Skupština opštine Prnjavor obavještava javnost da će u četvrtak, 6. decembar sa početkom u 09:00 časova biti održana 21. sjednica Skupštine opštine Prnjavor prema navedenom dnevnom redu:

 1. Aktuelni čas,
 2. Odluke, rješenja i zaključci imovinsko-pravne službe,
 3. a) Prijedlog Odluke o usvajanju rebalansa budžeta opštine Prnjavor za 2018. godinu,                                   b) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju budžeta opštine Prnjavor za 2018. godinu
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Prnjavor u 2019. godini,
 5. a) Nacrt Odluke o usvajanju budžeta opštine Prnjavor za 2019. godinu,                                                                  b) Nacrt Odluke o izvršenju budžeta opštine Prnjavor za 2019. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o subvenciji troškova određenim kategorijama građana u postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata na području opštine Prnjavor,
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o upravljanju, građenju, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti lokalnih i nekategorisanih puteva, ulica u naselju i putnih objekata na njima,
 8. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene dijela Urbanističkog projekta „Gradsko jezgro“ (izmjena V),
 9. Prijedlog Odluke o imenovanju doktora medicine za utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove (mrtvozornika) i visini naknade za obavljanje pregleda umrlog lica,
 10. Prijedlog Programa rada Skupštine opštine Prnjavor za 2019. godinu,
 11. Nacrt Odluke o području, načinu, zoohigijenskim uslovima držanja i prometu domaćih životinja na području opštine Prnjavor,
 12. Informacija o realizaciji Programa razvoja civilne zaštite opštine Prnjavor u oblasti zaštite i spasavanja za period 2014-2018. godine,
 13. Informacija o demografskim promjenama i migracijama stanovništva u opštini Prnjavor.