Na osnovu rješenja Načelnika opštine Prnjavor, broj 01/1-022-105-1/22 od 20.06.2022. godine, člana 10. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku ostvarivanja novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području opštine Prnjavor za 2022. godine (“Službeni glasnik opštine Prnjavor”, br. 15/22, 26/22 i 32/22) i Zapisnika sa sastanka Komisije za ocjenu prijava, broj 01/1-022-105-3/22 od 30.09.2022. godine, Komisija za ocjenu prijava za dodjelu sredstava u okviru programa pomoći mladima kroz “start up” preduzetništvo, d o n o s i:

O D L U K U
o utvrđivanju Preliminarne rang liste korisnika i raspodjeli novčanih podsticaja za samozapošljavanje na području opštine Prnjavor za 2022. godinu

I
Nakon okončanog postupka po ponovljenom Javnom pozivu za odabir korisnika novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području opštine Prnjavor za 2022. godine, broj 01/1-022-105-2/22 od 20.09.2022. godine, shodno raspoloživim novčanim sredstvima, a prema ukupnom broju osvojenih bodova, Komisija utvrđuje Preliminarnu rang listu korisnika kojima će biti dodijeljeni novčani podsticaji za samozapošljavanje za 2022. godinu:

 

Redni

broj

 

Prezime

 

Ime roditelja

 

Ime

Ukupan

broj ostvarenih bodova

(max 100)

1. Slijepčević Slaviša Branka 75
2. Lepir Daliborka Anja 71
3. Medar Duško Nataša 56

 

Eliminatorni kriterijum za bodovanje nije ispunila Slađana Popović Šipka, iz Babanovaca, opština Prnjavor, zbog nedostatka formalnih uslovi za kandidovanje poslovnog plana (nepotpuna dokumentacija), iz kog razloga prijava imenovane nije ni bodovana.

II
Ukupan iznos novčanih sredstava koji se dodjeljuje jednom korisniku je 6.000,00 KM.

III
Odluka o utvrđivanju Preliminarne rang liste korisnika i raspodjeli novčanih podsticaja za samozapošljavanje na području opštine Prnjavor za 2022. godinu, objavljuje se na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine Prnjavor.

IV
U skladu sa članom 10. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku ostvarivanja novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području opštine Prnjavor za 2022. godine (“Službeni glasnik opštine Prnjavor”, br. 15/22, 26/22 i 32/22), podnosioci prijava mogu podnijeti prigovor načelniku opštine u roku od osam dana od dana objave ove odluke.

Prigovor se dostavlja na protokol Opštinske uprave opštine Prnjavor svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 časova u šalter sali ili poštom na adresu Opština Prnjavor, ul. Karađorđeva broj 2, 78430 Prnjavor sa naznakom „Prigovor na Odluku o utvrđivanju Preliminarne rang liste korisnika i raspodjeli novčanih podsticaja za samozapošljavanje na području opštine Prnjavor za 2022. godinu“.

V
Konačnu rang listu korisnika objaviće načelnik opštine u roku od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.