Skupština opštine Prnjavor usvojila je na 25. redovnoj sjednici, Plan kapitalnih investicija opštine Prnjavor za period 2019-2021. godina. Dokumentom je planirana realizacija 154 projektna prijedloga, između ostalog, izgradnja Vatrogasnog doma, rekonstrukcija ulice Vida Nježića, izgradnja kružnog toka na Vijaci, izgradnja vodovodne mreže u poslovnoj zoni, rekonstrukcija ulice Alekse Malića i Ilije Malića, kao i rekonstrukcija i modernizacija putnih pravaca u mjesnim zajednicama. Usvajanju Plana kapitalnih investicija prethodila je javna rasprava, kao i poziv predstavnicima mjesnih zajednica da dostave prijedloge prioritetnih infrastrukturnih projekata u mjesnim zajednicama.

Odbornici Skupštine opštine usvojili su u prijedlogu Odluku o davanju saglasnosti za utvrđivanje opšteg interesa za eksproprijaciju zemljišta u svrhu izgradnje puta, Odluku o davanju saglasnosti Javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Prnjavor za cijepanje parcele označene kao k.č. broj 285/7 (stari broj 19/221) k.o. Prnjavor i prodaju otcijepljenog dijela parcele ukupne površine od 45 m2, Odluku o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana poslovno – turističke zone „Vijaka“ u Prnjavoru, Odluku o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana „Centar“ (izmjena V), kao i nacrt Odluke o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana „U zoni uticaja magistralnog puta M 16.1 dionica Klašice – Derventa, teritorija opštine Prnjavor. Na današnjoj sjednici, lokalni parlament je usvojio i Informaciju o radu JP „DEP-OT“ d.o.o. Regionalna deponija Banja Luka za 2018. godinu, dok je Informacija o radu Pravobranilaštva Republike Srpske, Sjedište zamjenika Banja Luka, za period 1.1.2018. do 31.12.2018. godine povučena sa dnevnog reda.  U toku je rasprava o prijedlogu Odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u svojini opštine Prnjavor (k.č. broj 1604/11 k.o. Prnjavor). Na dnevnom redu 25. skupštinskog zasjedanja, nakon dopune, nalazi se 21. tačka.