Na osnovu rješenja Gradonačelnika Grada Prnjavor, broj 01/1-022-44/24 od 29.03.2024. godine, člana 10. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku ostvarivanja novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području Grada Prnjavor za 2024. godinu (“Službeni glasnik Grada Prnjavor”, broj 6/24) i Zapisnika sa sastanka Komisije za ocjenu prijava, broj 01/1-022-13-2/24 od 10.04.2024. godine, Komisija za ocjenu prijava za dodjelu sredstava u okviru programa pomoći mladima kroz “start up” preduzetništvo,

d o n o s i:

O D L U K U

o utvrđivanju Preliminarne rang liste korisnika i raspodjeli novčanih podsticaja za samozapošljavanje na području Grada Prnjavor za 2024. godinu

I

            Nakon okončanog postupka po Javnom pozivu za odabir korisnika novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području Grada Prnjavor za 2024. godine, broj 01/1-022-13-1/24 od 21.03.2024. godine, a prema ukupnom broju osvojenih bodova, Komisija utvrđuje Preliminarnu rang listu korisnika kojima će biti dodijeljeni novčani podsticaji za samozapošljavanje za 2024. godinu:

 

Redni

broj

 

Ime

 

Ime roditelja

 

Prezime

Ukupan

broj ostvarenih bodova

(max 100)

1. David Saša Vujasinović 71
2. Sanja Miodrag Trivan 66
3. Dragan Nedeljko Bjelošević 65
4. Dalibor Zlatko Simić 65
5. Predrag Boško Ljubojević 65
6. Vladan Dragan Kitić 60
7. Mile Ljubiša Sarić 60
8. Anđela Vitomir Ćućić 59
9. Slaven Savo Gajanin 54
10. Boris Milorad Vujasnović 54
11. Stefan Dušan Stanković 45

Prijava aplikanta Biljane Dušanić nije uzeta u razmatranje jer imenovana ne ispunjava uslove propisane pravilnikom

Prijava aplikanta Miroslava Dušanića nije uzeta u razmatranje jer je imenovani odustao.

II

Ukupan iznos novčanih sredstava koji se dodjeljuje jednom korisniku je       6.000,00 KM za pet prvorangiranih korisnika, a za korisnike koji se na rang listi nalaze na šestoj, sedmoj, osmoj, devetoj, desetoj i jedanaestoj poziciji dodjeljuje se iznos od 2.000,00 KM.

III

Odluka o utvrđivanju Preliminarne rang liste korisnika i raspodjeli novčanih podsticaja za samozapošljavanje na području Grada Prnjavor za 2024. godinu, objavljuje se na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Grada Prnjavor.

IV

            U skladu sa članom 10. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku ostvarivanja novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području Grada Prnjavor za 2024. godine (“Službeni glasnik Grada Prnjavor”, broj 6/24), podnosioci prijava mogu podnijeti prigovor načelniku opštine u roku od osam dana od dana objave ove odluke.

Prigovor se dostavlja na protokol Gradske uprave Grada Prnjavor svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 časova u šalter sali ili poštom na adresu Grada Prnjavor, ul. Karađorđeva broj 2, 78430 Prnjavor sa naznakom „Prigovor na Odluku o utvrđivanju Preliminarne rang liste korisnika i raspodjeli novčanih podsticaja za samozapošljavanje na području Grada Prnjavor za 2024. godinu“.

V

Konačnu rang listu korisnika objaviće gradonačelnik u roku od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.