Opštinska uprava opštine Prnjavor poziva porodice sa četvoro i više djece, korisnike prava dodatka na djecu u porodicama u kojima su oba roditelja nezaposlena i stara lica bez primanja i porodičnog staranja, da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na subvencionisanje troškova vodnih usluga.

Zahtjev se podnosi JU Centar za socijalni rad Prnjavor. Uz zahtjev za ostvarivanje prava na subvenciju potrebno je dostaviti: ovjerenu kućnu listu, potvrdu o ispunjavanju drugih uslova iz Odluke o subvencionisanju troškova komunalnih usluga socijalno ugroženim korisnicima na području opštine Prnjavor i posljednji račun za komunalne vodne usluge KP Vodovod Prnjavor.

Za detaljnije informacije zainteresovana lica mogu se obratiti Centru za socijalni rad, broj telefona: 051/660-428.

Korisnicima se odobrava subvencija od 5 metara kubnih pitke vode i odvođenje 5 metara kubnih otpadne vode po domaćinstvu na mjesečnom nivou.

Ukoliko korisnici nisu priključeni na javnu kanalizacionu mrežu, odobrava se subvencija od 7 metara kubnih pitke vode.