Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti obavještava da je otvoren treći Javni poziv za prijavu za sufinansiranje projekata iz sredstava razvojnog fonda projekta CREDO Krajina.

Predmet Javnog poziva je dodjela finansijskih sredstava (grantova) privrednim subjektima sa područja Krajine, za sufinansiranje projekata nabavke proizvodne i druge opreme, alata i softvera.

Minimalan iznos granta je 5.000,00 KM, a maksimalan iznos je 30.000,00 KM,  s tim da pojedinačni grant ne može biti veći od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta. Period implementacije ne može biti duži od 2 mjeseca.

Korisnici sredstava razvojnog fonda mogu biti privredni subjekti sa svojstvom pravnog lica, koji posluju najmanje dvije godine, koji pripadaju kategoriji malih i srednjih preduzeća  i koji pripadaju sljedećim privrednim sektorima: prehrambena industrija, metaloprerada, drvoprerada i proizvodnja kože i obuće.

Rok za podnošenje prijava je 04.04.2016. godine do 15.00 časova.

Uslovi za prijavu, način prijavljivanja, uputstva, kao i kompletni obrasci i potrebna dokumentacija dostupni su na linku: http://www.edabl.org/uploads/admin/Dokumenti_za_informisanje_i_prijavu,_3._poziv.zip.