Na osnovu člana 3. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava udruženjima iz oblasti kulture i ostalim udruženjima („Službeni glasnik opštine Prnjavor“ broj 2/18), Načelnik opštine objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava udruženjima iz oblasti kulture

i ostalim udruženjima

 

Pozivaju se udruženja građana registrovana na području opštine Prnjavor da podnesu prijave za dodjelu sredstava udruženjima iz oblasti kulture i ostalim udruženjima u 2022. godini.

Pravo na dodjelu sredstava imaju udruženja građana koja ispunjavaju sljedeće uslove:

a) da su registrovani u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima najmanje (1) jednu godinu prije objavljivanja Javnog poziva.

b) da imaju sjedište na području opštine Prnjavor,

v) da su dostavili izvještaj o utrošku sredstava u prethodnoj godini, ukoliko su koristili budžetska sredstva i

g) da nemaju obezbijeđeno finansiranje sa druge budžetske pozicije.

 

Prijava za dodjelu sredstava podnosi se u Šalter sali Opštinske uprave opštine Prnjavor na propisanom obrascu koji sadrži sljedeće podatke:

a) naziv programa/projekta

b) pun naziv udruženja,

v) oblik, broj, datum i mjesto registracije,

g) broj žiro računa,

d) ime i prezime odgovorne osobe za provođenje programa/projekta, telefon, i adresa elektronske pošte,

đ) oblast na koju se odnosi program/projekat,

e) iznos sredstava potrebnih za provođenje programa/projekta u cjelini i udio koji se traži iz Budžeta opštine i

ž) ostalo (dodatne informacije o programu/projektu, partnerima i budućim aktivnostima).

 

Uz popunjen prijavni obrazac potrebno je priložiti:

a) ovjerenu kopiju rješenja o registraciji,

b) ovjerenu kopiju uvjerenja o poreskoj registraciji,

v) žiro račun,

g) program/projekat kojim udruženje konkuriše za dodjelu sredstava.

Udruženja koja konkurišu sa više programa/projekata dostavljaju jedan primjerak potrebne dokumentacije pod tačkama a), b) i v).

Javni poziv za dodjelu sredstava objavljen je 09.02.2022. godine i traje 15 dana od dana objavljivanja.

Naknadno predate i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon broj: 051/663-740, lokal 212.

OBRAZAC – prijave za udruženja