Na osnovu čl. 6. i 7. Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele sredstava od igara na sreću („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 111/20), člana 4. Pravilnika o posebnim kriterijumima i postupku za raspodjelu sredstava od igara na sreću („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 120/20) i člana 2. Metodologije upravljanja grantovima za programe i projekte koji se finansiraju ili sufinansiraju sredstvima iz Budžeta Republike Srpske, Ministarstvo porodice, omladine i sporta objavljuje:
1. Konkurs za raspodjelu sredstava od igara na sreću u 2022. godini u oblasti porodice
2. Konkurs za raspodjelu sredstava od igara na sreću u 2022. godini u oblasti omladine
3. Konkurs za raspodjelu sredstava od igara na sreću sportskim organizacijama (klubovima) Republike Srpske i sportistima pojedincima u pojedinačnim sportovima u 2022. godini.
Konkursi su objavljeni danas, 29. avgusta 2022. godine, u dnevnom listu „Glas Srpske“ kao i na internet stranici Ministarstva porodice, omladine i sporta (www.vladars.net –>  Ministarstvo porodice, omladine i sporta –> Konkurs za raspodjelu sredstava od igara na sreću u 2022. godini), gdje možete preuzeti sve potrebne obrasce i konkurs.
Konkurs za raspodjelu sredstava od igara na sreću u 2022. godini u oblasti porodice
Na konkurs za raspodjelu sredstava od igara na sreću po programima i projektima koji se odnose na oblast porodice mogu se prijaviti organizacije koje svojim radom doprinose stvaranju uslova za sprovođenje mjera populacione politike i podrške porodici i koje su dostavile finansijske izvještaje o namjenskom utrošku sredstava odobrenih od strane Ministarstva u 2021. i 2022. godini, ukoliko su finansirane od strane Ministarstva.
Konkurs za raspodjelu sredstava od igara na sreću u 2022. godini u oblasti omladine
Na konkurs za raspodjelu sredstava od igara na sreću po programima i projektima koji se odnose na oblast omladine mogu se prijaviti organizacije koje su, do dana objave konkursa, upisane u Omladinski registar i prijavile sve naknadno upisane statusne promjene odobrene kod nadležnog organa te koje su dostavile finansijske izvještaje o namjenskom utrošku sredstava odobrenih od strane Ministarstva u 2021. i 2022. godini, ukoliko su finansirane od strane Ministarstva.
Konkurs za raspodjelu sredstava od igara na sreću sportskim organizacijama (klubovima) Republike Srpske i sportistima pojedincima u pojedinačnim sportovima u 2022. godini
Sportski klubovi Republike Srpske i sportisti pojedinci u pojedinačnim sportovima koji sportskim rezultatima u 2022. godini do dana objavljivanja ovog konkursa ispunjavaju uslove iz tačke 1. Konkursa.
Sportski klubovi koji su upisani u Registar sportskih organizacija i drugih organizacija u oblasti sporta koji se nalaze u evidenciji Ministarstva porodice, omladine i sporta do dana završetka konkursa.
Sportski klubovi i sportisti pojedinci koji su dostavili finansijske izvještaje o namjenskom utrošku sredstava odobrenih od strane ministarstva u 2020. i 2021. godini ukoliko su finansirani od strane Ministarstva.
Svi konkursi otvoreni  su  30 dana od dana objavljivanja, a ministar zadržava pravo njegovog poništenja usljed nepredviđenih budžetskih ograničenja.
Detaljne informacije možete pronaći na sajtu ministarstva.