Na osnovu Projekta banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida, članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata i žrtava ratne torture Republike Srpske za 2024. godinu, broj: 16-03/1-1-563-1-1/24 od 08.02.2024. godine i Javnog poziva, gradska Komisija za izbor korisnika banjsko-klimatske rehabilitacije  r a s p i s u j e:

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva radi upućivanja 25 ratnih vojnih invalida, članova

porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata i žrtava ratne torture

Republike Srpske-Grada Prnjavor u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove

 

KRITERIJI ZA PRIJAVLjIVANjE

Ovaj poziv se upućuje ratnim vojnim invalidima od I-X kategorije (u daljem tekstu RVI), članovima porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (u daljem tekstu PPB) i žrtvama ratne torture koje ostvaruju mjesečna novčana primanja Grada Prnjavor, kojima je banjska rehabilitacija neophodna kao nastavak liječenja i oporavka.

PREDMET PRIJAVE I USLOVI ZA PRIJAVU

Predmet prijave po ovom pozivu je potreba za medicinskom, odnosno fizikalnom rehabilitacijom jednog broja ratnih vojnih invalida, članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i žrtava ratne torture, kroz banjsko-klimatsko liječenje, odnosno rehabilitaciju.

Banjsko-klimatsko liječenje, odnosno rehabilitacija odvijaće se u banjsko-klimatskim zdravstvenim ustanovama Republike Srpske.

Liječenje, odnosno rehabilitacija u banjsko-klimatskim ustanovama obuhvata:

 • smještaj korisnika,
 • ljekarski pregled prilikom prijema,
 • izradu plana i programa rehabilitacije za svakog korisnika posebno,
 • određivanje fizikalne i balneoterapijske procedure (fizikalne terapije-standarna njega uključuje: hidroterapiju u kadama ili bazenu, elektroproceduru, kinezoterapiju (propisane vježbe) i termoterapiju,
 • stalni medicinski nadzor,
 • ljekarski pregled na otpustu sa otpusnicom,
 • ishranu od tri obroka primjernog kvaliteta i kvantiteta,
 • ostali vidovi rekreacije,
 • turističko-rekreativni sadržaji.

Na Javni poziv imaju pravo da se prijave ratni vojni invalidi od I-X kategorije invaliditeta, članovi porodica poginulih boraca i žrtve ratne torture – korisnici mjesečnog novčanog primanja, a kojima je banjska rehabilitacija neophodna za nastavak liječenja i oporavka.

Uz pismeni zahtjev potrebno je priložiti sledeće dokaze:

 • Rješenje nadležnog organa o statusu i pripadajućim pravima RVI ili člana porodice poginulog borca, uz uslov da je aktivni korisnik,
 • Rješenje o priznatom statusu žrtve ratne torture, sa priznatim pravom na mjesečno novčano primanje,
 • Rješenje nadležnog organa o kategorizaciji borca,
 • Nalaz i preporuka nadležne zdravstvene ustanove o neophodnosti banjske rehabilitacije ne starije od šest mjeseci od podnošenja zahtjeva za korištenje banjske rehabilitacije.

Pravo na banjsku rehabilitaciju u 2024. godini nemaju lica koja su to pravo koristili po Projektu banjske rehabilitacije Ministarstva u protekle tri godine, kao i RVI – amputirci i paraplegičari koji su banjsku rehabilitaciju koristili putem Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u istom periodu, u skladu sa pravilnikom Fonda.

Rok za podnošenje pismenog zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja na oglasnim pločama Gradske uprave Grada Prnjavor, tj. zaključno sa 17.04. 2024. godine. Javni poziv će biti  objavljen u  sredstvima javnog informisanja (Televizija K3, Radio Prnjavor).

Zahtjevi se dostavljaju u šalter sali – prijemnoj kancelariji Grada Prnjavor – Karađorđeva broj 2.

Nepotpune i neblagovremene zahtjeve Komisija neće razmatrati i kao takve će odbaciti.

Na osnovu podnesenih zahtjeva, Komisija će sačiniti Listu izabranih korisnika u skladu sa ovim Projektom i Javnim pozivom i to odvojeno za RVI, odvojeno za PPB i odvojeno za žrtve ratne torture.

Komisija za izbor korisnika banjsko-klimatske rehabilitacije će istaći Liste na oglasnim pločama Gradske uprave Grada Prnjavor i na iste se može podnijeti prigovor u roku od 8 dana od dana isticanja.

Komisija će konačne Liste dostaviti Ministarstvu na saglasnost.

Nakon dobijanja saglasnosti Komisija će obavijestiti kandidate o mjestu i vremenu, te nazivu zdravstvene ustanove u koju se upućuju.

Realizacija Projekta banjske-rehabilitacije trajaće do  31.10.2024. godine i odvijaće se u smjenama svakih 10 dana po utvrđenim spiskovima korisnika.

Pojedinačan boravak korisnika u banjsko-klimatskim ustanovama trajaće 10 dana.