U skladu sa odlukom Školskog odbora JU Gimnazija Prnjavor, br. 1267/17 od 19.10.2017. godine i odlukom br. 1389/17 od 28.11.2017. godine, JU Gimnazija Prnjavor objavljuje:

OGLAS

 o prodaji tekstilnih mašina putem licitacije

I

JU Gimnazija Prnjavor sa sjedištem u Prnjavoru u ulici Rade Vranješević br.1. zastupana po direktoru, oglašava prodaju tekstilnih mašina putem licitacije.

II

Predmet prodaje su sljedeće tekstilne mašine:

 • Mašina za obradu rubova SIRUBA, inventurni broj 1115 početna cijena 1.150,00 KM
 • Rupičarka MINERVA 67-761-52-1, inventurni broj 1116, početna cijena 1.100,00 KM
 • Ravnošivaća mašina, inventurni broj 1117, početna cijena 250,00 KM
 • Ravnošivaća mašina, inventurni broj 1118, početna cijena 250,00 KM
 • Ravnošivaća mašina, inventurni broj 1119, početna cijena 250,00 KM
 • Ravnošivaća mašina, inventurni broj 1120, početna cijena 250,00 KM
 • Ravnošivaća mašina, inventurni broj 1121, početna cijena 250,00 KM
 • Ravnošivaća mašina, inventurni broj 1122, početna cijena 250,00 KM
 • Ravnošivaća mašina, inventurni broj 1123, početna cijena 250,00 KM
 • Ravnošivaća mašina, inventurni broj 1124, početna cijena 250,00 KM
 • Ravnošivaća mašina, inventurni broj 1125, početna cijena 250,00 KM
 • Ravnošivaća mašina, inventurni broj 1126, početna cijena 250,00 KM
 • Ravnošivaća mašina, inventurni broj 1127, početna cijena 250,00 KM
 • Mašina za obametanje SIRUBA 757 inverturni broj 1128 početna cijena 1.150,00 KM
 • Nož za krojenje, inverturni broj 1129, početna cijena 350,00 KM

UKUPNA POČETNA CIJENA: 6.500,00 KM

III

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja prije početka licitacije uplate iznos akontacije u visini od 10% od ukupne početne cijene svih ponuđenih mašina. Uplata se vrši u blagajni škole.  Putem licitacije prodaju se sve mašine zajedno, odnosno ne može se ponuditi samo pojedinačna stavka. Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika. Sa učesnikom licitacije koji ponudi najvišu cijenu biće potpisan kupoprodajni ugovor u roku od osam dana od dana održavanja licitacije. Troškovi vezani za prenos vlasništva padaju na teret kupca. Ako učesnik odustane od potpisivanja kupoprodajnog ugovora gubi pravo na povrat akontacije uplaćene prije održavanja licitacije.

IV

Licitacija će biti održana dana 13.12.2017. godine u 12:00 časova, u prostorijama škole u ulici Rade Vranješević br.1. Mašine se prodaju u viđenom stanju i reklamacije se ne mogu naknadno isticati, nakon prodaje. Mašine se mogu pogledati u sjedištu škole u ulici Rade Vranješević broj 1 u Prnjavoru svakim radnim danom u vremenu od 12:00 do 14:30 časova, uz prisustvo ovlaštenog člana Komisije za prodaju mašina. Licitaciju će sprovesti Komisija za prodaju mašina.

V

 Uz prijavu za učešće na licitaciji se dostavlja dokaz o uplati akontacije, fotokopija lične karte za fizička lica, odnosno fotokopija rješenja o upisu u sudski registar za pravna lica, ovjerena punomoć za zastupanje za lica koja ne učestvuju u svoje ime. Prijave za učešće na licitariji sa dokazom o uplati akontacije se dostavljaju putem pošte u zatvorenim kovertama sa naznakom: „Prijava za učešće na licitaciji“ ili neposredno na protokol u JU Gimnazija Prnjavor, ulica Rade Vranješević  broj 1. Pravo učešća u postupku licitacije imaju sva pravna i fizička lica koja do 13.12.2017. godine do 10:00 časova dostave uredne prijave sa svim naprijed navedenim dokazima. Prijave se primaju do 13.12.2017. godine do 10:00 časova, bez obzira da li se dostavljaju neposredno ili putem pošte. Učesnicima licitacije, uplaćeni iznos akontacije vraća se u roku od tri dana od dana održavanja licitacije, osim učesniku licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija.

VI

 Ukoliko prva licitacija ne uspije, prodaja se može izvršiti neposrednom pogodbom (ako se na licitaciji prijavi samo jedan kupac) ili se zakazati druga licitacija.

VII

 Oglas o licitaciji objaviće se na internet stranicama JU Gimnazija Prnjavor i Opštine Prnjavor, na oglasnim tablama JU Gimnazija Prnjavor i Opštine Prnjavor, na TV K3 i Radio Prnjavor. Sve ostale informacije mogu se dobiti u sjedištu škole ili na broj telefona: 051/655-328.

 

DIREKTOR

Ljubinka Stanić, prof.