Odjeljenje za boračko – invalidsku zaštitu, obavještava porodice poginulih i nestalih boraca , ratne vojne invalide i borce, da Grad Prnjavor svake godine obezbjeđuje u budžetu sredstva za jednokratnu novčanu pomoć namijenjenu za liječenje i ublažavanje teškog materijalnog položaja. Zahtjev za pomoć se podnosi putem Šalter sale, a prema Pravilniku o uslovima i postupku odobravanja i  isplate jednokratne novčane pomoći potrebno je priložiti:

  • Za liječenje ( medicinsku dokumentaciju, kopiju lične karte i kopiju tekućeg računa)
  • Za ublažavanje teškog materijalnog položaja ( kućna lista, kopija lične karte i kopija tekućeg računa)
  • Za sahrane članova porodice poginulih i nestalih boraca, ratne vojne invalide od 1. do 4. kategorije i borce 1. i 2. kategorije ( izvod iz matične knjige umrlih, kopija fakture, kopija lične karte i tekućeg računa podnosioca zahtjeva).