Načelnik opštine Prnjavor objavio je javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za organizovanje naučnih, kulturnih i sportskih manifestacija od značaja za opštinu Prnjavor u 2017. godini, a prijave mogu podnijeti subjekti koji su registrovani i imaju sjedište na području opštine Prnjavor. Prijava za dodjelu sredstava podnosi se u šalter sali Opštinske uprave opštine Prnjavor i treba da sadrži podatke o podnosiocu zahtjeva, kao i naziv, mjesto i vrijeme održavanja manifestacije, kratak opis manifestacije i način finansiranja manifestacije, broj djece, mladih i socijalno isključenih kategorija obuhvaćenih manifestacijom i masovnost manifestacije, karakter manifestacije (lokalni, regionalni, međunarodni), iznos potrebnih sredstava za realizaciju manifestacije i ostale podatke koji potvrđuju da manifestacija doprinosi promociji opštine, da je tradicionalna i da doprinosi promociji i unapređenju nauke, kulture ili sporta. Uz prijavu je potrebno priložiti kopije: rješenja o registraciji subjekta, potvrde o registraciji (JIB) i broja žiro-računa. Javni poziv za dodjelu sredstava objavljen je 13.02.2017. godine i traje sedam dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 20.02.2017. godine. Naknadno predate i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Sve informacije zainteresovani subjekti mogu dobiti na telefon broj: 051/663-740, lokal: 232 i 212.