroška novčanih sredstava koja potiču od prihoda od posebnih namjena za šume za 2017. godinu, Informacija o radu JP „DEP-OT“ d.o.o. Regionalna deponija Banja Luka, za 2016. godinu, Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Prnjavor za period 01.01-31.12.2016.  godine, Izvještaj o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period 01.01-31.12.2016. godine, te Izvještaj o izvršenim realokacijama za period 01.01-31.12.2016. godine. Odbornici lokalnog parlamenta na osmom zasjedanju raspravljaće o Izvještaju o stanju upravnog rješavanja u ostvarivanju prava i dužnosti građana i pravnih subjekata u Opštinskoj upravi Prnjavor u periodu 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine, Informaciji o korišćenju javnih površina za 2016. godinu, Izvještaju o realizaciji Plana utroška sredstava za tehničko opremanje  Teritorijalne vatrogasne jedinice, izgradnju objekata koje koristi Teritorijalna vatrogasna jedinica za svoje aktivnosti i čuvanje vatrogasne  opreme za 2016. godinu, Planu utroška sredstava za tehničko opremanje Teritorijalne vatrogasne jedinice, izgradnju objekata koje koristi Teritorijalna vatrogasna jedinica za svoje aktivnosti i čuvanje vatrogasne opreme za 2017. godinu, Izvještaju o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata na teritoriji opštine Prnjavor, kao i o odlukama, rješenjima i zaključcima imovinsko – pravne službe. Osma sjednica Skupštine opštine Prnjavor počinje u 10.00 časova, a na samom početku biće održan aktuelni čas.