U Opštinskoj upravi opštine Prnjavor provedena je resertifikaciona provjera sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima ISO standarda 9001:2008. Tokom provjere potvrđeno je da Opštinska uprava posluje po ISO standardu. Resertifikacionu provjeru izvršio je tim iz sertifikacione kuće Tif Reland, koji je konstatovao da nije uočena nikakva neusaglašenost i da će sertifikacionom tijelu biti predloženo da se nastavi važnost sertifikata. Opštini Prnjavor je sertifikat ISO standarda dodijeljen 14. decembra 2007. godine, a godinu dana kasnije, prilikom prve nadzorne provjere, konstatovano je da je sistem menadžmenta kvalitetom zaživio u praksi. Primjenom ISO standarda Opštinska uprava opštine Prnjavor usmjerila se na ostvarivanje postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga, orijentacije prema korisnicima usluga, zakonitog ispunjavanja potreba korisnika usluga, jačanja odgovornosti svih zaposlenih, nadgradnje procesa i sistema u kojim se vrše usluge, timskog rada baziranog na komunikaciji između opštinskih i drugih javnih službi, te uspostavljanju partnerskih odnosa sa zainteresovanim stranama.