Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 3. Odluke o ispitivanju zadovoljstva građana radom Opštinske uprave i Skupštine opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 32/17), Načelnik opštine Prnjavor raspisuje:

 

 

JAVNI POZIV

za angažovanje lica koje će vršiti uslugu anketiranja

 

Pozivaju se zainteresovana lica sa područja opštine Prnjavor da podnesu prijavu za vršenje usluge anketiranja u cilju ispitivanja zadovoljstva građana radom Opštinske uprave i Skupštine opštine Prnjavor za 2018. godinu.

 

Uslovi:

 

  • Da je lice punoljetno;
  • Da je državljanin Republike Srpske, BiH;
  • Da ima prebivalište na području opštine Prnjavor;
  • Visoka stručna sprema, četvorogodišnji studij, Prirodno-matematički fakultet, diplomirani geograf-demograf ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova;
  • Da se lice vodi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje – Biro za zapošljavanje Prnjavor.

 

Potrebna dokumentacija:

 

  • Ovjerena kopija lične karte;
  • Uvjerenje o državljanstvu RS, BiH;
  • Ovjerena kopija diplome;
  • Uvjerenje Biroa za zapošljavanje Prnjavor da se vodi u evidenciji nezaposlenih lica.

 

Prijave dostaviti na adresu Opština Prnjavor, ulica Karađorđeva broj 2. ili lično u šalter salu Opštinske uprave opštine Prnjavor, u roku od 8 dana od dana objavljivanja Javnog poziva .

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Javni poziv objaviće se na zvaničnoj internet stranici Opštine Prnjavor, na oglasnoj tabli Opštine Prnjavor i oglasnoj tabli Biroa za zapošljavanje Prnjavor.

 

 

Broj: 01/1-014-303/18

Datum: 23.11.2018. godine                                                                                    

                                                                                                            N A Č E L N I K

       Darko Tomaš