Obavještavamo sve zainteresovane privredne subjekte da je otvoren Javni poziv UNDP-a (Razvojni program Ujedinjenih nacija), u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH i švajcarskom Agencijom za razvoj, za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu prenosa znanja i vještina dijaspore u okviru projekta “Dijaspora za razvoj”.

Ovim pozivom će se pružiti podrška projektima koji imaju za cilj da kroz poslovne veze sa dijasporom doprinesu uvođenju novih tehnologija, unapređenju konkurentnosti, rastu tržišta, poslovnoj ekspanziji, povećanju investicija u BiH, te stvaranju novih radnih mjesta.

Pravo na prijavu imaju zakonski registrovane organizacije/preduzeća u BiH koje mogu biti komercijalne i/ili profitne, neprofitne/NVO, privatne i javne obrazovne institucije, regionalne ili gradske razvojne agencije, privredne komore, tehnološki parkovi itd. Direktni korisnici u okviru ovog javnog poziva su isključivo privatni privredni subjekti koji posluju u BiH, u okviru jednog od sljedećih sektora: prerađivačka industrija (obrada drveta, obrada metala, obrada tekstila, obuće i kože, obrada plastike, prehrambena proizvodnja i dr.), poljoprivreda, informacione tehnologije i turizam. Prijave preduzeća koja posluju u okviru ostalih djelatnosti koje proizvode dodatnu vrijednost, a nisu dio pomenutih sektora će se uzeti u razmatranje ukoliko zadovoljavaju ostale očekivane ciljeve ovog poziva.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva po ovom Javnom pozivu iznose 470.000 američkih dolara. Maksimalni iznos finansijske podrške po korisniku je 20.000 američkih dolara, a minimalni 5.000 američkih dolara. Od podnosioca prijave/korisnika se očekuje sufinansiranje u vrijednosti od najmanje 20% od traženog iznosa finansijske podrške.

Ovaj Javni poziv ostaje otvoren do utroška raspoloživih sredstava, sa krajnjim rokom za procjenu 30.04.2019. godine. Više informacija možete pročitati ovdje.