На основу члана 56. Закона о организацији органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број: 35/05), члана 27. Закона о расељеним особама и повратницима у Федерацији Босне и Херцеговине и избјеглицама из Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број: 15/05), Упутства о начину и процедурама одабира корисника пројеката повратка и реконструкције стамбених јединица („Службени гласник БиХ“,број: 48/06), Федерално министарство расељених особа и избјеглица објављује

Ј А В Н И   П О З И В

Избјеглицама из Босне и Херцеговине, расељеним особама у Федерацији Босне и Херцеговине и повратницима из Федерације Босне и Херцеговине
за подношење пријава за обнову и реконструкцију стамбених јединица у циљу повратка на подручје општина Републике Српске

Помоћ у обнови и реконструкцији стамбених јединица у циљу повратка додјељује се у оквиру имплементације Програма обнове стамбених јединица додјелом грађевинског материјала и средстава за уградњу и Програма обнове стамбених јединица по систему „кључ у руке“ расељеним особама и повратницима у Федерацији Босне и Херцеговине и избјеглицама из Босне и Херцеговине.
Средства ће се осигурати из Буџета Федерације БиХ „Трансфер за расељена лица и повратнике“, средстава Кантона, опћина, кредитних средстава и других донатора.
Имплементатор пројекта је Федерално министарство расељених особа и избјеглица, или имплементатор дефинисан посебним споразумом.

КРИТЕРИЈИ ЗА ОДАБИР КОРИСНИКА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКАТА

ОПЋИ КРИТЕРИЈИ

Опћи критерији су елиминаторни и обавезујући за све кориснике помоћи

Опћи критерији за утврђивање потенцијалних корисника пројеката повратка и реконструкције стамбених јединица:
1. да је избјеглица из Босне и Херцеговине, расељена особа у Босни и Херцеговини или повратник са пребивалиштем у Федерацији Босне и Херцеговине.
2. да је исказао намјеру за повратком,
3. да је утврђен статус власништва или станарског права над стамбеном јединицом која је предмет реконструкције,
4. да је на дан 30.04.1991. године имао пребивалиште у стамбеној јединици која је предмет реконструкције,
5. да се стамбена јединица која је предмет реконструкције сматра неувјетном за становање, у складу са одговарајућим стандардима о минимуму стамбених увјета,
6. да он и чланови његовог домаћинства од 1991. године немају на територији БиХ другу стамбену јединицу која се сматра увјетном за становање, а у складу са одговарајућим стандардима о минимуму стамбених увјета,
7. да није примио помоћ у реконструкцији, довољну да задовољи одговарајуће стандарде о минимуму стамбених увјета.

I.1.) Доказ о статусу избјеглице из БиХ, расељене особе у БиХ и повратника

– Документи којима се доказује испуњавање опћих критерија да је потенцијални корисник
помоћи избјеглица из БиХ, расељена особа у БиХ и повратник је потврда надлежног органа
о статусу (за све чланове породице пријављене за помоћ у реконструкцији):
а) избјеглица из БиХ свој статус доказује одговарајућом потврдом (избјегличка
легитимација/картон), увјерење о статусу избјеглице из БиХ,
б) расељена особа у БиХ свој статус доказује потврдом/правоснажним рјешењем
надлежног органа опћине привременог боравка о статусу расељене особе,
ц) повратник свој статус доказује потврдом надлежног органа опћине/општине повратка
о статусу повратка уз копију ЦИПС-ове потврде о пријави пребивалишта издате у мјесту
пребивалишта из 1991. године.

I.2.) Доказ о намјери за повратком

– Изјавом подноситеља, која се овјерава од стране надлежног органа опћине повратка,
доказује се:
а) да је исказана намјера за повратком,
б) да је стамбена јединица која је предмет реконструкције неувјетна за становање у складу са одговарајућим стандардима о минимуму стамбених увјета,
ц) да корисник /носитељ домаћинства и чланови његовог домаћинства који су пријављени за добивање помоћи у реконструкцији, од 1991. године немају на територију БиХ другу стамбену јединицу која се сматра увјетном за становање, у складу са одговарајућим стандардима о минимуму стамбених увјета,
д) да корисник није примио помоћ у реконструкцији, довољну да задовољи одговарајући стандард о минимуму стамбених увјета.

I.3.) Доказ о власништву/ станарском праву

– Документи којим се доказује власништво/станарско право над стамбеном јединицом
која је предмет реконструкције су:
а) ЗК (земљишно-књижни) извадак-извод из катастарске евиденције, посједовни лист не старији од 6 (шест) мјесеци, и / или
б) ЦРПЦ одлука-одлука Комисије за имовинске захтјеве избјеглице и расељене особе, и / или
ц) Правоснажно рјешење о поврату/станарског права-рјешење надлежног опћинског
органа о поврату и / или увођењу у посјед.

I.4.) Доказ о кретању

– Увјерењем о кретању подноситеља захтјева за реконструкцију, које издаје надлежни
орган унутарњих послова доказује се да је корисник помоћи на дан 30.04.1991. године
имао пребивалиште у стамбеној јединици која је предмет реконструкције.
Потребно је приложити оригинал увјерења о кретању или овјерену копију.
У изузетним случајевима, када се увјерењем о кретању не може поуздано утврдити
пребивалиште на дан 30.04.1991. године, као доказ пребивалишта прибавља се изјава два
свједока, овјерена од стране надлежног органа опћине повратка.

ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈИ
Испуњавање посебних критерија служи Комисији за одабир корисника као основа за
формирање ранг листе корисника, поштујући начела транспарентности и једнакоправности
приступу помоћи за реконструкцију.

Посебни критерији су:

1. Корисник помоћи се вратио на своје пријератно пребивалиште и живи у увјетима који су испод утврђеног стамбеног минимума, укључујући и кориснике који привремено бораве у импровизираним насељима, камповима, контејнерима и слично.
2. Корисник помоћи припада одређеним категоријама као што су:
а) социјална категорија,
б) особе с онеспособљењем/инвалидитетом,
ц) самохрани родитељи, старатељи или хранитељи породице,
д) шехидске породице/породице погинулих бораца,
е) породице несталих особа и
ф) бивши логораши.
3. Корисници који се налазе у колективним облицима збрињавања, алтернативном смјештају или задовољавају увјете и има/остварује право на алтернативни смјештај.
4. Број и старосна доб чланова домаћинства који су се пријавили за повратак на своје
пријератно пребивалиште.

II.1.) Доказ о повратку у пријератно пребивалиште
Повратак у пријератно пребивалиште доказује се ЦИПС-овом потврдом издатом у мјесту пребивалишта из 1991.године, којом се доказује да корисник има пријављено пребивалиште на адреси на којој се налази објекат/стамбена јединица која је предмет реконструкције и потврда надлежног опћинског/општинског органа или другог надлежног органа да је повратник.

II.2.) Доказ о припадности одређеним скупинама

II.2.а) социјална категорија свој статус доказује релевантним доказима и то: посљедњи
чек од пензије, доказ да се ради о кориснику социјалних давања од надлежног
центра за социјални рад или надлежне опћинске службе за социјалну и дјечију
заштиту, доказ да се ради о цивилној жртви рата и да остварује/не остварује приходе
по том основу,

II.2.б.) статус лица са инвалидитетом доказује се рјешењем које се прибавља од стране
надлежног органа (ратни војни инвалид, лица са урођеним или стеченим
инвалидитетом и сл.),

II.2.ц.) статус самохраног родитеља, старатеља или хранитеља доказује се релевантним
доказом који се прибавља од стране надлежног центра за социјални рад или
опћинског органа управе, надлежног за послове социјалне и дјечије заштите код
којег се води службена евиденција,

II.2.д.) статус шехидске породице / породице погинулих бораца доказује се потврдом
која се прибавља од стране надлежног органа код којег се води службена
евиденција,

II.2.е.) статус породице нестале/их особа доказује се потврдом која се прибавља од
стране надлежног органа код којег се води службена евиденција,

II.2.ф.) статус бившег логораша доказује се потврдом која се прибавља од стране
надлежног органа код којег се води службена евиденција.

II.3.) Доказ о боравку у колективним облицима збрињавања и алтернативном
смјештају

а) чињеница да се корисник налази у колективним облицима збрињавања, алтернативном смјештају доказује се потврдом надлежног органа на чијој територији се налази колективни центар или алтернативни смјештај.
б) чињеница да корисник задовољава увјете и има/остварује право на алтернативни смјештај доказује се потврдом надлежног органа опћине, кантона, ентитета у којем корисник привремено борави.

II.4.) Доказ о бројности породице

Бројност породице које имају више чланова домаћинства и њихова старосна доб, који су се пријавили за повратак, доказује се кућном листом, овјереном од стране надлежног опћинског органа.
Уз овјерену кућну листу корисник је дужан приложити родне листове за малољетне чланове, односно овјерену копију ЦИПС-ове потврде о мјесту боравишта/пребивалишта за пунољетне чланове породице.

Подношење пријава и докумената

Пријаве за обнову и реконструкцију стамбених јединица у циљу повратка у оквиру имплементације „Програма обнове стамбених јединица додјелом грађевинског материјала и средстава за уградњу“ и „Програма обнове стамбених јединица по систему „кључ у руке“ расељеним особама и повратницима у Федерацију Босне и Херцеговине и избјеглицама из Босне и Херцеговине са потребном документацијом којом се доказује испуњавање свих опћих и посебних критерија, доставити лично на Федерално министарство расељених особа и избјеглица, улица Хамдије Чемерлића 2, Сарајево, сваким радним даном од 08,00 до 16,00 сати, или поштом на адресу: Федерално министарство расељених особа и избјеглица, ул. Хамдије Чемерлића 2, 71000 Сарајево, са назнаком: „ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ОБНОВУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА У ЦИЉУ ПОВРАТКА“.

Пријаве за реконструкцију стамбених јединица подносе се уз посебно попуњен образац који ће бити доступан на шалтерима опћина боравка и опћина повратка, у просторијама Федералног министарства расељених особа и избјеглица, Хамдије Чемерлића 2, и на интернет страници Федералног министарства расељених особа и избјеглица www.фмрои.гов.ба, гдје ће бити објављен и текст Јавног позива.

Јавни позив траје од 25.10.2021. године до 25.11.2021. године и бит ће објављен у
дневним новинама.

Пријаве које буду комплетне и достављене у року из претходног става бит ће узете у разматрање од стране Комисије за одабир корисника.

Жалба: Жалбе се подносе Федералном министарству расељених особа и избјеглица, улица Хамдије Чемерлића 2, 71000 Сарајево у року од 15 дана од дана јавног оглашавања ранг листе потенцијалних корисника, која ће бити објављена на огласној плочи Федералног министарства расељених особа и избјеглица, Кантона, Опћина повратка и на интернет страници Федералног министарства расељених особа и избјеглица www.фмрои.гов.ба.

Напомена: За потенцијалне кориснике који се налазе на ранг листама по Јавном позиву из 2019. године, а који до сада нису добили помоћ у обнови/реконструкцији стамбене јединице, потребно је да поднесу нову овјерену Пријаву/Образац за добивање помоћи за реконструкцију стамбене јединице додјелом грађевинског материјала или обнова стамбене јединице по систему „кључ у руке“ по Јавном позиву из 2021. године, Федералног министарства расељених особа и избјеглица.

Документација о испуњавању опћих и посебних критерија за горе наведене потенцијалне кориснике, ће бити преузета са Јавног позива из 2019. године, те потенцијални корисници са ранг листе неће бити у обавези да поново достављају исту осим ако су у међувремену имали неке промјене.

Такођер, приликом обраде сваког појединачног захтјева, Комисија за одабир корисника ће тражити допуну документације, уколико то буде било потребно за наведене потенцијалне кориснике са ранг листе.

Пријаве/молбе/захтјеви потенцијалних корисника, који се налазе на утврђеним ранг листама из 2019. године, сматрати ће се неважећим, објављивањем ранг листи по овом Јавном позиву.

Коначне ранг листе потенцијалних корисника објављене по Јавном позиву из 2021. године, користит ће се за период од 2022. до 2023. године.

 

М И Н И С Т А Р
др. сци. Един Рамић, с.р.

Пријавни образац